Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.38 M
  • Lần download: 819 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C
  • Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C

Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.38 M Lần download: 819 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người thư viện Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C : BAI TAP-LOI GIAI NGON NGU LAP TRINH C Cau1: (ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ biÓu thøc hai , bên cạnh đó 1! 2! ! n x x x F n     víi x lµ sè thùc, n nguyªn d­¬ng nhËp tõ bµn phÝm #include #include #include int gt(int a); float lt(float a,int b); main() { lap: int n,i,h; float x,f = 0; clrscr(); printf ( \n\nMoi ban nhap n = );scanf ( %d ,&n); printf ( \n\nNhap x = );scanf ( %f ,&x); for (i=1;i #include main () { lap: int n,a[50],i,max,s,h; clrscr(); printf ( \n\nMoi ban nhap so phan tu cua day n = ); scanf ( %d ,&n); printf ( \n\nNhap day so:\n ); for (i=1;i max) max = a[i]; } s = 0; f

Một số bài tập và lời giải sưu tầm ngôn ngữ lập trình C

Tải tài liệu Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài tập và lời giải ngôn ngữ lập trình C của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

n
x x
2
n
BAI TAP-LOI GIAI NGON NGU LAP TRINH C
Cau1:
(ViÕt ch­¬ng tr×nh tÝnh vµ in ra mµn h×nh gi¸ trÞ biÓu thøc
F1!2! ..x!
víi x lµ sè thùc, n nguyªn d­¬ng nhËp tõ bµn phÝm
#include
#include
#include
int gt(int a);
float lt(float a,int b);
main()
lap:
{
int n,i,h;
float x,f = 0;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap n = ");scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap x = ");scanf ("%f",&x);
for (i=1;i<=n;i++)
f += lt(x,i) / gt(i);
printf ("\n\nGia tri cua tong f la %8.2f",f);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 13) goto hoi;
hoi:
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99)
goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
end:
getch();
}
int gt(int a)
{
int s = 1,i;
for (i=1;i<=a;i++)
s *= i;
return s;
}
float lt(float a,int b)
{
float t = 1,i;
for (i=1;i<=b;i++)
t *= a;
return t;
}
Cau 2:
Cho A lµ mét d·y gåm n sè nguyªn ( 0 < n < 50). ViÕt ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc
sau:
a)
NhËp d·y A tõ bµn phÝm. (2 ®iÓm)
b)
HiÓn thÞ d·y A ra mµn h×nh. (1 ®iÓm)
c)
T×m vµ in sè lín nhÊt cïng sè lÇn xuÊt hiÖn cña nã
trong d·y (2 ®iÓm)
#include
#include
main ()
{
lap:
int n,a[50],i,max,s,h;
clrscr();
printf ("\n\nMoi ban nhap so phan tu cua day n = ");
scanf ("%d",&n);
printf ("\n\nNhap day so:\n");
for (i=1;i<=n;i++)
scanf ("%5d",&a[i]);
printf ("\nDay so theo thu tu vua nhap la:");
for (i=1;i<=n;i++)
printf ("%5d",a[i]);
/* In ra so lon nhat va so lan xuat hien trong day */
max = a[1];
for (i=2;i<=n;i++)
{
if (a[i] > max)
max = a[i];
}
s = 0;
for (i=1;i<=n;i++)
{
if (a[i] == max)
s++;
}
printf ("\n\nPhan tu lon nhat cua day la %d va no xuat hien %d lan trong day",max,s);
/* thuc hien lai */
fflush (stdin);
h = getch();
hoi:
if (h == 13) goto hoi;
printf ("\n\nBan co muon thuc hien lai bai toan 1 lan nua khong? c k");
fflush (stdin);
h = getch();
if (h == 99) goto lap;
if (h == 107) goto end;
else goto hoi;
getch();
end:
}
Cau3:
. (ViÕt ch­¬ng tr×nh: NhËp vµo mét sè nguyªn d­¬ng kh«ng lín h¬n 10000, in ra mµn h×nh
ch÷ sè lín nhÊt cã trong sè ®ã (vÝ dô nhËp n= 1356 in ra 6)
#include
#include
#include
int max(int x,int y,int z,int t);
main ()
{
lap:
int n,scs,b,a,c,d,h;
clrscr();
printf ("\n\nNhap so nguyen duong(nho hon 10000)n = ");scanf ("%d",&n);
a = n / 1000;

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí