Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.29 M
  • Lần download: 19 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.29 M Lần download: 19 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí giới thiệu đến mội người thư viện ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng : Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt C«ng nghiÖp -------------o0o------------ §Ò THI Líp : Cao ®¼ng K20 H×nh thøc: Thi viÕt Thêi gian: 90 phót M«n thi : to¸n cao cÊp một ®Ò sè: một C©u một, thêm nữa TÝnh c¸c giíi h¹n a, ngoài ra 4 3 hai 3 lim 8 4      x x x x b, thêm nữa bx ax x cos ln cos ln lim 0  C©u hai Cho ���� ���� = �������������������� , ���� > 0, bên cạnh đó TÝnh ����′′ (����), nói thêm là C©u 3 , bên cạnh đó TÝnh c¸c tÝch ph©n a, thêm nữa     dx x x x 10 năm hai một một b, nói thêm  xdx x hai sin hai C©u 4 , ngoài ra Cho hµm sè z = x2 + xy – x + y - 3 a, ý nữa T×m cùc trÞ cña hµm sè, nói thêm b, ý nữa T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi c¸c ®-êng: x = 0 ; y = 3 vµ y =

Đề thi môn toán cao cấp 1 dành cho sinh viên hệ Cao Đẳng

Tải tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

b.
lim
dx
Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 1
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
lim
x+
3x4 2
x8 +3x+4
lncosax
x0 lncosbx
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 ,𝑥 > 0. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
2x+1 5x1
10x
b. x2 sin2xdx
C©u 4 . Cho hµm sè
z = x2 + xy x + y - 3
a.T×m cùc trÞ cña hµm sè.
b. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng:
x = 0 ; y = 3
y = x 1
1
C©u 5. Cho hai ma trËn: A = 2
1
1
3
3
2
2
1
;
1
B = 1
2
1
2
3
2
1
2
a, TÝnh (A.B)T
b, T×m (A.B)-1
lim
b.
lim
2
+1
9
Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 2
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
x + x2 +...+ xn n
x1 x 1
sinmx
xπ sinnx
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑒𝑥 𝑥2+2. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
x3 1xdx
1
b. e
x dx
C©u 4 .
Cho hµm sè
z = x2 + 2y2 + 4xy + 2x -3
a. T×m cùc trÞ cña hµm sè.
b. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng:
x = 0 ; y = 0
x + y = 3
C©u 5. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p ma trËn nghÞch ®¶o
x y + z =1
2x + y + z = 2
2x + y + 2z = 0
lim
lim
dx
Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 3
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
sinx sina
xa x a
b.
x+
x +3 x + 4 x
2x +1
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑥𝑥,𝑥 > 0. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
e3x +1
ex +1
b.
dx
1+ex
C©u 4 . Cho hµm sè
z = x2 + 2y2 + 2xy 2y + 3
a. T×m cùc trÞ cña hµm sè.
b. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng: x = - 2 ; y = 0
x + y = 1
1
C©u 5. Cho hai ma trËn: A = 0
0
2
1
0
3
2
1
;
1
B = 1
2
1
2
3
2
1
2
a, TÝnh (A.B)T
b, T×m (A.B)-1

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí