Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.16 M
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.16 M Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến bạn đọc tài liệu Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ : COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Số HS: 611/………………/CÑBHXH-XNTC BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ Loaïi hoà sô: xaùc nhaän giaûi quyeát trôï caáp BHXH một laàn một, nói thêm là Tên, tổ chức (hoặc cá nhân):…………………………………………………… …, cho biết thêm Mã đơn vị:……………… hai, kế tiếp là Điện thoại:……………………………………………, nói thêm ……………………………, tiếp theo là Fax:………………… 3, thêm nữa Số lượng hồ sơ:……………bộ, nói thêm (01 bộ = 01 người lao động), thêm nữa STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) một, bên cạnh đó Ñôn (neáu caù nhaân) hoaëc coâng vaên ñeà nghò (neáu laø ñôn vò) (01 baûn); hai, bên cạnh đó Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan, ý nữa A, nói thêm Neáu caù nhaân tröïc tieáp noäp: ñôn ghi roõ hoï vaø teân, s

Tải tài liệu Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí