Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập Lập trình Web với ASP.Net

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:2.84 M
  • Lần download: 184 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Bài tập Lập trình Web với ASP.Net
  • Bài tập Lập trình Web với ASP.Net

Bài tập Lập trình Web với ASP.Net

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:2.84 M Lần download: 184 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người thư viện Bài tập Lập trình Web với ASP.Net : TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP, kế tiếp là HCM 227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän năm – Tp, bên cạnh đó Hoà Chí Minh Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns, thêm nữa edu, ý nữa vn Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_BT_LTW2 Phieân baûn hai, nói thêm 0 – Thaùng 04/2009 BÀI TẬP CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN NGÀNH LẬP TRÌNH Học phần 4 LẬP TRÌNH WEB hai Bài tập Học phần 4 – Lập trình Web hai Trang 1/61 BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ ASP, thêm nữa NET một, thêm nữa một, cho biết thêm Tạo mới 1 project - Tạo mới 1 project có dạng sau: Lưu ý: chọn Location là File System - Làm quen với những thành phần giao diện trên màn hình VS, bên cạnh đó Net một, tiếp theo là hai, ngoài ra Tạo trang Chao, bên cạnh đó aspx - Thực hành thao tác tạo mới mộ

Trọn bộ bài tập từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn đang học lập trình Web với ASP.Net

Tải tài liệu Bài tập Lập trình Web với ASP.Net miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập Lập trình Web với ASP.Net của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø Quaän 5 Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 Fax 8324466
Email: ttth@hcmuns.edu.vn
BÀI
TP
CHƯƠNG TRÌNH
THUT VIÊN
K
NGÀNH
LP
TRÌNH
Hc
phn
4
LP
TRÌNH
WEB
2
Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_BT_LTW2
Phieân baûn 2.0 Thaùng 04/2009
Bài tp
BÀI
1:
TNG QUAN V
ASP.NET
1.1.
To mi mt project
-
To mi mt project có dng sau:
Lưu ý: chn Location là File System
-
Làm quen vi các thành phn giao din trên màn hình VS.Net
1.2.
To trang Chao.aspx
-
Thc hành thao tác to mi mt trang web đơn gin (lưu trong thư mc Bai1)
-
Thi hành trang web, xem kết quvà trvmàn hình thiết kế
Hc phn 4 Lp trình Web 2
Trang 1/61
Bài tp
BÀI
2:
SERVER
CONTROLS
2.1.
To trang H sơ đăng
Hình 1: Trước khi nhn nút Đăng
Hình 2: Sau khi nhn nút Đăng
Ý nghĩa:
Trang web dành cho khách hàng đăng ký hsơ
Yêu cu thiết kế:
Stt
Đối tượng
Yêu cu
1
Ni dung
trang web
Sdng điu khin Input(Text, Radio, Button), Textarea và Div
Chuyn các điu khin này lên HTML Server control
Yêu cu xlý:
Stt
Đối tượng
Yêu cu
1
Nút Đăng
Khi chn, xut hsơ khách hàng ra màn hình và có định dng (xem hình 2)
Hc phn 4 Lp trình Web 2
Trang 2/61

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí