Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Đề cương chi tiết Kiểm toán

 • Loại tài liệu : .doc
 • Dung lượng:0.05 M
 • Lần download: 9 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

Đề cương chi tiết Kiểm toán

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:0.05 M Lần download: 9 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến các bạn tài liệu Đề cương chi tiết Kiểm toán : Đề cương chi tiết kiểm toán

Đề cương chi tiết kiểm toán

Tải tài liệu Đề cương chi tiết Kiểm toán miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Đề cương chi tiết Kiểm toán của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

------------------

 

 

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC

KIỂM TOÁN

 

1. Tên học phần : Kiểm toán

2. Số đơn vị học trình : Ba (3) đơn vị học trình

3. Trình độ : Học phần này giảng cho sinh viên năm thứ 3

4. Phân bổ thời gian

- Lên lớp (giảng, hệ thống học phần): 3

- Bài tập thực hành                               : 1

5. Điều kiện tiên quyết

Đã học xong các môn học Nguyên lý kế toán và Kế toán tài chính 1.

6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Học phần này bao gồm các kiến thức cơ bản nhất về bản chất, chức năng, đối tượng, phương pháp của kiểm toán, các loại kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn bị, thực hiện và hoàn thành một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình kiểm toán khác nhau.

7. Nhiệm vụ của sinh viên

-          Dự lớp: Đọc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các câu hỏi và tham gia thảo luận về các vấn đề do giáo viên và sinh viên khác đặt ra.

-          Bài tập: Chuẩn bị bài tập, phát hiện vấn đề, tham gia giải và sửa bài tập trên lớp.

-          Nghiên cứu: đọc tài liệu tham khảo, tham gia thuyết trình các vấn đề chuyên ngành.

8. Tài liệu học tập

-          Kiểm toán, Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, NXB Thống Kê 2004

-          Principles of Auding, Whittington,O.R. , Pany,K., McGraw- Hill.2001.

-          Auditing: An Integrated Approach, Arens, A.A và Locbbecke, J.K., Prentice-Hall, 1997

-          Auditing and Assurance Services in Australia, Gay, G. và Simnett, R., McGraw-Hill, 2001

-          Modern Auditing, Gill, G.S., Cosserat, G.,Leung, P. va Coram, P., John Wiley & Son, 1999

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Thi viết hết môn kết hợp với đánh giá trong quá trình học tập (tham gia thảo luận, thuyết trình, sửa bài tập .. . )

10. Thang điểm

- Điểm đánh giá trong quá trình học  :20%

- Điểm thi hết môn : 80%

11. Mục tiêu của học phần

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kiểm toán, qua đó:

-          Tăng cường khả năng hoạch định và tổ chức công tác kiểm soát, kiểm tra kế toán trong các tổ chức.

-          Bước đầu tiếp cận với quy trình kiểm toán mang tính chuyên nghiệp.

-          Làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu về kiểm toán.

12. Nội dung chi tiết của học phần

Chương I – Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập

 1. ĐỊNH NGHĨA
 2. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN.
  1. Phân loại theo mục đích.
  2. Phân loại theo chủ thể kiểm toán.
 3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KIỂM TOÁN.
 4. BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN.
 5. KIỂM TOÁN VIÊN, DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP.
  1. Kiểm toán viên
  2. Hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán.
  3. Tổ chức nghề nghiệp.

VI. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

 

Chương II – Môi trường kiểm toán

I. MÔI TRƯỜNG KIỂM TOÁN

 1.   Đặc điểm của nghề nghiệp kiểm toán.
 2.   Môi trường kiểm toán.

II. CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN.

III. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP.

 1. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với việc phát hiện những sai phạm của đơn vị.
 2. Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên.
 3. Các biện pháp để hạn chế trách nhiệm pháp lý.

V. KHOẢNG CÁCH GIỮA YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA NGÀNH NGHỀ.

 

Chương III – Hệ thống kiểm soát nội bộ

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.

 1. Định nghĩa.
 2. Các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ
 3. Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ.

II.  TRÌNH TỰ NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN.

 1. Mục đích nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ
 2. Trình tự nghiên cứu kiểm soát nội bộ.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC.

 1. Kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp nhỏ.
 2. thông báo về những khiếm khuyết của kiểm soát nội bộ

 

Chương IV – Chuẩn bị kiểm toán

I. TIỀN KẾ HOẠCH

 1. Tiếp nhận khách hàng
 2. Phân công kiểm toán viên
 3. Thoả thuận sơ bộ với khách hàng.
 4. Hợp đồng kiểm toán.

II. TÌM HIỂU VỀ KHÁCH HÀNG.

III. XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN.

 1. Xác lập mức trọng yếu.
 2. Đánh giá rủi ro kiểm toán.
 3. Quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán.

IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN.

 1. Kế hoạch chiến lược.
 2. Kế hoạch kiểm toán tổng thể.
 3. Chương trình kiểm toán.

 

Chương V – Bằng chứng kiểm toán

I. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN.

 1. Khái niệm.
 2. Yêu cầu
 3. Các phương pháp thu nhập bằng chứng kiểm toán
 4. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt

II. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ THỬ NGHIỆM.

 1. Chọn toàn bộ.
 2. Chọn các phần tử đặc biệt.
 3. Lấy mẫu kiểm toán

III. HỒ SƠ KIỂM TOÁN.

 1. Khái niệm.
 2. Phân loại hồ sơ kiểm toán
 3. Các thành phần của hồ sơ kiểm toán  năm.
 4. Các biểu cơ sở.
 5. Yêu cầu đối với hồ sơ kiểm toán
 6. Vấn đề bảo mật và lưu trữ hồ sơ kiểm toán

 

Chương VI – Kiểm toán trong môi trường máy tính

I. BẢN CHẤT CỦA HỆ THỐNG MÁY TÍNH.

II. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH.

 1. Anh hưởng của môi trường máy tính đến kiểm soát nội bộ.
 2. Tổ chức hệ thống thông tin trong môi trường máy tính.
 3. Các hoạt động kiểm soát.

III. KIỂM TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG MÁY TÍNH.

 1. Sự hiểu biết về môi trường máy tính
 2. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường máy tính
 3. đánh giá rủi ro kiểm soát.
 4. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản.

 

Chương VII – Báo cáo kiểm toán

I. CHUẨN BỊ HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN.

 1. Xem xét các khoản công nợ ngoài dự kiến
 2. Xem xét sự kiện xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán
 3. Xem xét về giả định hoạt động liên tục
 4. Đánh giá kết quả.

II. BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÁI CHÍNH.

 1. Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán.
 2. Các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
 3. Xem xét về giả định hoạt động liên tục
 4. Đánh giá kết quả.

II. BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 1. Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán.
 2. Các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
 3. Các loại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
 4. Các sự kiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán

 

Chương VIII – Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán

I- TỔNG QUAN VỀ CÁC DỊCH VỤ DO DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN CUNG CẤP.

 1. Các dịch vụ kiểm toán.
 2. Các dịch vụ có liên quan
 3. Các dịch vụ khác

II- CÁC DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 1. Kiểm toán báo cáo tài chính.
 2. Kiểm toán báo cáo tài chính cho các mục đích đặc biệt
 3. Kiểm tra các thông tin tài chính tương lai

III. CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN.

 1. Soát xét báo cáo tài chính
 2. Kiểm tra theo thủ tục thoả thuận
 3. Soạn thảo báo cáo tài chính

IV. DỊCH VỤ BẢO ĐẢM.

 

Chương IX – Kiểm toán nội bộ và kiểm toán của nhà nước

I – KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 1. Bản chất của kiểm toán nội bộ
 2. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán nội bộ
 3. Chức năng của kiểm toán nội bộ
 4. Kỹ thuật và quy trình kiểm toán
 5. Đặc điểm của kiểm toán nội bộ
 6. Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.

II- KIỂM TOÁN CỦA NHÀ NƯỚC.

 1. Bản chất và sự cần thiết của Kiểm toán Nhà nước.
 2. Vai trò, nhiệm vụ và thẩm quyền của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước
 3. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí