Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.12 M
  • Lần download: 4 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô
  • Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô
  • Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô

Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.12 M Lần download: 4 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô : VPBank Chi nhánh Đông Đô tuyển dụng vị trị Tín dụng Thời gian: 180 phút Ngày 9/3/2008 Câu 1: 20 điểm /10 câu một, nói thêm là một Bảng cân đối kế toán của 1 Doanh nghiệp có khoản mục TSLĐ nhỏ hơn Nợ ngắn hạn, cho biết thêm Điều ấy nói lên: A, nói thêm là Thua lỗ, mất sạch vốn B, kế tiếp là Sử dụng vốn sai mục đích C, bên cạnh đó Sử dụng vốn vay linh hoạt, có hiệu quả D, ý nữa Thua lỗ hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích, tiếp theo là một, tiếp theo là hai Ngân hàng có Vốn tự có là 1000 tỷ, nói thêm Như vậy Ngân hàng có thể cho vay và bảo lãnh tối đa đối với 1 khách hàng là: A, ý nữa 300 tỷ B, cho biết thêm 250 tỷ C, ý nữa 150 tỷ D, thêm nữa 100 tỷ một, tiếp theo là 3 Một khách hàng có kế hoạch sản xuất buôn bán như sau: - Doanh thu 140 tỷ - Giá vốn h

Tài liệu tham khảo về "Đề thi tuyển dụng vào ngân hàng VPBank Chi nhánh Đông Đô".Đề thi gồm 3 trang, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tâp, thi cử.

Tải tài liệu Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi tuyển dụng vào VPBank Chi nhánh Đông Đô của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

VPBank Chi nhánh Đông Đô tuyn dng v tr Tín dng
Thi gian: 180 phút
Ngày 9/3/2008
Câu 1: 20 đim /10 câu
1.1 Bng cân đối kế toán ca mt Doanh nghip có khon mc TSLĐ nhhơn Nngn hn. Điu đó nói
lên:
A. Thua l, mt sch vn
B. Sdng vn sai mc đích
C. Sdng vn vay linh hot, có hiu qu
D. Thua lhoc sdng vn vay sai mc đích.
1.2 Ngân hàng có Vn tcó là 1000 t. Như vy Ngân hàng có thcho vay và bo lãnh ti đa đối vi mt
khách hàng là:
A. 300 t
B. 250 t
C. 150 t
D. 100 t
1.3 Mt khách hàng có kế hoch sn xut kinh doanh như sau:
- Doanh thu 140 t
- Giá vn hàng bán 120 t
- Thi gian quay vòng vn lưu động bình quân là 3 tháng
- Vn lưu động hin có (tcó , chiếm dng) 10 t.
Khách hàng đề nghNgân hàng cp Hn mc tín dng 50 tỷ để bsung vn lưu động. GisKhách
hàng đủ điu kin cp HMTD. Vy HMTD được cp hp lý slà:
A. 50 t
B. 40 t
C. 30 t
D. 20 t
1.4 Nguyên tc cho vay đối theo quy định ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam là:
A. Sdng vn vay đúng mc đích, hoàn trả đầy đủ đúng hn cgc và lãi cho Ngân hàng,.
B. Có tài sn đảm bo , hoàn trgc và lãi đúng hn
C. Sdng vn đúng mc đích, có TSĐB
D. Sdng vn đúng mc đích, luôn trntrước hn.
1.5 Các tchc tín dng không cho Doanh nghip Vit Nam vay đối vi các khon vay:
A. Ngn hn
B. Trung và dài hn
C. Đầu tư góp vn vi công ty nước ngoài
D. Đầu tư góp vn vi công ty trong nước
1.6 Đối vi bo lãnh dthu, Ngân hàng phi thc hin nghĩa vca bên bo lãnh thay cho nhà thu
khi:
A. Nhà thu trượt thu
B. Nhà thu vi phm quy chế đấu thu
C. Ngân hàng không bràng buc bi các điu kin đã kí kết trong hp đồng
D. Tt ccâu trên đều đúng
1.7 Trong phương thc thanh toán D/P, Ngân hàng strchng tkhi:
A. Khi khách hàng kí chp nhn thanh toán
B. Khách hàng phi thanh toán toàn bgiá trlô hàng khi nhn chng t
C. Có chng txác nhn hàng đã về đến cng
D. Ngay khi bchng tvề đến Ngân hàng
1.8 Nguyên giá Tài sn cố định bao gm c:
A. Thuế VAT phtrkhi mua hàng
B. Chi phí lưu kho ca Tài sn trước khi đưa vào sdng
C. Tin thuê vn chuyn vkhi trước khi sdng
D. Tt cyếu ttrên
1.9 Câu nào sau đây đúng:
A. Giá vn hàng bán bao gm cchi phí khu hao + Chi phí bo him
B. Giá vn hàng bán bao gm cchi phí khu hao + chi phí qun lý
C. Giá vn hàng bán bao gm cchi phí nguyên vt liu trc tiếp + chi phí nhân công trc tiếp
D. Giá vn hàng bán bao gm cchi phí khu hao + chi phí qun lý + chi phí bo him
1.10. Cơ sduy nht xác định lãi sut cho vay là:
A. Chi phí huy động vn
B. Thi hn cho vay
C. Mc đích vay
D. C3 đều sai
Câu 2: 25 đim
2.1 Báo cáo tài chính ca Doanh nghip bao gm nhng loi báo cáo gì? (5 đim)
2.2 Nêu ý nghĩa và kết cu ca tng loi báo cáo. (20 đim)
Câu 3: 30 đim
3.1 Mt khách hàng mun được Ngân hàng cho vay cn đáp ng nhng yêu cu gì? (10 đim)
3.2 Phân tích tm quan trng ca tng yếu t. (20 đim)
Câu 4: 25 đim
4.1 Dán đầu tư? (5 đim)
4.2 Cho dán đầu tư như sau: (20 đim)
Năm Năm 0 Năm 1 Năm 2
Dòng tin thun - 1000 560 627,2
Đơn v: tỷ đồng
a. Tính NPV ca dán (10 đim)
b. Tính IRR ca dán (5 đim)
c. Xét vhiu qutài chính, vi chi phí vn thc ti Vit Nam hin nay theo bn có nên thc hin dán
hay không? (5 đim)

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí