Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế (áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) - Mẫu khai thuế khoán

  • Loại tài liệu : .doc
  • Dung lượng:0.05 M
  • Lần download: 64 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế (áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) - Mẫu khai thuế khoán

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.05 M Lần download: 64 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế (áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) - Mẫu khai thuế khoán -

Tải tài liệu Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế (áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) - Mẫu khai thuế khoán miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Mẫu số 03/THKH: Thông báo nộp thuế (áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) - Mẫu khai thuế khoán của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

 

CỤC THUẾ.........

CHI CỤC THUẾ ........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: …….............….         

 

............, ngày..........tháng ........năm ......

 

 

THÔNG BÁO NỘP THUẾ

(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân

nộp thuế theo phương pháp khoản)

 

              Kính gửi:......................................................................................

     Mã số thuế: .................................................................................

              Địa chỉ nhận thông báo :..............................................................

 

 Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành,

 Căn cứ Tờ khai thuế của ............................... nộp ngày .................................

 Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) ……........……. và xét đề nghị của Đội thuế ……………….., Tổ nghiệp vụ;

 Chi cục thuế ……………......……….. thông báo:

 

  1. Số thuế môn bài phải nộp năm nay/ 6 tháng cuối năm:

 

(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)

 

  1. Số thuế phải nộp một tháng của năm là:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Loại thuế

Số tiền

(1)

(2)

(3)

1

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

 

2

Thuế GTGT

 

3

Thuế Tài nguyên

 

4

Phí bảo vệ môi trường

 

Tổng thuế khoán:

 

 

Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm ..........….

-         Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.

-         Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.

 

  1. Nơi nộp thuế khoán:

 

                           Nộp cho uỷ nhiệm thu: Tên uỷ nhiệm thu, địa chỉ .......................

                           Nộp tại trụ sở cơ quan thuế:…………… . địa chỉ...........................

                           Nộp tại kho bạc: …………………………..địa chỉ.........................

 

  •   Thuế Môn bài:               tài khoản ……….…..
  •   Thuế TTĐB:                  tài khoản ………..…..
  •   Thuế GTGT:                  tài khoản …………

 

Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.

 

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế.............. theo số điện thoại: ............................ địa chỉ: ..................................

 

Chi cục thuế ............. thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                   

- Như trên;

- Lưu VT;....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí