Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:12.83 M
  • Lần download: 557 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3
  • Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3

Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:12.83 M Lần download: 557 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến bạn đọc tài liệu Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 : tuanthuybook@gmail, cho biết thêm com http://bookonline, bên cạnh đó ucoz, bên cạnh đó com/ năm TRAÀN THÒ THU THUÛY HÖÔÙNG DAÃN HOÏC ADOBE ® PHOTOSHOP® CS3 NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP ÑOÀNG NAI tuanthuybook@gmail, ý nữa com http://bookonline, ý nữa ucoz, thêm nữa com/ sáu CHÖÔNG I LAØM QUEN VÔÙI PHOTOSHOP BAØI một, thêm nữa TOÅNG QUAN VEÀ ADOBE PHOTOSHOP CS3 một, kế tiếp là Gôùi thieäu Adobe Photoshop CS3 Haún baïn seõ khoâng xa laï gì vôùi phaàn meàm Photoshop, bên cạnh đó Phieân baûn CS3 laø tieáp noái cuûa phieân baûn Photoshop CS2, bên cạnh đó Vôùi nhieàu coâng cuï ñöôïc xem laø khaù noåi baät, hoã trôï nhieàu nhaát trong vieäc xöû lyù aûnh soá sao cho hoaøn haûo vaø chaát löôïng toát nhaát, cho biết thêm Neáu baïn laø

Adobe là một tập đoàn lớn chuyên tạo ra các phần mềm về xử lý ảnh, thiết kế và lập trình Web… chuyên nghiệp, chẳng hạn như: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Design, Adobe Photoshop Element, Photoshop CS3… và trong số đó Photoshop được người dùng rất ưa chuộng. Qua nhiều năm tập đoàn này đã nâng cấp và cải tiến rất nhiều cho các phần mềm của họ.

Tải tài liệu Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
TRAÀN THÒ THU THUÛY
HÖÔÙNG
DAÃN
HOÏC
ADOBE
®
PHOTOSHOP®
CS3
NHAØ XUAÁT BAÛN TONÅ G HÔÏP ÑOÀNG NAI
5
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
CHÖÔNG I
LAØM QUEN VÔÙI PHOTOSHOP
BAØI 1. TOÅNG QUAN VEÀ ADOBE PHOTOSHOP CS3
1. Gôùi thieäu Adobe Photoshop CS3
Haún baïn seõ khoâng xa laï gì vôùi phaàn meàm Photoshop. Phieân baûn CS3 laø
tieáp noái cuûa phieân baûn Photoshop CS2. Vôùi nhieuà coâng cuï ñöôïc xem laø khaù
noåi baät, hoã trôï nhieàu nhaát trong viecä xöû lyù aûnh soá sao cho hoaøn haûo vaø
chaát löôïng toát nhaát. Neuá baïn laø ngöôøi thích khaùm phaù phieân baûn môiù thì
Photoshop CS3 cuõng raát ñaùng ñeå cho baïn söû duïng.
CS3 seõ cho baïn moät soá coâng cuï môùi, chaúng haïn:
+ Thoâng qua Filter –––> Convert for Smart Filters, baïn coù theå söû duïng
caùc Smart Object treân caùc layer moät caùch thuaän tieän vaø nhanh choùng. Hôn
nöõa, vieäc thieát laäp caùc smart filter seõ cho baïn moät hieuä öùng ñeïp treân hình
aûnh ñöôcï xöû lyù.
+ Vôùi coâng cuï Quick Selection. Baïn seõ chonï nhanh moät vuøng aûnh ñeå xöû ly.ù
Caùc hình aûnh seõ ñöôcï Photoshop CS3 phanâ tích töï ñoäng neân deã daøng cho
baïn tinh chænh thoâng qua phím W.
+
Tính
naêng
“Auto–Align
Layers"
and
"Auto–Blend
Layers”
hoã
trôï
cho
baïn töï ñoäng thao taùc treân caùc layer moät caùch nhanh choùng.
+
Tính
naêng
Black
and
White
conversion
cho
baïn
chuyeån
ñoåi
qua
laïi
nhanh choùng vaø ñôn giaûn thoâng qua thieát laäp, phaân tích tröôcù khi thöïc
hieän.
2. Nhöõng khaùi nieäm baûn trong Photoshop
+ Ñieåm aûnh (pixel – px):
Laø nhöõng phaàn töû hình vuoâng cauá taoï neân file aûnh. Noùi caùch khaùc moät file
aûnh laø taäp hôïp cuûa nhieàu ñieåm aûnh, soá löôïng vaø ñoä lôùn cuûa caùc ñiemå aûnh
trong file aûnh phuï thuoäc vaoø ñoä phaân giaûi cuûa file ñoù.
+ Ñoä phaân giaûi (Resolution–pixel/inch,dpi):
Laø
soá
löôïng
ñieåm
aûnh
treân
1
ñôn
daøi
(thöôøng
duøng
inch).
VD: ñoä phaân giaûi cuûa aûnh baèng 80 (nghóa laø 80 ñieåm aûnh treân 1 inch daiø )
Coù theå noùi neuá ñoä phaân giaûi thaáp thì soá löôïng ñieåm aûnh ít, dieän tích cuûa
px lôùn, hình aûnh seõ khoâng ñöôïc roõ neùt.
6
tuanthuybook@gmail.com
http://bookonline.ucoz.com/
+ Vuøng choïn (selection):
Laø
vuøng
aûnh
ñöôïc
giôùi
haïn
baèng
ñöôøng
bieân
vaø
neùt
ñötù
ñöôïc
duøng
ñeå
khoanh vuøng xöû lí rieâng. Moïi thao taùc xöû lí hình aûnh chæ coù tacù duïng beân
trong vuøng choïn.
+ Layer: Laø lôùp aûnh, trong 1 layer chöùa cacù vuøng coù ñieåm aûnh hoaëc khoâng
coù
ñieåm
aûnh.
Vuøng
khoâng
coù
ñieåm
aûnh
ñöôïc
goïi
laø
vuøng
trong
suoát
(Transparent).
+ Maøu tieàn caûnh (Foreground Color), mauø haäu caûnh (Background Color):
Laø 2 hoäp maøu cô baûn trong Photoshop, noù naèm treân thanh coâng cuï. Chuùng
ta coù theå hieåu moät caùch chung chung:
-
Maøu tienà canû h laø maøu seõ toâ vaoø aûnh.
-
Maøu haäu caûnh laø maøu neàn giaáy.
3. Thuû thuaät nho nhoû khi söû duïng Photoshop
Photoshop cung caáp cho chuùng ta tính naêng Plug-in, nghóa laø b n coù theå
ñöa theâm leänh vaøo
filter hoaëc vaøo menu baèng caùch caøi ñaët theâm
phaàn
memà .
Ví duï: Caøi ñaët theâm phaàn meàm Adobe Photoshop Plugin – Filters
Unlimited 2.0 Full.
Töø ñóa CD baïn click chuotä traùi –––> setup –––> giao dieän Welcome to
the Filters xuaát hieän.
7

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí