Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi Toefl 2005

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:3.86 M
  • Lần download: 133 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề thi Toefl 2005

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:3.86 M Lần download: 133 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người tài liệu Đề thi Toefl 2005 : Đề thi Toefl 2005 hay và bổ ích

Đề thi Toefl 2005 hay và bổ ích

Tải tài liệu Đề thi Toefl 2005 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi Toefl 2005 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

All resources for English learning: http://www.tienganhonline.net

 

 

 

 

 

 

TOEFL

 

 

VERSION July 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Business Minds Meet Here. We Succeed Together!"

 

 


 

TOEFL

1989-01

1989-05

1989-08

1989-10

1990-01

1990-05

1990-08

1990-10

1991-01

1991-05

1991-05

1991-10

1992-01

1992-05

1992-08

1992-10

1993-01

1993-05

1993-08

1993-10

1994-05

1994-08

1994-10

1995-01

1995-05

1995-08

1995-10

1996-01

1996-05

1996-08

1996-10

1997-01

1997-01

1997-05

1997-08

1997-10

1997-12

1998-01

1998-05

1998-08

1998-08

1998-08

1998-10

1999-01

1999-05

1999-08

1999-10

2000-01

2000-05

2000-08

2000-10

2001-01

2001-05

2001-08

2001-10

2002-01

2002-05

2002-10

2002-08

2002-09

2003-01

1996-12

2003-8

2003-10

2004-01

2004-08

2004-10

2005-01

PP Test 1

PP Test 2

1

2

3

4


1989-01

1. The flexibility of film allows the artist __________ unbridled imagination to the animation of cartoon characters.

(A) to bring

(B) bringing

(C) is brought

(D) brings

答案:A测试点:不定式。分析:allow+sb.十不定式为固定结构。4个答案中只有(A)to bring是不定式。 

2. Traditionally, __________in New England on Thanksgiving Day.

(A) when served is sweet cider

(B) when sweet cider is served

(C) is served sweet cider

(D) sweet cider is served

答案:D测试点:主谓结构。分析:原句主、谓俱缺,应选一完整的主语+谓语的结构,即(D)(A)(C)不通,(B)则是从句,不适合此句。 

3. Typical of the grassland dwellers of the continent __________, or pronghorn.

(A) it is the American antelope

(B) the American antelope is

(C) is the American antelope

(D) the American antelope

答案:C测试点:倒装句。分析:Typical of放在句首的句子,要用倒装句。Typical of短语是表语,应在答案中选择系动词+主语的结构,即(C)解题要点:遇倒装句在4个答案中寻找以系动词 (be)开始的结构。 

4. Lillian D. Wald, public health nurse and __________, was born in Cincinnati Ohio, in 1867.

(A) reforming society

(B) social reformer

(C) who reformed society

(D) her social reform

答案:B测试点:并列结构。分析:本句and前后都应是说明身份的名词性成份,故应选 (B) social reformernurse并列。(A)为动词性的分词词组;(C)是从句;(D)虽是名词性的,但不说明身份。 

5. Copper sulfate, spread in judicious amounts, kills algae __________ harming fish or aquatic invert-ebrates.

(A) does not

(B) but does no

(C) except

(D) without

答案:D测试点:介词。分析:空格后的harming是动名词,前面应加介词,故选(D)(A)是谓语动词的否定式,而farming不是谓语动词:(B)可以说does no harm (to),但不能说does no harming(C)虽为介词,但意思不对。6. Of the millions who saw Haley’s comet in 1986, how many people __________long enough to see it return in the twenty-first century.

(A) will they live

(B) they will be living

(C) will live

(D) living

答案:C测试点:谓语。分析:这句话有主语但缺少谓语动词,所以选择能作谓语的(C)(A)(B)结构是错误的,而且都重复了主语they(D)不是谓语动词形式。 

7. __________that fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expressions.

(A) Anthropologists have discovered

(B) Anthropologists discovering

(C) The discovery by anthropologists

(D) Discovered by anthropologists

答案:A测试点:复合句。分析:空格后紧接that时,前一定是主句。故要在4个答案中选主谓语完整的结构即(A)。其余3个答案都无谓语动词。解题要点:连接词thatTOEFL结构题中是至关重要的提示符号。它表明此句是复合句,故that前后均应是主谓完整的句子,即主句和从句。 

8.In 1964__________of Henry Ossawa Tanner’s paintings was shown at the Smithsonian Institution.

(A) was a major collection

(B) that a major collection

(C) a collection was major

(D) a major collection

答案:D测试点:主语。分析:此句缺少主语。答案中只有(D)是名词结构,能够充当主语。 

9. __________irritating effect on humans, the use of phenol as a general antiseptic has been largely discontinued.

(A) Its

1

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí