Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án)

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.10 M
  • Lần download: 2435 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án)
  • Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án)
  • Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án)
  • Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án)

Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án)

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.10 M Lần download: 2435 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến các bạn thư viện Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án) : Bài t p tình hu ng ậ ố Bài 1: Cty TNHH Ban Mai có tr s t i th xã H t nh X, đã đ c s k ho ch đ u t t nh c p Gi y ch ng ụ ở ạ ị ỉ ượ ở ế ạ ầ ư ỉ ấ ấ ứ nh n ĐKKD 5 2007, g m 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% v n đi u l , Ông Đ c 25%, ông S n 45% ậ ồ ố ề ệ ứ ơ và bà Hoa 10%, ngoài ra Đi u l cty hoàn toàn phù h p Lu t DN 2005, ý nữa Theo tho thu n, ông Hoàng là ch t ch h i ề ệ ợ ậ ả ậ ủ ị ộ đ ng thành viên, ông S n là giám đ c và là ng i đ i di n tr c pháp lu t c a cty, tiếp theo là Đ duyệt y vi c ồ ơ ố ườ ạ ệ ướ ậ ủ ể ệ s a đ i đi u l doanh nghiệp, ông Hoàng đã tri u t p h i đ ng thành viên vào ngày 23/06/2008 theo đúng trình ử

Tập hợp bài tập tình huống luật doanh nghiệp

Tải tài liệu Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án) miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập tình hống luật doanh nghiệp (có đáp án) của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Bài tp tình hung
Bài 1: Cty TNHH Ban Mai có trsti thxã H tnh X, đã được skế hoch đu tư tnh cp Giy chng
nhn ĐKKD năm 2007, gm 4 thành viên, Ông Hoàng góp 20% vn điu l, Ông Đc 25%, ông Sơn 45%
và bà Hoa 10%. Điu lcty hoàn toàn phù hp Lut DN 2005. Theo thothun, ông Hoàng là chtch hi
đng thành viên, ông Sơn là giám đc và là người đi din trước pháp lut ca cty. Đthông qua vic
sa đi điu lcông ty, ông Hoàng đã triu tp hi đng thành viên vào ngày 23/06/2008 theo đúng trình
t, thtc, Phiên hp chcó ông Hoàng, ông Sơn và bà Hoa tham d. Quyết đnh sa đi Điu lcty
được ông Sơn và bà Hoa biu quyết thông qua. HI Quyết đnh sa đi Điu lcty đã được thông qua
hp lhay chưa? Vì sao?
Trli: Quyết đnh sa đi Điu lcty được thông qua chưa hp l.
Theo Đim a Khon 2 Điu 52 Lut Doanh nghip 2005 thì quyết đnh ca Hi đng thành viên được
thông qua ti cuc hp khi được s phiếu đi din ít nht 65% tng s vn góp ca các thành viên
d hp chp thun. Theo tình hung thì sphiếu biu quyết thông qua ca ông Sơn và bà Hoa ch
55%.
Vì vy quyết đnh sa đi điu lcty được thông qua chưa hp l.
Bài 2: Cty CP TM Phước Vĩnh ( trschính ti TP Biên Hoà, Đng Nai) được cp GCN ĐKKD năm
2006. cty gm 5 cđông: Quang gi20% Cphn, Bo 25%, Chiến 30%, Dũng 15% và Tiến 10%. Hi
đng qun trbao gm Bo, Chiến và Quang. Điu lcty hoàn toàn phù hp vi LDN 2005. Ngày
25/12/06 Bo vi tư cách chtch hi đng qun trđã triu tp phiên hp đi hi đng cđông đ
quyết đnh vvic sa đi điu lcty. Phiên hp được triu tp hp lnhưg chcó Quang, Bo Dũng và
Tiến tham d. Quang Bo và Tiến đã biu quyết nht trí sa đi điu l. HI: 1) QĐnh sa đi
điu l
này đã được thông qua hp lhay chưa? Vì sao? 2) tháng 3/2008, cty btuyên bphá sn. Hi Quang có
thđng ra thành lp ngay 1 DN mi được hay ko? Vì sao?
Trli:
1)
Theo Đim a Khon 2 Điu 104 Lut doanh nghip 2005, thì quyết đnh ca Đi hi đng c
đông được thông qua ti cuc hp khi được s c đông đi din cho ít nht 65% tng s
phiếu biu quyết ca tt c c đông d hp chp thun. Theo tình hung thì, sphiếu biu
quyết nht trí sa di điu lca Quang, Bo và Tiến là 55%. Vì vy quyết đnh quyết đnh sa
đi điu lcty được thông qua chưa hp l.
2)
Quang không thđng ra thành lp ngay 1 DN mi. Vì theo Khon 2 Điu 94 Lut phá sn thì
thành viên Hi đng qun trca doanh nghip
btuyên bphá sn không được quyn thành lp
DN trong thi hn t1 đến 3 năm ktngày DN btuyên bphá sn.
Bài 3: cty Hp danh X gm 5 thành viên hp danh. Ông Quân góp 10%, ông Bo 25%, ông Chiến 10%,
ông Dũng 15%, ông Hùng 10%. Bà Cúc ( cán bhưu trí) là thành viên góp vn ca công ty góp 30%. Điu
lcty quy đnh ging như lut DN. Ngày 25-03-2007, ông Bo vi tư cách chtch hi đng thành viên
kiêm Giàm đc cty đã triu tp phiên hp Hi đng thành viên đquyết đnh vdán đu tư mi ca
cty. Phiên hp được triu tp hp l, tt cthành viên ca cty đã tham d, nhưng khi thông qua qđnh ch
có ông Quân, ông Chiến, ông Dũng và ông Hùng biu quyết nht trí sa đi điu l. Hi quyết đnh này
đã được thông qua hay chưa? Vì sao?
Trli: Theo quy đnh ti Khon 3, Điu 135 Lut DN 2005, quyết đnh vvn đdán đu tư phi
có ít nht ba phn tư tng sthành viên hp danh chp thun. Theo tình hung vic thông qua quyết đnh
vdán đu tư có 4/5 thành viên hp danh biu quyết nht trí. Như vy, quyết đnh vdán đu tư nói
trên đã được thông qua.
2) Ông Hùng là trưởng phòng kinh doanh ca cty đã được mt đi tác đnghký 1 hp đng cho cty có
giá trnh? Hi ông Hùng có thđi din cty ký hp đng này hay ko? Vì sao?
Trli: Hùng có thđi din cho cty ký hp đng này. Theo quy đnh ti Đim b Khon 1 Điu 134
Lut DN 2005, thành viên hp danh có quyn nhân danh công ty đàm phán và ký kết hp đng.
Bài 4: 1) DN tư nhân An Phú có trsti qun Tân Bình, TP HCM, do Nguyn Văn Quang là chDN.
Ngày 20/06/2007, doanh nghip An Phú ký hp đng mua 5 chiếc xe ô tô ca cty TNHH Toàn Thng có
trsti qun Lê Chân, TP HP. Khi thc hin HĐ cty Toàn Thng đã vi phm nghĩa vthanh toán vì vy
DN An Phú qđnh khi kin ti toà án. Hi toà án nào có thm quyn gii quyết tranh chp nói trên,?
Trli: Tòa án nhân dân qun Lê Chân, thành phHP có thm quyn gii quyết tranh chp nói trên
(Khon 1 Điu 35 Blut ttng dân s)
2) Đu năm 2008 do kinh doanh thua l, DN An Phú btuyên bphá sn, 3/2009 Nguyn Văn Quang
mun thành lp 1 cty TNHH đtiếp tc KD. Hi anh Quang có ththành lp DN mi hay ko?
Trli: Theo Khon 2 Điu 94 Lut phá sn, chDNTN ko đc thành lp DN mi trong thi hn t1
đến 3 năm. Thi đim DN An Phú tuyên bphá sn đến T3/2009 mi có 1 năm 2 tháng, nên Anh Quang
vn không được phép thành lp DN mi
Bài 5: Cty TNHH X có trsti huyn ThuNguyên TP HP gm 4 thành viên: Quân, Bình, Hùng, và
Dũng. Theo điu lcty Quân là chtch hi đng thành viên, Hùng là giám đc cty và là người đi din
trc pháp lut ca cty. Ngày 10/03/2007, Quân đã đi din cho cty ký HĐ mua 10 tn thép ca cty TNHH Y
có trsti qun Đng Đa, HN mà ko có suquyn ca Hùng. HI: 1) HĐ do Quân ký kết có hiu
lc pháp lut hay ko? Vì sao? 2) Cty X mun khi kin đgii quyết tranh chp phát sinh tHĐ nói trên
thì phi khi kin ti toà án nào? Vì sao?
Trli:
1)
Theo quy đnh ca pháp lut, các hp đng giao dch ca pháp nhân phi do người đi din theo
pháp lut ca pháp nhân đó ký kết mi có hiu lc pháp lut. Theo tình hung thì Hùng là giám
đc và là đi din theo pháp lut ca cty nên Hùng mi đc phép ký kết hp đng nhân danh công
ty. Vì vy vic Quân ký kết HĐ mà ko có y quyn ca Hùng là ko hp pháp.
2)
Công ty X mun khi kin đgii quyết tranh chp phát sinh tHĐ nói trên thì phi khi kin ti
Tòa án nhân dân qun Đng Đa (K1 Đ35 BLTTDS)
Bài 6: ngày 10/9/2007 chi nhánh cty TM Sông Đông ti HN ( cty Sông Đông có trschính ti th
Hưng Yên, tnh HY. Chi nhánh cty đt ti qun Đng Đa) được suquyn ca cty đã ký HĐ s02/HĐ/
TPĐ-SL vi cty TM Tân Bình Minh ( trschính ti qun Hai Bà Trưng, Hn) vvic bán 500 chiếc t
lnh HITACHI model R-15A4BK, sx ti Thái Lan, đơn giá 3tr/chiếc. theo HĐ bên mua phi thanh toán
đy đtrong vòng 1 tháng tngày nhn hàng. Ngày 7/11/08, bên bán đã giao đhàng cho bên mua, nhưg
cty Tân Bình Minh mi thanh toán 500tr. Ngày 25/3/08 sau nhiu ln khiếu ni ko thành, bên bán quyết
đnh khi kin. HI 1) xđnh nguyên đơn, bđơn trong tình hung trên. 2) nguyên đơn phi khi kin ti
cơ quan nào? Vì sao? 3) yêu cu ca nguyên đơn bao gm: - buc cty Tân Bình Minh bi thường các thit
hi psinh do bên bán phi vay vn NH đnhp hàng, tính theo lãi sut tin vay NH là 1% tháng.
-
Pht do vi phm HĐ là 10% tng gtrHĐ là 1,5tx 10% = 150tr. Nhn xét vyêu cu ca nguyên
đơn.
Trli:
1)
Nguyên đơn: Công ty TM Sông Đông ti HN ,Bđơn: Công ty Tân Bình Minh
2)
Nguyên đơn phi khi kin ti tòa án nhân dân qun Hai Bà Trưng ((Khon 1 Điu 35 Blut t
tng dân s))
3)
Nhn xét:
-
Pht vi phm HĐ: Theo quy đnh ca Lut TM, mc pht đi vi vi phm nghĩa vHĐ do các
bên tha thun trong hp đng, nhưng không quá 8% giá trphn nghĩa vHĐ bvi phm.
Cho đến thi đim hin ti, Công ty Tân Bình Minh đã thanh toán 500tr. Phn công ty Tân Bình
Minh chưa thanh toán còn li là 1 t.
Như vy mc pht vi phm ti đa nguyên đơn có thđưa ra là: 1 tx 8% = 80 triu

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí