Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.16 M
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.16 M Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMÑoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùcSố HS: 611/………………/CÑBHXH-XNTCBAÛNG KEÂ HOÀ SÔLoaïi hoà sô: xaùc nhaän giaûi quyeát trôï caáp BHXH 1 laàn1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:………………2. Điện thoại:……………………………………………..…………………………….......Fax:…………………3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng(1) (2) (3)1. Ñôn (neáu caù nhaân) hoaëc coâng vaên ñeà nghò (neáu laø ñôn vò) (01 baûn);2. Caùc giaáy tôø khaùc coù lieân quan.A. Neáu caù nhaân tröïc tieáp noäp: ñôn ghi roõ hoï vaø teân, soá soå BHXH (neáu coù), ñôn vò laøm vieäc tröôùc khi nghævieäc.B. Ñôn vò tröïc tieáp noäp: coâng vaên neâu roõ hoïc vaø teân ngöôøi caàn xaùc nhaän, soá soå BHXH, thôøi gian nghæ vieäcTP.Hồ Chí Minh, ngày……../……./ 200….Người nộp hồ sơ(ký, ghi rõ họ tên)Ngaøy nhaän keát quaû:.……../…….…/200………..Caùn boä TNHS

MINH HỌA
  • Bảng kê 611 - Hồ sơ xác nhận trợ cấp BHXH 1 lần - Mẫu hồ sơ
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí