Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH - Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.02 M
  • Lần download: 7 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH - Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.02 M Lần download: 7 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH - Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành -

Tải tài liệu Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH - Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH - Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI
--------

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
----------------

S: 2174/LĐTBXH-BHXH
V/v thc hin chế độ bo him xã hi đối vi người lao động

Hà Ni, ng ày 27 tháng 06 năm 2012

 

Kính gi: Trung tâm Phi hp tìm kiếm cu nn hàng hi Vit Nam

Tr li công văn s 415/TKCN-TCHC ngày 20 tháng 6 năm 2012 ca Quý Trung tâm đề ngh hướng dn thc hin chế độ hưu trí đối vi người lao động có đủ 15 năm làm ngh hoc công vic nng nhc, độc hi, nguy him; B Lao động - Thương binh và Xã hi có ý kiến như sau:

Theo quy định ca pháp lut v bo him xã hi, người lao động được hưởng lương hưu khi ngh vic mà nam t đủ 55 tui đến đủ 60 tui, n t đủ 50 tui đến đủ 55 tui và có đủ 20 năm đóng bo him xã hi tr lên, trong đó có đủ 15 năm làm ngh hoc công vic nng nhc, độc hi, nguy him thuc dng mc do B Lao động - Thương binh và Xã hi và B Y tế ban hành hoc có đủ 15 năm làm vic nơi có ph cp khu vc h s 0,7 tr lên.

Trường hp người lao động đã đủ điu kin hưởng lương hưu theo quy định trên mà vn mun tiếp tc làm vic và người s dng lao động vn có nhu cu thì người lao động tiếp tc làm vic và tham gia bo him xã hi bt buc theo quy định. Trường hp người s dng lao động không có nhu cu hoc người lao động không mun tiếp tc làm vic thì th tc, h sơ gii quyết để người lao động hưởng lương hưu được quy định ti Điu 119, Điu 122 Lut Bo him xã hi. Theo đó, người s dng lao động phi ra quyết định ngh vic và lp h sơ hưởng lương hưu đối vi người đang đóng bo him xã hi gi cơ quan bo him xã hi gii quyết theo quy định.

B Lao động - Thương binh và Xã hi xin tr li để quý Trung tâm biết và thc hin./.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- Lưu VT, V BHXH.

TL. B TRƯỞNG
V TRƯỞNG V BO HIM XÃ HI
Trn Th Thúy Nga

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí