Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.19 M
  • Lần download: 20 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 
  • MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 
  • MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 
  • MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 
  • MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 

MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ 

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.19 M Lần download: 20 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc thư viện MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ  : MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006­07 (Thời gian làm bài: 60 phút) Yêu cầu: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi sau đây, bên cạnh đó một, ý nữa  Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam năm 2006? a, cho biết thêm Một chiếc xe đạp sản xuất tại Công ty xe đạp Thống Nhất trong năm 2006, nói thêm là b, thêm nữa Dịch vụ cắt tóc được thực hiện trong năm 2006, nói thêm c, cho biết thêm Thu nhập mà người môi giới bất động sản nhận được trong năm 2006, kế tiếp là d, nói thêm Một căn hộ được xây dựng năm 2005 và được bán lần đầu tiên trong năm 2006 hai, thêm nữa  Khoản tiền 50, bên cạnh đó 000 đôla mà gia đình bạn chi mua một chiếc xe BMW được sản xuất tại Đức sẽ được tính vào GD

MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ I  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006­

Tải tài liệu MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ  miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ  của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

MU Đ THI KINH T VĨ I
HC K I NĂM HC 2006­07
(Thi gian làm bài: 60 phút)
Yêu cu: Chn 1 phương án tr li đúng nht t mi câu hi sau đây.
1. Khon mc nào sau đây không được tính vào GDP ca Vit Nam năm 2006?
a.
b.
Mt chiếc xe đp sn xut ti Công ty xe đp Thng Nht trong năm 2006.
Dch vct tóc được thc hin trong năm 2006.
c.
d.
Thu nhp mà người môi gii bt đng sn nhn được trong năm 2006.
Mt căn hđược xây dng năm 2005 và được bán ln đu tiên trong năm
2006
2. Khon tin 50.000 đôla mà gia đình bn chi mua mt chiếc xe BMW được sn
xut ti Đc sđược tính vào GDP ca Vit Nam theo cách tiếp cn chi tiêu như như
thế nào?
a.
Đu tư tăng 50.000 đôla và xut khu ròng gim 50.000 đôla.
b.
Tiêu dùng tăng 50.000 đôla và xut khu ròng gim 50.000 đôla.
c.
Xut khu ròng gim 50.000 đôla.
d.
Không tác đng nào vì chiếc xe này được sn xut nước ngoài.
3. Li nhun mà mt nhà hàng ca Vit Nam thu được ti Mat‐xcơ‐va sđược tính
vào:
a.GNP ca Vit Nam.
b.GDP ca Vit Nam.
c.GDP ca Nga.
d.Câu a và c đúng.
4. Gisnăm 1994 là năm cơ svà trong thi gian qua tllm phát hàng năm ca
Vit Nam đu mang giá trdương. Khi đó,
a. GDP danh nghĩa luôn ln hơn GDP thc tế.
b.
GDP thc tế ln hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điu ngược li xy
c.
d.
ra sau năm 1994.
GDP thc tế luôn ln hơn GDP danh nghĩa.
GDP thc tế nhhơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điu ngược li xy
ra sau năm 1994.
Bng 1. Xét mt nn kinh tế gi đnh người dân ch mua hai loi sn phm sách
bút. Năm cơ s 2000.
Năm
Giá sách
Lượng sách
Giá bút chì
Lượng bút chì
(nghìn đng)
(cun)
(nghìn đng)
(cái)
2000
2,00
100
1,00
100
2001
2,50
90
0,90
120
2002
2,75
105
1,00
130
5. Theo dliu Bng 1, CPI ca các năm 2000, 2001, 2002 ln lượt là
a.100,0; 111,0; 139,6
b.100,0; 109,2; 116,0
c.100,0; 113,3; 125,0
d.83,5; 94,2; 100,0
6. Theo dliu Bng 1, tllm phát ca năm 2001 là
a.0%
b.9,2%
c.11,0%
d.13,3%
7. Theo dliu Bng 1, tllm phát ca năm 2002 là
a.0%
b.10,3%
c.11,0%
d.13,3%
8. Gistltăng trưởng hàng năm là 7%. Theo qui tc 70, GDP thc tế tăng thêm
bao nhiêu sau 1 thp k?
a. 140%b. 280%c. 400%d. 300%
9. Chính sách nào dưới đây có thci thin được mc sng ca người dân mt
nước nghèo?
a.Sgia tăng các cơ hi tiếp cn vi giáo dc ca dân cư.
b.Hn chế tăng trưởng dân s.
c.Áp dng rng rãi chính sách kim soát giá đphân bcác hàng hóa và ngun
lc.
d.Câu a và b đúng.
10. Sgia tăng nhân tnào sau đây không làm tăng năng sut lao đng ca mt
quc gia?
a.Vn nhân lc trên mt công nhân.
b.Tư bn hin vt trên mt công nhân.
c.Tài nguyên thiên nhiên trên mt công nhân.
d.Lao đng.
11. Skin nào dưới đây biu thtiến bcông ngh?
a.Mt nông dân phát hin ra rng trng cây vào mùa xuân tt hơn trng vào mùa
hè.
b.Mt nông dân mua thêm máy kéo.
c.Mt nông dân thuê thêm lao đng.
d.Mt nông dân cho con theo hc ti trường đi hc nông nghip đsau này tr
vlàm vic trong trang tri ca cha mình.
12. Trường hp nào sau đây là ví dvđu tư trc tiếp ca Vit Nam ra nước ngoài?
a. Công ty Bến thành xây dng mt nhà hàng Mát‐xcơ‐va.
b. Hãng phim truyn Vit Nam bán bn quyn bphim Đi cát cho mt trường
c.
quay Nga.
Công ty ôtô Hoà bình mua cphn ca Toyota (Nht Bn).
d. Câu a và c đúng.
13. Xét mt nn kinh tế đóng. Nếu Y = 2000, C = 1200, T = 200, và G = 400, thì:
a.Tiết kim = 200, đu tư = 400.
c.Tiết kim = đu tư = 400.
b.Tiết kim = 400, đu tư = 200. d.Tiết kim = đu tư = 600.
14. Gismt nước có dân slà 40 triu người, trong đó 18 triu người có vic làm
và 2 triu người tht nghip. Tltht nghip là bao nhiêu?
a. 11 %b. 8 %c. 5 %d. 10 %
15. Nếu bn đang không có vic làm bi vì bn đang trong quá trình tìm kiếm mt
công vic tt hơn, thì các nhà kinh tế sxếp bn vào nhóm
a. tht nghip tm thi c. tht nghip cơ cu
b. tht nghip chu kỳ d. tht nghip theo lí thuyết cđin
16. Nhn đnh nào sau đây vlý thuyết tin lương hiu qulà đúng?
a.Đó là mc tin lương do chính phquy đnh.
b.Doanh nghip trlương cho công nhân càng thp càng tt.
c.Vic trlương cao hơn mc cân bng thtrường to ra ri ro vđo đc vì công
nhân trnên ít trách nhim hơn.
d.Vic trlương cao hơn mc cân bng thtrường có thci thin sc khocông
nhân, gim bt tc đthay thế công nhân, nâng cao cht lượng và nlc ca
công nhân.
17. Khi chính phgim thuế đánh vào các nguyên, vt liu nhp khu, thì trong
ngn hn:
a. đường tng cu dch chuyn sang phi làm sn lượng và mc giá tăng.
b. đường tng cu dch chuyn sang trái làm sn lượng và mc giá gim.
c.
d.
đường tng cung dch chuyn sang phi làm sn lượng tăng và mc giá gim.
đường tng cung dch chuyn sang trái làm sn lượng gim và mc giá tăng.
18. Trên htrc P‐Y, sdch chuyn sang phi ca đường tng cu có thđược gii
thích bi:
a.chính phgim thuế thu nhp.
b.các hgia đình gim tiết kim.
c.các doanh nghip tăng đu tư.
d.Tt ccác câu trên đu đúng.
Bng 2 Xét mt nn kinh tế gin đơn vi thu nhp (Y) và tiêu dùng (C) được cho
bng sau:
Y
200
300
400
500
600
700
800
C
210
290
370
450
530
610
690
19. Theo dliu Bng 2, phương trình nào dưới đây biu din đúng nht hàm tiêu
dùng:
a.
b.
C = 30 + 0,9Y
C = 50 + 0,8Y
c.
d.
C = 70 + 0,7Y
Không phi các kết qutrên.
20. Theo dliu trong Bng 2, nếu chi tiêu cho đu tư bng 30 thì mc sn lượng
cân bng slà:
a. 300b. 400c. 500d. Không phi các kết qutrên.
21. Theo dliu trong Bng 2, snhân chi tiêu là.
a.
3,3
b. 5
c. 10
d. Không phi các kết qutrên.
22. Gisđu tư tăng 500 và xut khu tăng 1300. Vi xu hướng tiêu dùng cn biên

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí