Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình lập trình c for windows

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.03 M
  • Lần download: 4 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Giáo trình lập trình c for windows
  • Giáo trình lập trình c for windows
  • Giáo trình lập trình c for windows
  • Giáo trình lập trình c for windows
  • Giáo trình lập trình c for windows

Giáo trình lập trình c for windows

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.03 M Lần download: 4 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP giới thiệu đến bạn đọc thư viện Giáo trình lập trình c for windows : Mục lục Trang Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG , nói thêm là hai một, bên cạnh đó Mở đầu , tiếp theo là hai hai, thêm nữa Các thư viện lập trình của Windows , thêm nữa 3 3, ý nữa Các khái niệm căn bản , cho biết thêm 4 4, ngoài ra Lập trình sự kiện (Even driven programming), cho biết thêm năm năm, nói thêm Các thành phần giao diện đồ họa (GUI)

Lập trình trên Windows khó và phức tạp hơn nhiều so với lập trình trên DOS. Tuy nhiên lập trình trên Windows sẽ giải quyết được một số vấn đề khó khăn trong môi trường DOS như xây dựng giao diện người dùng, quản lý bộ nhớ ảo, độc lập thiết bị vào ra, thâm nhập Internet, khả năng chia sẻ tài nguyên, ...

Tải tài liệu Giáo trình lập trình c for windows miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình lập trình c for windows của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Mc lc
Trang
Bài 1: GII THIU CHUNG.................................................................. 2
1.
Mở đầu ......................................................................................................... 2
2.
Các thư vin lp trình ca Windows ............................................................. 3
3.
Các khái nim cơ bn................................................................................... 4
4.
Lp trình skin (Even driven programming)............................................... 5
5.
Các thành phn giao din đồ ha (GUI) ....................................................... 6
6.
Cu trúc chương trình C for Win................................................................. 10
7.
Qui trình hot động ca chương trình ng dng ........................................ 10
8.
Mt squy ước đặt tên............................................................................... 11
9.
Ví d........................................................................................................... 11
10.
Tài nguyên ca ng dng (Resources)................................................... 18
11.
Mt skiu dliu mi........................................................................... 19
12.
Phân tích, tìm hiu source code ca project ........................................... 19
Bài 2: PAINT VÀ REPAINT................................................................. 24
1.
Gii thiu .................................................................................................... 24
2.
Tng quan vGDI (Graphics Device Interface).......................................... 25
3.
Mt shàm đồ ha cơ s........................................................................... 28
4.
Kết lun....................................................................................................... 30
Bài 3: CÁC THIT BNHP LIUU ...................................................... 31
1.
Bàn phím .................................................................................................... 31
2.
Thiết bchut .............................................................................................. 38
3.
Timer........................................................................................................... 41
Bài 4: HP THOI VÀ ĐIU KHIN................................................... 45
1.
Hp thoi..................................................................................................... 45
2.
Menu........................................................................................................... 57
Bài 5: XLÝ VĂN BN...................................................................... 62
1.
Hin thvăn bn.......................................................................................... 62
2.
Định dng văn bn...................................................................................... 64
3.
Sdng font............................................................................................... 65
Tài liu tham kho............................................................................... 69
Bài 1:Gii thiu chung
Trn Minh Thái
Bài 1: GII THIU CHUNG
Phân bthi lượng:
-
S tiết ging lp: 6 tiết
-
S tiết t hc nhà: 6 tiết
-
S tiết cài đặt chương trình nhà: 12 tiết
1.
Mở đầu
Các ng dng ca Windows rt dsdng, nhưng rt khó đối vi người đã
to lp ra chúng. Để đạt được tính ddùng đòi hi người lp trình phi b
ra rt nhiu công sc để cài đặt.
Lp trình trên Windows khó và phc tp hơn nhiu so vi lp trình trên
DOS. Tuy nhiên lp trình trên Windows sgii quyết được mt svn đề
khó khăn trong môi trường DOS như xây dng giao din người dùng, qun
lý bnhớ ảo, độc lp thiết bvào ra, thâm nhp Internet, khnăng chia s
tài nguyên, ...
Windows cung cp các hàm để người lp trình thâm nhp các đặc trưng ca
hệ điu hành gi là giao din lp trình ng dng (Application Programming
Interface – API). Nhng hàm này được đặt trong các thư vin liên kết động
(Dynamic Link Library – DLL). Các chương trình ng dng sdng chúng
thông qua các li gi hàm và chchia sẻ được khi trong máy có cài đặt
Windows.
Vài đim khác bit gia lp trình Windows và DOS:
Windows
DOS
Lp trình skin, da vào thông đip
(message)
Thc hin tun ttheo chỉ định
Multi-tasking
Single task
Multi-CPU
Single CPU
Tích hp sn Multimedia
Phi dùng các thư vin Multimedia riêng
Htr32 bits hay hơn na
ng dng 16 bits
Htrnhiu công nghDLL, OLE,
DDE, COM, OpenGL, DirectX,…
Không có
Bài ging: Lp trình C for Win ...............................................................................................Trang 2/69
Bài 1:Gii thiu chung
Trn Minh Thái
2.
Các thư vin lp trình ca Windows
SDK – Software Development Kit
Là bthư vin lp trình nn tng ca HĐH Windows.
Cung
cp
tt
c
các
công
c
cn
thiết
để
xây
dng
1
ng
dng
trên
Windows.
Được sdng như là thư vin cơ sở để to ra nhng thư vin cao cp hơn
trong nhng ngôn nglp trình. VD: OWL ca BorlandC, MFC ca Visual
C++,…
Mt sthành phn cơ bn ca SDK:
Win32 API.
GDI/GDI+.
Windows Multimedia.
OpenGL.
DirectX.
COM/COM+.
ADO (ActiveX Data Object).
OLE DB.
(Xem
thêm
MSDN/PlatForm
SDK
Documentation/Getting
started/Content of Platform SDK).
OWL – Object Windows Library:
Là bthư vin hướng đối tượng ca BorlandC++.
MFC – Microsoft Foundation Classes:
Là bthư vin hướng đối tượng ca Visual C++.
Mt ng dng trên Windows có thể được viết bng:
Thư vin SDK.
Mt thư vin khác (OWL, MFC,…) phi hp vi SDK.
Các loi ng dng:
Win32 Console: ng dng 32 bits, vi giao din dng DOS command
line.
Bài ging: Lp trình C for Win ...............................................................................................Trang 3/69

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí