Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An - Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.12 M
  • Lần download: 1 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An - Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.12 M Lần download: 1 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An - Quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An -

Tải tài liệu Quyết định 20/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An - Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Quyết định 20/2013/QĐ-UBND tỉnh Long An - Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC;
Xét Tờ trình liên sở số 1422/TTrLS-STC-SGTVT ngày 20/5/2013 của Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sông trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh ;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NCKT;
- Cổng TTĐT LA;
- Lưu: VT, STC.THY.
CUOC VAN TAI HANG HOA

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Bảng giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy tại quy định này là mức giá tối đa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) để các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước lập dự toán, xác định giá trị gói thầu đối với các công trình xây dựng cơ bản hoặc ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa.
2. Các tổ chức, đơn vị sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An có thể áp dụng Quy định này để thực hiện các hợp đồng vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Những công trình, hạng mục công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán theo giá cước tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 nhưng chưa tiến hành đấu thầu hoặc chỉ định thầu kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán theo giá cước quy định tại quyết định này để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Những công trình, hạng mục công trình đã được giao thầu khoán gọn và đấu thầu trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì không đặt vấn đề thanh toán thêm.

2. Những khối lượng hàng hóa đã được ký hợp đồng vận chuyển trước khi quyết định này có hiệu lực và đang thực hiện dở dang thì vẫn tiếp tục thực hiện giá cước theo quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007. Trường hợp đã ký hợp đồng vận chuyển nhưng chưa thực hiện thì được điều chỉnh lại giá cước theo quy định tại quyết định này.

Chương II

CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 3. Giá cước vận tải hàng hóa

1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1

a) Hàng bậc 1 bao gồm: đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại.

b) Bảng Giá cước:

Đơn vị tính: Đồng/Tấn.Km

Loại đường Cự ly(km)

1

2

3

4

5

6

1

9.576

10.157

13.205

16.506

19.809

27.733

2

5.130

5.438

7.069

8.838

11.488

16.083

3

3.762

3.987

5.184

6.482

8.426

11.796

4

3.078

3.267

4.246

5.308

6.899

9.659

5

2.617

2.774

3.604

4.504

5.855

8.197

6

2.223

2.356

3.064

3.830

4.979

6.971

7

2.052

2.174

2.828

3.537

4.597

6.436

8

1.915

2.032

2.642

3.301

4.293

6.010

9

1.813

1.922

2.500

3.127

4.063

5.688

10

1.762

1.867

2.428

3.035

3.947

5.526

11

1.602

1.730

2.284

2.857

3.712

5.197

12

1.478

1.611

2.128

2.659

3.458

4.841

13

1.436

1.552

2.063

2.579

3.352

4.693

14

1.381

1.505

2.002

2.502

3.253

4.554

15

1.357

1.480

1.967

2.459

3.197

4.476

16

1.321

1.427

1.899

2.376

3.089

4.325

17

1.291

1.408

1.872

2.342

3.044

4.262

18

1.256

1.370

1.822

2.275

2.959

4.143

19

1.226

1.337

1.778

2.223

2.891

4.047

20

1.208

1.318

1.751

2.189

2.846

3.984

21

1.109

1.208

1.607

2.041

2.680

3.752

22

1.064

1.172

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí