Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Báo cáo tài chính công ty REE

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 1 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Báo cáo tài chính công ty REE
  • Báo cáo tài chính công ty REE
  • Báo cáo tài chính công ty REE

Báo cáo tài chính công ty REE

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn tài liệu Báo cáo tài chính công ty REE : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH – REE BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2006 NHÓM CÔNG TY REE Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh - REE (Mẫu CBTT-03) 364 Cộng Hoà, Tân Bình, TP, thêm nữa HCM Tại thời điểm 31/03/2006 (Đơn vị tính: đồng) STT Số dư đầu 5 Số cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn 321,079,839,877 350,097,292,047 một Tiền và những khỏan xấp xỉ tiền 160,736,049,931 131,181,702,086 hai Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn bảy,030,000,000 bảy,030,000,000 3 Các khoản phải thu 52,610,330,796 170,764,563,245 4 Hàng tồn kho 100,703,459,150 41,121,026,716 năm Tài sản ngắn hạn khác - - II Tài sản dài hạn 456,140,316,079 517,326,572,68

Báo cáo tài chính công ty REE

Tải tài liệu Báo cáo tài chính công ty REE miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Báo cáo tài chính công ty REE của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

CÔNG TY C PHN CƠ ĐIN LNH REE
BÁO
CÁO
TÀI
CHÍNH
QUÝ
I
NĂM
2006
NHÓM CÔNG TY REE
Công ty C phn Cơ Đin Lnh - REE
(Mu CBTT-03)
364 Cng Hoà, Tân Bình, TP.HCM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TT
I. BNG CÂN ĐỐI K TOÁN
Quý 1 năm 2006
Ti thi đim 31/03/2006
(Đơn vtính: đồng)
STT
Ni dung
Sdư đầu năm
Scui k
I
Tài sn ngn hn
321,079,839,877
350,097,292,047
1 Tin và các khan tương đương tin
160,736,049,931
131,181,702,086
2 Các khon đầu tư tài chính ngn hn
7,030,000,000
7,030,000,000
3 Các khon phi thu
52,610,330,796
170,764,563,245
4 Hàng tn kho
100,703,459,150
41,121,026,716
5 Tài sn ngn hn khác
-
-
II
Tài sn dài hn
456,140,316,079
517,326,572,687
1 Các khan phi thu dài hn
-
-
2 Tài sn cố định
57,606,994,176
63,762,638,269
-
Nguyên giá TSCĐ hu hình
43,948,492,152
32,249,852,853
-
Giá trhao mòn lũy kế TSCĐ hu hình
(24,145,065,091)
(16,569,834,668)
-
Nguyên giáTSCĐ vô hình
3,264,576,000
3,264,576,000
-
Giá trhao mòn lũy kế TSCĐ vô hình
-
-
-
Chi phí xây dng cơ bn ddang
34,538,991,115
44,818,044,084
3 Bt động sn đầu tư
185,619,940,588
184,267,791,879
-
Nguyên giá
220,738,029,925
222,187,702,699
-
Giá trhao mòn lũy kế
(35,118,089,337)
(37,919,910,820)
4 Các khon đầu tư tài chính dài hn
211,703,346,940
269,296,142,539
5 Tài sn dài hn khác
1,210,034,375
-
III
Tng tài sn
777,220,155,956
867,423,864,734
IV
N PHI TR
272,037,084,645
299,193,839,084
1 Nngn hn
204,237,057,714
229,971,033,093
2 Ndài hn
67,800,026,931
69,222,805,991
V
NGUN VN CH S HU
505,183,071,311
568,230,025,650
1 Vn chshu
505,188,522,296
568,149,004,458
Vn đầu tư ca chshu
282,155,240,000
282,549,330,000
Thng dư vn cphn
115,744,760,000
116,532,940,000
Cphiếu qu
(28,912,770)
(28,912,770)
Chênh lch tgiá hi đoái
-
9,721,250
Các qu
56,485,312,485
84,913,934,589
Li nhun chưa phân phi
50,832,122,581
84,171,991,389
2 Ngun vn kinh phí và qukhác
(5,450,985)
81,021,192
VI
Tng ngun vn
777,220,155,956
867,423,864,734
Ghi chú:
Bng cân đối kế toán này chưa thc hin vic hp nht báo cáo ti thi đim 31/03/2006
Công ty C phn Cơ Đin Lnh - REE
(Mu CBTT-03)
364 Cng Hoà, Tân Bình, TP.HCM
II. TNG HP KT QU HOT ĐỘNG SN XUT KINH DOANH
(Áp dng đối vi doanh nghip sn xut, chế biến, dch v….)
NHÓM CÔNG TY C PHN CƠ ĐIN LNH
Đến ngày 31 tháng 03 năm 2006
(Đơn vtính: đồng)
STT
Din gii
Quý 01 năm 2006
Lũy kế từ đầu năm
1 Tng doanh thu
181,958,088,739
181,958,088,739
2 Các khon gim tr
(5,474,692,204)
(5,474,692,204)
----------------------
--------------------
3 Doanh thu thun bán hàng cung cp dch v
176,483,396,535
176,483,396,535
4 Giá vn hàng bán
(137,415,668,292)
(137,415,668,292)
5 Li nhun gp v bán hàng cung cp dch v
39,067,728,243
39,067,728,243
6 Doanh thu hot động tài chính
91,570,621,774
91,570,621,774
7 Chi phí tài chính
(2,177,481,803)
(2,177,481,803)
8 Chi phí bán hàng
(1,499,249,865)
(1,499,249,865)
9 Chi phí qun lý doanh nghip
(12,812,600,260)
(12,812,600,260)
---------------------
-------------------
10 Li nhun t hat động kinh doanh
114,149,018,089
114,149,018,089
11 Thu nhp khác
2,447,234,260
2,447,234,260
12 Chi phí khác
(2,417,975,327)
(2,417,975,327)
---------------------
-------------------
13 li nhun khác
29,258,933
29,258,933
12 Li ích ca c đông thiu s
(51,403,163)
(51,403,163)
13 Gim tr Li nhun năm trước ca các Cty thành viên chuyn v
(5,944,016,832)
(5,944,016,832)
-----------------------
------------------------
14 Li nhun trước thuế
108,182,857,027
108,182,857,027
TP.HChí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2006
Tng giám đốc
Nguyn ThMai Thanh

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí