Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.22 M
  • Lần download: 2 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội
  • Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội
  • Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội
  • Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội
  • Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội

Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.22 M Lần download: 2 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội : 1, cho biết thêm Tại sao nợ xấu của Ngân hàng thương mại Việt nam lại thấp hơn so với đánh giá của những công ty quốc tế? Nợ xấu có phải là tiêu thức đánh giá độ rủi ro và xếp hạng công ty tín dụng không? (1 điểm) Với sự hỗ trợ của Chính phủ, sự tích cực xử lý của cải thế chấp và trích lập đề phòng rủi ro, nợ xấu của những ngân hàng đang giảm về tỷ lệ trên tổng dư nợ, kế tiếp là Theo Ngân hàng Nhà nước, giả dụ nợ xấu 5 2002 vượt quá 20, bên cạnh đó 000 tỉ đồng (chiếm bảy,2% tổng dư nợ), thì sang 5 2004 chỉ còn khoảng 13, bên cạnh đó 000 tỉ đồng, bên cạnh đó Tuy nhiên, từ 5 2005 trở lại đây, số lượng nợ xấu tuyệt đối lại tăng, 5 2005 khoảng 17, ý nữa 500 tỉ đồng,

Tài liệu tham khảo về Đề thi tuyển dụng vào ngân hàng.Tài liệu có đáp án hướng dẫn trả lời để bạn kiểm tra lại các câu trả lời đã làm. Với tài liệu này các bạn có thể tự cũng cố lại những kiến thức đã học.

Tải tài liệu Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề thi tuyển dụng ngân hàng Quân Đội của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

1.
Ti sao nxu ca Ngân hàng thương mi Vit nam li thp hơn so
vi đánh giá ca các tchc quc tế? Nxu có phi là tiêu thc
đánh giá độ ri ro và xếp hng tchc tín dng không? (1 đim)
Vi shtrca Chính ph, stích cc xlý tài sn thế chp và trích lp dphòng ri ro,
nxu ca các ngân hàng đang gim vtltrên tng dư n.
Theo Ngân hàng Nhà nước, nếu nxu năm 2002 vượt quá 20.000 tỉ đồng (chiếm 7,2%
tng dư n), thì sang năm 2004 chcòn khong 13.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, tnăm 2005 tr
li đây, slượng nxu tuyt đối li tăng, năm 2005 khong 17.500 tỉ đồng, nhưng tl
gim xung, chcòn 3,18% (trên 7% đối vi ngân hàng quc doanh) do tng dư ntăng
cao.
Ngay trong gii tài chính, con s3,18% không được tin tưởng hoàn toàn bi nó thp hơn
cthông lquc tế cho phép là 5% trli. Còn Ngân hàng Thế gii (WB) và QuTin t
Quc tế (IMF), trong các bn báo cáo định k, thường trích dn ý kiến cho rng nquá hn
ca hthng ngân hàng Vit Nam không thp hơn hai con s.
Do đâu có schênh lch này? Cho đến nay không thphnhn là khái nim nxu ca
Vit Nam đã tiếp cn nhng chun mc quc tế. Điu khác cơ bn chính là cách phân loi
n. Các ngân hàng Vit Nam phân loi nchyếu da vào thi hn, thiếu hn sự đánh giá
kết hp các yếu tkhác như tình hình tài chính, kết qusn xut kinh doanh ca doanh
nghip. Điu này dn đến vic phân loi n(vào các nhóm 1 - Tt, 2 - Xu, 3 - Trung bình,
4 - Yếu, 5 - Kém) không phn ánh đúng thc cht khon n.
Mt thí dụ đin hình là công ty A trntt, nhưng đang làm ăn thua l, vn chshu âm,
vn được ngân hàng xếp vào nhóm 1, trong khi theo thông lquc tế, khon nca công ty
A phi nm nhóm 3 hoc 4. Công ty B là khách hàng ca nhiu ngân hàng, có thly
khon vay ngân hàng sau trnkhon vay ngân hàng trước. Vy là hchcó nxu
mt ngân hàng, còn vi nhng ngân hàng khác là ntt...
Mt ngun tin đáng tin cy tgii ngân hàng nói rng chưa có ngân hàng quc doanh nào
xây dng xong hthng xếp hng tín dng ni b. Phân loi nnht nht da vào thi
gian, định lượng mà thiếu định tính. Đây là đim xut phát skhác nhau trong đánh giá n
xu gia Vit Nam và quc tế.
2. Các nguyên nhân ca ri ro tín dng tphía khách hàng là gì? (1
đim)
3 S dng vn sai mc đích, không thin chí trong vic tr n vay:
Đa scác khách hàng khi vay vn ngân hàng đều có các phương án kinh doanh
cth, khthi. Slượng các doanh nghip sdng vn sai mc đích, cý la đảo ngân hàng
để chiếm đot tài sn không nhiu. Tuy nhiên, nhng vvic phát sinh li hết sc nng n, liên
quan đến uy tín ca các cán b, làm nh hưởng xu đến các khách hàng khác
3 Kh năng qun kinh doanh kém:
Khi khách hàng vay tin ngân hàng để mrng quy mô kinh doanh, đa phn là
tp trung vn đầu tư vào tài sn vt cht chít khách hàng nào dám mnh dng đổi mi cung
cách qun lý, đầu tư cho bmáy giám sát kinh doanh, tài chính, kết toán theo đúng chun mc.
Quy mô kinh doanh phình ra quá to so vi tư duy qun lý là nguyên nhân dn đến sphá sn
ca các phương án kinh doanh đầy khthi mà lra nó phi thành công trên thc tế.
3 Tình tài chính doanh nghip yếu kém, thiếu minh bch:
Quy mô tài sn, ngun vn nhbé là đặc đim chung ca hu hết các khách
hàng vay vn Vit Nam. Ngoài ra, thói quen ghi chép đầy đủ, chính xác, rõ ràng các ssách kế
toán vn chưa được các khách hàng tuân thnghiêm chnh và trung thc. Do vy, ssách kế
toán mà các khách hàng cung cp cho ngân hàng nhiu khi chmang tính cht hình thc hơn là
thc cht. Khi cán bngân hàng lp các bng phân tích tài chính ca doanh nghip da trên s
liu do các khách hàng cung cp thường thiếu tính thc tế và xác thc. Đây cũng là nguyên
nhân vì sao ngân hàng vn luôn xem nng phn tài sn thế chp như là chda cui cùng để
phòng chng ri ro tín dng.
3. Trái phiếu Chính ph- Khn 5 năm, mnh giá là 200 tr, lãi sut là
8,5 %/năm, trã lãi cui năm. Ngân hàng mua li trái phiếu đó vi giá 180
tr, thi hn còn li là 4 năm. Xác định lãi sut thc ca trái phiếu nếu
ngân hàng gili đến đáo hn? Căn cứ để Ngân hàng mua li trái phiếu
vi giá 180 triu là gì? (2 đim)
Câu 1: Để thc hin đầy đủ 5 điu kin cho vay theo quy định hin hành, vphía doanh
nghip có khó khăn gì? (MT SQUY ĐỊNH VCHO VAY THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUT
HIN HÀNH)
Câu 2: Hin nay, ngân hàng ưa chung nhng loi tài sn bo đảm nào?
Câu 3: Hin nay, mt sngân hàng cho rng tài sn thế chp là điu kin tiên quyết để vay vn
ngân hàng? Quan đim này đúng hay sai? Ti sao?
Câu 4: Đối vi doanh nghip, khi thc hin vay vn ngân hàng thì vn đề nào là quan trng
nht? Gii thích? (QUY TRÌNH VAY VN ĐỐI VI DOANH NGHIP)
Câu 5: Sdng tài sn đảm bo hình thành tvn vay hin nay có nhng vướng mc khó
khăn gì?
hu như tt ccác dán đầu tư ca doanh nghip nhvà va đều xin thế chp bng
tài sn hình thành tvn vay, đấy chính là thế chp bng tài sn hình thành trong tương lai.
Hin nay quy định vvn đề này rt ít, tôi biết là chcó mi quy chế vtín dng vi khách hàng
do Thng đốc ngân hàng nhà nước Vit Nam ban hành thì có quy định được thế chp bng tài
sn hình thành tvn vay nhưng cũng chcó dăm by câu thôi. Mc dù có quy định như thế
nhưng vic vay vn bng thế chp tài sn hình thành bng vn vay là cc kkhó, tôi xin ly 1 ví
dtquy định ca thng đốc ngân hàng nhà nước, trong trường hp vay vn bng thế chp tài
sn hình thành tvn vay thì chủ đầu tư phi có ít nht 15% vn tcó nhưng chng bao gi
các ngân hàng áp dng tlnày mà thông thường tllà 30% và ngay cQuhtrphát trin
mang tiếng htrnhưng cũng phi có tl50%. Như vy 1 dán 20 tthì anh phi có 10 t
anh phi thế chp toàn btài sn ca anh chkhông chtài sn được hình thành tvn mà tôi
cho anh vay, điu này rt vướng cho các doanh nghip. Vy đề nghBST bng cách nào đấy
đưa điu khon này vào và hướng dn cthhơn để tháo gkhó khăn hin nay cho các
doanh nghip nhvà va khi vay vn vì nhu cu vay vn ca các doanh nghip này rt ln
nhưng ngun cho vay thì rt ít và để vay được thì phi qua cc knhiu ca i và vô cùng gian
kh.
Câu 6: Trường hp thế chp bng chính lô hàng nhp khu trong phương thc L/C thì ngân
hàng gp nhng ri ro gì? Ngân hàng squn lý lô hàng nhp khu như thế nào để hn chế ri
ro?
Câu 7: Nhng ưu và nhược đim đối vi hình thc cho vay có tài sn đảm bo hình thành t
vn vay?
Câu 8: Vì sao y nhim chi áp dng phbiến Vit Nam?
Câu 9: Vì sao Séc & y nhim thu áp dng hn chế ở Vit Nam?

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí