Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.14 M
  • Lần download: 0 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn
  • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn
  • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.14 M Lần download: 0 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người thư viện Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn : 1 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Mẫu số 01/XNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Kính gửi: , kế tiếp là (1) 1- Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: một, bên cạnh đó một, cho biết thêm Tên tổ chức/cá nhân:, nói thêm …, ý nữa ……, nói thêm (2) một, nói thêm là hai, cho biết thêm Địa chỉ:………, bên cạnh đó …………, ngoài ra …, thêm nữa ……, nói thêm là ……, tiếp theo là …, nói thêm (3) một, nói thêm 3, ngoài ra Điện thoại: ………………… Fax: ……………… Email: …, ý nữa một, nói thêm 4, thêm nữa Hoạ

Tải tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Mẫu đơn của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Mẫu số 01/XNT
CNG HÒA HI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CP GIY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUN NƯỚC
Kính gửi: .............................................................................................(1)
1- T chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân:........................................................…....……............(2)
1.2. Địa chỉ:………...........…………............................…....……........…….….(3)
1.3. Điện thoại: …………………
Fax: ……………… Email: ….......................
1.4. Hoạt động xả nước thải vào nguồn nước………………………...………..(4)
2- do đề nghị cấp phép:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3- Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:…………………………………………(5)
3.2. Vị trí nơi xả nước thải:
Thôn/ấp.........xã/phường……...huyện/quận…........tỉnh/thành phố…………
To độ vị trí xả thải………………………………….………………………….(6)
3.3. Phương thức xả nước thải:
- Mô tả phương thức xả nước thải:……………………………………...(7)
- Mô tả chế độ xả nước thải:…………………………………...………..(8)
- Lưu lượng xả trung bình:
m3/ngàyđêm;
m3/h
- Lưu lượng xả lớn nhất:
m3/ngàyđêm;
m3/h
3.4. Chất lượng nước thải:………………………………………….……...…..(9)
3.5. Thời gian xả nước thải vào nguồn nước :….....................................................
4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
1
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................................................................................................(10)
(Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài
nguyên và Môi trường................................................................................(11)
Đề nghị (tên quan cấp phép) xem xét cấp giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước cho (tên t chức/cá nhân đề nghị cấp phép).
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy
định trong giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan./.
......ngày....tháng.....năm.......
Xác nhận của UBND xã, phường
T chức, nhân đề nghị cấp phép
(đối với tổ chức/cá nhân không
Ký, ghi h tên, (đóng dấu nếu có)
cách pháp nhân con dấu)
2
Hướng dẫn
viết đơn
(1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc UBND tỉnh (theo
quy định tại Điều 13 của Nghị định 149/2004/NĐ-CP);
(2) Tên t chức, nhân đề nghị cấp phép: đối với nhân ghi rõ họ, tên, s
Chứng minh nhân dân, ngày nơi cấp, quan cấp; đối với tổ chức thì ghi tên
t chức, ngày tháng, năm thành lập, số ngày
quan ký quyết định thành lập
hoặc số giấy đăng kinh doanh, giấy phép đầu
của quan nhà nước
thẩm quyền.
(3) Tr sở của tổ chức hoặc nơi trú của nhân đề nghị cấp phép.
(4) Phần này ch áp dụng với trường hợp đã hoạt động xả nước thải vào
nguồn nước trước thời điểm xin cấp phép: cần nêu cơ sở đã công trình x
nước thải hay chưa công trình x nước thải; nếu công trình x
nước thải thì phải nêu năm bắt đầu vận hành công trình.
(5) Ghi tên sông, suối, rạch, vùng biển ven bờ, hồ, đầm, ao đề nghị được
phép x nước thải vào nguồn nước.
(6) Ghi to độ vị trí cửa xả nước thải theo hệ toạ độ VN 2000
(7) Nêu x nước thải theo phương thức bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả
ven bờ, xả giữa hồ, sông….
(8) Nêu chu k xả nước thải, thời gian xả nước thải của một chu kỳ.
(9) Ghi tên Tiêu chuẩn Việt Nam mà chất lượng nước thải đã đạt được (với
trường hợp đang hoạt động xả nước thải vào nguồn nước) hoặc sẽ đạt được
(với trường hợp chưa x nước thải vào nguồn nước). Trong trường hợp đang
hoạt động xả nước thải vào nguồn nước mà chất lượng nước thải chưa đạt Tiêu
chuẩn Việt Nam hiện hành thì phải liệt kê thông s và nồng độ các chất ô nhiễm
chưa đạt Tiêu chuẩn Việt Nam và cam kết thời hạn xử chất lượng nước thải
đạt tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
(10) Ghi các giấy tờ, tài liệu kèm
theo h sơ.
(11) Phần ghi này áp dụng cho trường hợp quan tiếp nhận là Cục Quản tài
nguyên nước; Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép sao gửi một bộ h tới Sở
Tài nguyên Môi trường nơi đề nghị xả nước thải vào nguồn nước.
Ghi chú: H đề nghị cấp phép gửi tới Cục Quản tài nguyên nước đối với
trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên Môi trường; gửi
tới Sở Tài nguyên Môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép
của UBND tỉnh/thành phố.
(theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 149/2004/NĐ-CP).
3

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí