Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo - Mẫu đơn

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.03 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo - Mẫu đơn

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.03 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo - Mẫu đơn -

Tải tài liệu Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo - Mẫu đơn miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo - Mẫu đơn của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

PHỤ LỤC 1

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ

 

Số.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..............., ngày       tháng      năm

 

ĐƠN XIN PHÉP
RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH
CHUYÊN QUẢNG CÁO

 

Kính gửi: Cục Báo chí (Bộ Văn hóa - Thông tin)

 

1. Tên cơ quan báo chí:

- Số giấy phép hoạt động đã được cấp.......... ngày......... tháng......năm.....

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

2. Mục đích xuất bản phụ trang, phụ bản (đối với báo in, báo điện tử); kênh, chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình).

3. Nội dung chủ yếu của phụ trang, phụ bản (đối với báo in, báo điện tử); kênh, chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình).

4. Thể thức xuất bản (đối với báo in, báo điện tử); phát sóng (đối với Đài phát thanh, truyền hình):

- Ngôn ngữ thể hiện:

- Khuôn khổ:

- Số trang phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo:

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày........tháng........năm.........

6. Cơ quan báo chí cam kết thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Pháp lệnh Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan về quảng cáo.

 

Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên của người ký

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí