Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

570 IELTS academic words-part 7

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 6 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • 570 IELTS academic words-part 7
  • 570 IELTS academic words-part 7
  • 570 IELTS academic words-part 7
  • 570 IELTS academic words-part 7
  • 570 IELTS academic words-part 7

570 IELTS academic words-part 7

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.05 M Lần download: 6 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến bạn đọc tài liệu 570 IELTS academic words-part 7 : Nhóm bảy ðinh Nho Hiệp – ddinhnhohiep@gmail, tiếp theo là com - một - Adaptation: Sự thích nghi, sự ñiều chỉnh The adaptation of desert species to the hot conditions • adapt • adaptability • adaptable • adaption • adaptive Adult: (~grown-up) Người lớn, ñã trưởng thành (n;adj) Children must be accompanied by an adult, tiếp theo là The fish return to the river as adults in order to breed, thêm nữa • adulthood Advocate: Có chủ trương, đồng tình (mang tính publicly) The group does not advocate the use of violence, ý nữa Many experts advocate rewarding your child for good behaviour, cho biết thêm • advocacy Aid: Sự giúp ñỡ, sự cứu trợ An extra £10 million i

Củng cố vốn từ vựng là điều cần thiết cho bất kì một thí sinh IELTS nào. Làm thế nào để học được nhiều từ vựng một cách hiệu quả? Sau đây là một số bí quyết rất thực tế có kèm theo trích dẫn các nguồn tài liệu cụ thể dành cho bạn: . Đầu tư thời gian tự học Học từ mất khá nhiều thời gian và nó có thể sẽ phản tác dụng nếu bạn không có phương pháp phù hợp.

Tải tài liệu 570 IELTS academic words-part 7 miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu 570 IELTS academic words-part 7 của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Nhóm
7
Adaptation: Sthích nghi, sự ñiu chnh
The adaptation of desert species to the hot conditions
adapt
adaptability
adaptable
adaption
adaptive
Adult: (~grown-up) Người ln, ñã trưởng thành (n;adj)
Children must be accompanied by an adult.
The fish return to the river as adults in order to breed.
adulthood
Advocate: Có chtrương, tán thành (mang tính publicly)
The group does not advocate the use of violence.
Many experts advocate rewarding your child for good behaviour.
advocacy
Aid: Sgiúp ñỡ, scu tr
An extra £10 million in foreign aid has been promised.
This job would be impossible without the aid of a computer.
Channel: Chuyn smth ti smwh
Ditches were constructed to channel water away from the buildings.
If she could only channel all that energy into something useful.
A lot of money has been channelled into research in that particular field.
Chemical: (thuc) hóa hc
A chemical element
The chemical industry
chemically
Classical: Kinh ñin, cổ ñin
The classical economics of Smith and Ricardo
Classical and modern ballet
classic
classically
ðinh Nho Hip – ddinhnhohiep@gmail.com
- 1 -
Nhóm
7
Comprehensive: (~complete, full) Bao hàm ñầy ñủ
A comprehensive list of addresses
Comprehensive insurance (= covering all risks)
comp
comprehensively
comprehensiveness
Comprise: (~make something up ) Chiếm, ñóng góp
Women comprise 15% of the police force.
Older people comprise a large proportion of those living in poverty.
Confirm: Xác nhn, chng thc
Rumours of job losses were later confirmed
Please write to confirm your reservation (= say that it is definite).
It has been confirmed that the meeting will take place next week.
confirmation
Contrary: (~opposite): Trái ngược
Contrary to popular belief, many cats dislike milk.
The contrary view is that prison provides an excellent education—in crime.
The government has decided that the publication of the report would be ‘contrary to
the public interest’.
contrarily
contrariness
Convert: Biến ñổi (ñồ vt, nim tin, quan ñim, í kiến…)
The hotel is going to be converted into a nursing home.
We've converted from oil to gas central heating.
I didn't use to like opera but my husband has converted me.
conversion
convertibility
convertible
Couple: ðôi, cp
I saw a couple of men get out.
a couple
coupling
Decade: Thp k
1910–1919 or 2000–2009
ðinh Nho Hip – ddinhnhohiep@gmail.com
- 2 -
Nhóm
7
Definite: Rõ ràng, chc chn
Can you give me a definite answer by tomorrow?
I'm not sure—I can find out for definite if you like.
definitely /
indefinitely
definitive
definitively
indefinite
Deny: Phnhn
The spokesman refused either to confirm or deny the reports.
There's no denying (the fact) that quicker action could have saved them.
It can't be denied that we need to devote more resources to this problem.
He denies attempting to murder his wife.
deniable
denial
Differentiate: (~distinguish) (ngoi) phân bit/ (ni) khác bit
Differentiate A (from B) I can't differentiate one variety from another.
The male's yellow beak differentiates it from the female.
Differentiate (between) A and B It's difficult to differentiate between the two
differentiation
varieties.
Disposal: Svt b, stng ñi
A bomb disposal squad: ðội xlí bom mìn
Sewage disposal systems: Hthng xnước thi
The disposal of nuclear waste: vic xlý cht thi ht nhân
disposable
dispose
disposed
Dynamic: ðộng lc hc (n/adj) (>ĩnh hc)
Fluid dynamics: Cht lng ñộng lc hc
dynamically
Eliminate: Loi ra, loi tr, bài tiết, kh(hoàn toàn loi b)
Credit cards eliminate the need to carry a lot of cash.
The police have eliminated two suspects from their investigation.
This diet claims to eliminate toxins from the body.
elimination
ðinh Nho Hip – ddinhnhohiep@gmail.com
- 3 -

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí