Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:0.29 M
  • Lần download: 18 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.29 M Lần download: 18 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Tải tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu,

thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây

.DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader

Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËtC«ng nghiÖp-------------o0o------------§Ò THI Líp : Cao ®¼ng K20H×nh thøc: Thi viÕtThêi gian: 90 phótM«n thi : to¸n cao cÊp 1®Ò sè: 1C©u 1. TÝnh c¸c giíi h¹na.4323lim84 xxxxb.bxaxx coslncoslnlim0C©u 2Cho ���� ���� = �������������������� , ���� > 0. TÝnh ����′′ (����).C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©na.   dxxxx1052 11b.  xdxx 2sin2C©u 4 . Cho hµm sè z = x2 + xy – x + y - 3a.T×m cùc trÞ cña hµm sè.b. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëic¸c ®-êng: x = 0 ; y = 3 vµ y = x – 1C©u 5. Cho hai ma trËn: A =131232211; B =232121211a, TÝnh T)B.A(b, T×m (A.B)-1 Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËtC«ng nghiÖp-------------o0o------------§Ò THI Líp : Cao ®¼ng K20H×nh thøc: Thi viÕtThêi gian: 90 phótM«n thi : to¸n cao cÊp 1®Ò sè: 2C©u 1. TÝnh c¸c giíi h¹na.1xnx...xxlimn21x b.nxsinmxsinlimx C©u 2Cho ���� ���� = �������� ����2+2����2+1. TÝnh ����′′ (����).C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©na. dxx1x913 b.  dxe x

MINH HỌA
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí