Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị

 • Loại tài liệu : .doc
 • Dung lượng:0.08 M
 • Lần download: 44 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.08 M Lần download: 44 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị : Tài liêu cung cấp dề cương ôn thi môn Kế toán quản trị

Tài liêu cung cấp dề cương ôn thi môn Kế toán quản trị

Tải tài liệu Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề cương ôn tập môn Kế toán quản trị của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ

 

Giaûng vieân:

TS. Leâ Ñình Tröïc

ÑT: 08.38 491231; ÑTDÑ : 0913.777318;

E-mail: trucld@ueh.edu.vn hoaëc trucld62@yahoo.com;

Website: http://faa.ueh.edu.vn/giang-vien/trucld/tai-lieu-giang-day

Lòch tieáp sinh vieân: saùng thöù hai (töø 09g ñeán 10g30) haøng tuaàn taïi vaên phoøng Boä moân Keá toaùn quaûn trò (B219) (279 Nguyeãn Tri Phöông Quaän 10, TP. Hoà Chí Minh).

 

Moâ taû moân hoïc:

Keá toaùn quaûn trò cung caáp cho sinh vieân caùc kyõ naêng thu thaäp, xöû lyù vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò noäi boä doanh nghieäp ñeå ra caùc quyeát ñònh kinh doanh.

Noäi dung cô baûn cuûa moân hoïc naøy lieân quan ñeán caùc lónh vöïc:

-          Caùc heä thoáng tính giaù thaønh

-          Hoaïch ñònh

-          Kieåm soaùt

-          Phaân tích quyeát ñònh

Phaàn moät cuûa moân hoïc - caùc heä thoáng tính giaù thaønh – ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû moân hoïc Keá toaùn chi phí.

Phaàn hai cuûa moân hoïc – nhöõng noäi dung coøn laïi - seõ ñöôïc ñeà caäp trong hoïc phaàn naøy.

Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn:

Sau khi hoaøn taát hoïc phaàn naøy, sinh vieân coù theå:

-          Laäp ñöôïc döï toaùn toång hôïp cho moät doanh nghieäp.

-          Kieåm soaùt chi phí saûn xuaát thoâng qua phaân tích cheânh leäch.

-          Söû duïng ñöôïc caùc coâng cuï cuûa keá toaùn quaûn trò ñeå thu thaäp, xöû lyù vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò noäi boä doanh nghieäp ñeå ra caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán ñaùnh giaù thaønh quaû cuûa caùc boä phaän; ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù boä phaän; löïa choïn caùc phöông aùn kinh doanh; xaùc ñònh giaù baùn cuûa saûn phaåm môùi; xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc dòch vuï. 

Caùc kieán thöùc caên baûn caàn hoïc tröôùc: Keá toaùn taøi chính, Keá toaùn chi phí

Giaùo trình, taøi lieäu:

a)     Taøi lieäu chính:

 • Taäp theå taùc giaû Boä moân keá toaùn quaûn trò - Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh Khoa Keá toaùn Kieåm toaùn Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP Hoà Chí Minh, Keá toaùn quaûn trò, NXB. Lao ñoäng, Naêm 2011.
 • Toùm taét baøi giaûng vaø baøi taäp do giaûng vieân bieân soaïn.

b)     Taøi lieäu tham khaûo:

 1. Taäp theå taùc giaû Boä moân Keá toaùn quaûn trò - Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh (Khoa Keá toaùn Kieåm toaùn Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP Hoà Chí Minh), Kù toaùn chi phí, NXB. Lao ñoäng, Nm 2010
 2. Belverd E. Needles, Henry R. Anderson, James C. Caldwell; Principles of Accounting (Fifth Edition); Houghton Mifflin Company; 1993
 3. Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer; Managerial Accounting (14th Edition); The McGraw-Hill Companies, Inc., 2012
 4. Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster; Cost Accounting: A Managerial Emphasis (Twelfth Edition); Prentice – Hall, Inc; 2006

Noäi dung toùm taét hoïc phaàn:

Chöông 1: Giôùi thieäu veà keá toaùn quaûn trò

Chöông 2: Söï öùng xöû cuûa chi phí vaø Phaân tích moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän 

Chöông 3: Quaù trình döï toaùn

Chöông 4:  Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí

Chöông 5: Ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù

Chöông 6: Phaân tích baùo caùo boä phaän

Chöông 7: Phaân tích quyeát ñònh quaûn lyù

Chöông 8: Ñònh giaù saûn phaåm vaø dòch vuï

Noäi dung chi tieát hoïc phaàn:

Chöông 1: Giôùi thieäu veà keá toaùn quaûn trò 

 • Muïc tieâu:

      Hieåu ñöôïc keá toaùn quaûn trò laø gì.

      Phaân bieät ñöôïc keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính

      Phaân bieät doanh nghieäp thöông maïi vaø doanh nghieäp saûn xuaát döôùi giaùc ñoä keá toaùn

      Phaân bieät caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát

      Phaân bieät caùc khaùi nieäm giaù thaønh

      Bieát caùc kyõ naêng cô baûn khi laäp caùc baùo caùo

 • Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:

            Keá toaùn quaûn trò laø gì?

            So saùnh keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính

            Doanh nghieäp thöông maïi vaø doanh nghieäp saûn xuaát

            Caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát

            Tính giaù thaønh ñôn vò

            Baùo caùo

 • Kieán thöùc coát loõi caàn  naém vöõng:

            Phaân bieät keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính

            Phöông phaùp tính chi phí vaät lieäu söû duïng

            Phöông phaùp tính toång giaù thaønh saûn phaåm saûn xuaát trong kyø

            Phöông phaùp tính giaù voán haøng baùn trong kyø

            Kyõ naêng trình baøy baùo caùo

 • Caâu hoûi:
 1. Keá toaùn quaûn trò laø gì?
 2. Phaân bieät keá toaùn quaûn trò  vôùi keá toaùn taøi chính?
 3. So saùnh giaù voán haøng baùn cuûa doanh nghieäp thöông maïi vôùi giaù voán haøng baùn cuûa doanh nghieäp saûn xuaát?
 4. Ñònh nghóa vaø cho ví duï veà 3 khoûan muïc cuûa chi phí saûn xuaát?
 5. Laäp baùo caùo giaù thaønh vaø baùo caùo keát quaû kinh doanh cho moät doanh nghieäp saûn xuaát?
 • Baøi taäp: Baøi taäp chöông 1 cuûa taøi lieäu chính.

Chöông 2: Söï öùng xöû cuûa chi phí vaø Phaân tích moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän

 • Muïc tieâu:

      Phaân bieät bieán phí, ñònh phí vaø chi phí hoãn hôïp

      Bieát caùch taùch bieán phí vaø ñònh phí ra khoûi chi phí hoãn hôïp theo ba phöông phaùp: cao thaáp; ñoà thò phaân taùn; bình phöông beù nhaát

      Naém vöõng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä giöõa chi phí - khoái löôïng - lôïi nhuaän (CVP)

      Vaän duïng moái quan heä CVP ñeå phaân tích ñieåm hoøa voán

      Naém vöõng kyõ thuaät tính toaùn vaø yù nghóa kinh teá cuûa caùc thuaät ngöõ lieân quan ñeán Soá dö ñaûm phí

      Öùng duïng phaân tích CVP:

         Hoaïch ñònh lôïi nhuaän

         Choïn keát caáu chi phí

         Phaân tích keát caáu haøng baùn

         Choïn phöông aùn kinh doanh

      Naém vöõng caùc giaû thieát khi phaân tích CVP

 • Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:

      Söï öùng xöû cuûa chi phí

      Phaân tích moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän (CVP)

 • Moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän (CVP)
 • Phaân tích ñieåm hoøa voán
 • Soá dö ñaûm phí
 • Hoaïch ñònh lôïi nhuaän
 • Choïn keát caáu chi phí

      Soá dö an toaøn

      Keát caáu chi phí vaø oån ñònh lôïi nhuaän

      Ñoøn baåy hoaït ñoäng

 • Phaân tích keát caáu haøng baùn
 • Choïn phöông aùn kinh doanh

      Caùc giaû thieát khi phaân tích CVP

 • Kieán thöùc coát loõi caàn  naém vöõng:

      Phaân bieät bieán phí, ñònh phí, baùn bieán phí vaø chi phí hoãn hôïp

      Bieåu thöùc theå hieän moái quan heä giöõa chi phí - khoái löôïng - lôïi nhuaän (CVP) vaø öùng duïng cuûa noù

 • Caâu hoûi:
 1. Phaân bieät bieán phí, ñònh phí vaø chi phí hoãn hôïp?
 2. Phöông phaùp taùch bieán phí vaø ñònh phí ra khoûi chi phí hoãn hôïp?
 3. Vaän duïng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä CVP ñeå phaân tích ñieåm hoøa voán?
 4. Vaän duïng caùc khaùi nieäm lieân quan ñeán soá dö ñaûm phí ñeå xaây döïng caùc coâng thöùc tính soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï hoøa voán vaø doanh thu hoøa voán?
 5. Vaän duïng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä CVP ñeå hoaïch ñònh lôïi nhuaän.
 6. Vaän duïng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä CVP ñeå choïn phöông aùn kinh doanh.
 • Baøi taäp: Baøi taäp chöông 2 cuûa taøi lieäu chính.

Chöông 3: Quaù trình döï toaùn

 • Muïc tieâu:

      Bieát ñöôïc muïc tieâu cuûa döï toaùn.

      Bieát ñöôïc trình töï vaø kyõ thuaät laäp moät döï toaùn toång theå

 • Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:

      Döï toaùn laø gì?

      Quaù trình laäp döï toaùn toång theå

 •        Kieán thöùc coát loõi caàn  naém vöõng: YÙ nghóa, nguyeân taéc vaø phöông phaùp laäp döï toaùn
 • Caâu hoûi:
 1. Muïc tieâu cuûa döï toaùn laø gì?
 2. Trình töï vaø phöông phaùp laäp döï toaùn toång theå?
 • Baøi taäp: Baøi taäp chöông 3 cuûa taøi lieäu chính

Chöông 4: Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí

 •                         Muïc tieâu:

      Bieát caùch xaây döïng giaù thaønh ñònh möùc.

      Bieát caùch laäp moät döï toaùn linh hoaït vaø hieåu ñöôïc tính chaát linh hoïat cuûa moät döï toaùn linh hoïat.

      Bieát caùch phaân tích bieán ñoäng cuûa caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát  nhaèm kieåm soaùt chi phí toát hôn cho caùc kyø sau.

 •                         Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:

      Giaù thaønh ñònh möùc

      Döï toaùn linh hoaït

      Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí saûn xuaát

 • Bieán ñoäng cuûa chi phí vaät lieäu tröïc tieáp
 • Bieán ñoäng cuûa chi phí nhaân coâng tröïc tieáp
 • Bieán ñoäng cuûa chi phí saûn xuaát chung
 •                         Kieán thöùc coát loõi caàn  naém vöõng:

      Phöông phaùp xaây döïng giaù thaønh ñònh möùc

      Phöông phaùp laäp döï toaùn linh hoaït

      Phöông phaùp ñieàu chænh döï toaùn theo möùc hoaït ñoäng thöïc teá

      Phöông phaùp phaân tích caùc khoaûn cheânh leäch chi phí saûn xuaát

 •                         Caâu hoûi:
 1. Giaù thaønh ñònh möùc laø gì?
 2. Döï toaùn linh hoaït laø gì? Muïc ñích?
 3. Caùc coâng thöùc tính caùc cheânh leäch? YÙ nghóa cuûa töøng cheânh leäch? 
 •                         Baøi taäp: Baøi taäp chöông 4 cuûa taøi lieäu chính

Chöông 5: Ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù

 • Muïc tieâu:

            Bieát caùch söû duïng keá toaùn traùch nhieäm nhö moät coâng cuï ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm traùch nhieäm khaùc nhau

            Bieát caùch söû duïng ROI vaø RI nhö nhöõng coâng cuï ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö

            Bieát caùch ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao coù lôïi nhaát trong moät toå chöùc phaân quyeàn

 • Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:

            Keá toaùn traùch nhieäm

            Caùc coâng cuï keá toaùn khaùc ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö:

 • Tyû leä hoaøn voán ñaàu tö (ROI)
 • Lôïi töùc coøn laïi (RI)

            Ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao

 • Kieán thöùc coát loõi caàn  naém vöõng:

            Phöông phaùp laäp moät baùo caùo thuoäc lónh vöïc keá toaùn traùch nhieäm ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm traùch nhieäm khaùc nhau

            Phöông phaùp tính ROI vaø söû duïng ROI ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö

            Phöông phaùp tính RI vaø söû duïng RI ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö

            Naém vöõng nguyeân taéc ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao

 • Caâu hoûi:
 1. Phaân bieät thoâng tin coù theå kieåm soaùt vaø thoâng tin khoâng theå kieåm soaùt.
 2. Keá toaùn traùch nhieäm laø gì?
 3. Coâng thöùc tính ROI?
 4. Caùc giaûi phaùp ñeå caûi thieän ROI?
 5. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa ROI trong vieäc söû duïng ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù?
 6. Coâng thöùc tính RI?
 7. Caùc giaûi phaùp ñeå caûi thieän RI?
 8. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa RI trong vieäc söû duïng ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù?
 9. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöômg phaùp ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao theo chi phí?
 10. Giaûi thích nguyeân taéc ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao?
 11. Phaân bieät giaù chuyeån giao toái thieåu vaø giaù chuyeån giao?
 12. Khi naøo giaù chuyeån giao toái thieåu baèng bieán phí ñôn vò saûn phaåm chuyeån giao?
 13. Khi naøo phöông phaùp ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao theo thöông löôïng ñöôïc söû duïng?
 • Baøi taäp: Baøi taäp chöông 5 cuûa taøi lieäu chính

Chöông 6: Phaân tích baùo caùo boä phaän

 • Muïc tieâu:

            Bieát caùch laäp baùo caùo boä phaän

            Bieát caùch phaân tích baùo caùo boä phaän  ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû cuûa boä phaän vaø thaønh quaû quaûn lyù boä phaän

 • Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:

            Boä phaän laø gì?

            Baùo caùo boä phaän

            Phaân tích baùo caùo boä phaän

 • Kieán thöùc coát loõi caàn  naém vöõng:

            Phöông phaùp laäp baùo caùo boä phaän

            Phöông phaùp phaân tích baùo caùo boä phaän

 • Caâu hoûi:
 1. Ñònh nghóa boä phaän?
 2. Phaân bieät baùo caùo boä phaän vôùi baùo caùo keát quaû kinh doanh khaùc?
 3. Phaân bieät ñònh phí boä phaän vaø ñònh phí chung?
 4. Phaân bieät soá döï boä phaän coù theå kieåm soaùt vaø soá dö boä phaän? 
 5. Vì sao khoâng phaân boå ñònh phí chung cho caùc boä phaän khi laäp baùo caùo boä phaän?
 6. Ñaùnh giaù thaønh quaû cuûa caùc boä phaän - ñeå ra caùc quyeát ñònh ngaén haïn - thoâng qua chæ tieâu naøo treân baùo caùo boä phaän?

1

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí