Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo trình Word nâng cao

 • Loại tài liệu : .doc
 • Dung lượng:6.95 M
 • Lần download: 364 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo trình Word nâng cao

Loại tài liệu : .doc Dung lượng:6.95 M Lần download: 364 lần Chi phí: Miễn phí, download free

Thư viện Miễn Phí mang đến mội người tài liệu Giáo trình Word nâng cao : Tài liệu cần được đọc bằng font chữ , ngoài ra vn (ví dụ: , nói thêm vnarial, , ý nữa vntime), nói thêm Đây là những font chữ có sẵn trong bộ gõ Unikey

Tài liệu cần được đọc bằng font chữ .vn (ví dụ: .vnarial, .vntime). Đây là các font chữ có sẵn trong bộ gõ Unikey.

Tải tài liệu Giáo trình Word nâng cao miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo trình Word nâng cao của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

 

Giíi thiÖu

M

icrosoft Office lµ ch­¬ng tr×nh m¹nh víi hµng tr¨m tÝnh n¨ng. Trong phÇn tin häc v¨n phßng c¨n b¶n chóng t«i ®· giíi thiÖu kh¸ ®Çy ®ñ víi b¹n ®äc vÒ c¸c tÝnh n¨ng cña nã. §Ó cã mét khëi ®éng tèt nhÊt cho b¹n ®äc lµ t×m hiÓu Office lµ g× vµ c¸ch thøc lµm viÖc cña nã, mét khi b¹n ®· cã mét ý niÖm chung vÒ c¸c tÝnh n¨ng trong Office th× b¹n sÏ hiÓu râ h¬n ý nghÜa cña tõng tÝnh n¨ng trong mét tæng thÓ.

Microsoft Office lµ mét trong nh÷ng ch­¬ng tr×nh cho phÐp ta cã thÓ so¹n th¶o, tÝnh to¸n, ... nhanh chãng. §©y kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu ngÉu nhiªn v× Office lµ ch­¬ng tr×nh kÕt hîp nhiÒu t`              Ýnh n¨ng so¹n th¶o, ®Þnh d¹ng, xuÊt b¶n víi mét dao diÖn dÔ sö dông mµ ngay c¶ mét ng­êi míi b¾t ®Çu còng cã thÓ häc c¸ch sö dông nã trong vµi phót.

Trong tËp tµi liÖu nµy chóng t«i muèn giíi thiÖu thªm vÒ mét sè tÝnh n¨ng næi tréi cña Word & Excel víi b¹n ®äc ®Ó tham kh¶o thªm.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhÇn I : Microsoft Word

Bµi I: Mét sè thao t¸c ®Þnh d¹ng

 1. §Þnh d¹ng Font ch÷
  1. §Þnh d¹ng Font ch÷ b»ng lÖnh Font

-         B«i ®en (X¸c ®Þnh ®o¹n v¨n b¶n) cÇn thay ®æi vÒ font ch÷

-         Vµo Format vµ chän Font khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i Font nh­ sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chó ý:

-         §Ó thay ®æi c¸c lùa chän ta cÇn kÝch chuét vµo c¸c lùa chän hoÆc dïng c¸c tæ hîp phÝm vµ chän c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau ®Ó thay ®æi

-         TÊt c¶ c¸c Font ch÷ b¾t ®Çu b»ng .Vn ®Òu lµ kiÓu Font cho phÐp ta gâ tiÕng viÖt

-         TÊt c¶ c¸c Font kÕt thóc b»ng H lµ ch÷ in hoa

-         Sö dông c¶ c¸c thao t¸c c¬ b¶n ®· häc ®Ó ®Þnh d¹ng

 1. §Þnh d¹ng Font ch÷ b»ng Change case

Change case lµ lÖnh thay ®æi gi÷a ch÷ IN víi ch÷ th­êng

-         §Ó ®Þnh d¹ng b»ng ChangeCase ta lµm theo c¸c b­íc sau:

-         B«i ®en ®o¹n v¨n b¶n cÇn ®Þnh d¹ng

-         Vµo Format chän change case... khi ®ã xuÊt hiÖn hép tho¹i sau:

-         NhÊp chän mét trong c¸c lùa chän vµ nhÊn OK

Sentence case: Ký tù ®Çu cña mçi ®o¹n ®­îc chän lµ ký tù in hoa

Lowercase: §æi ch÷ IN sang ch÷ th­êng

Uppercase: §æi ch÷ th­êng sang ch÷ IN

Tile Case: Ký tù ®Çu tiªn cña mçi tõ lµ in hoa

tOGGLE cASE: §æi ký tù ®Çu tõ thµnh ch÷ th­êng, c¸c ký tù sau thµnh ch÷ in

3. Lùa chän vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù

Khi b¹n kÝch chän môc Character Spacing trªn hép thoai Font ( vµo Format chän Font ) th× b¹n sÏ thÊy c¸c lùa chän nh­ trong h×nh sau:

-         Sö dông c¸c lùa chän nµy ®Ó thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c ký tù hay ®iÒu chØnh kÝch th­íc cña nã chÝnh x¸c h¬n

-         Hép tho¹i Preview sÏ hiÓn thÞ nh÷ng thay ®æi khi b¹n lùa chän hay thay ®æi.

Scale: Cho phÐp ®Þnh kÝch th­íc cña v¨n b¶n theo tØ lÖ % ( Th«ng th­êng lµ 100%)

Spacing: §iÒu chØnh vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù

 Expanded : Gi·n kho¶ng c¸ch

 Condensed: Gi¶m kho¶ng c¸ch

 By: X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch t¨ng gi¶m

Position: VÞ trÝ cña v¨n b¶n

Hép kiÓm: Kerning for font nÕu ®­îc chän Word sÏ tù ®éng ®iÒu chØnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ký tù ®Ó bï ®¾p sù kh¸c biÖt gi÷a h×nh d¹ng c¸c ký tù.

Very !           Very !

 

 1. §Þnh d¹ng tù ®éng trong word

1. §Þnh d¹ng b¶ng tù ®éng

C¸ch tèt nhÊt ®Ó ®­îc mét c¸i nh×n thèng nhÊt cho mét Table lµ ¸p dông ®Þnh d¹ng cho toµn bé hµng, cét hay chØ cho Table. B¹n cã thÓ ¸p dông toµn bé bÊt kú lùa chän ®Þnh d¹ng ký tù hay ®o¹n...nh­ng cã mét c«ng cô thËt dÔ dµng gióp b¹n trang hoµng cho mét Table ®ã lµ tÝnh n¨ng Autoformat.

§Ó ¸p dông tÝnh n¨ng ®ã b¹n cã thÓ lµm theo c¸c b­íc sau:

KÝch chuét vµo n¬i bÊt kú trong Table

Vµo Table chän Table Autoformat

 

 

§Ó ¸p dông autoformat khi t¹o mét b¶ng b»ng lÖnh Insert Table th× nhÊp vµo nót AutoFormat trªn hép tho¹i Insert Table vµ kÕ ®ã lµm nh­ thao t¸c trong h­íng dÉn trªn.

Chó ý: NÕu muèn thiÕt lËp c¸c thuéc tÝnh cho b¶ng thùc hiÖn nh­ sau:

KÝch ph¶i chuét vµo Table chän Table Properties khi ®ã xuÊt hiÖn bng Table Properties chän

Preferred Width : §Þnh ®é réng cho toµn thÓ b¶ng

 


 

Alignment : C¨n chØnh vÞ trÝ cña b¶ng trªn trang

Text wrapping : S¾p xÕp v¨n b¶n quanh b¶ng

- Khi b¹n muèn c¨n chØnh l¹i ®é réng cña c¸c cét trong b¶ng sao cho c¸c cét ®ã cã ®é réng b»ng nhau th× chØ cÇn b«i ®en c¸c cét cÇn c¨n chØnh vµ kÝch chän biÓu t­îng Distribute Colums Evenly                  trªn thanh c«ng cô Table and Bordes

2. øng dông b¶ng trong viÖc tæ chøc th«ng tin

B¶ng biÓu cã rÊt nhiÒu t¸c dông trong viÖc tæ chøc th«ng tin mµ ®«i khi ng­êi sö dông ch­a khai th¸c hÕt, trong khu«n khæ cña bµi häc nµy chóng t«i xin ®­a ra mét vµi vÝ dô cô thÓ ®Ó b¹n ®äc tham kh¶o thªm

Trong rÊt nhiÒu tr­êng hîp khi so¹n th¶o chóng ta lu«n ph¶i lµm nh÷ng mÉu tr×nh bÇy nh­:

C«ng ty cæ phÇn

Gi¸o Dôc ViÖt Nam

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 •      C¸c b¹n sÏ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy hÕt søc ®¬n gi¶n nÕu chóng ta ®­a nã vµo trong mét b¶ng biÓu råi sau ®ã lµm Èn ®­êng viÒn cña b¶ng ®i
 •      §Ó lµm Èn ®­êng viÒn cña mét b¶ng b¹n chØ cÇn b«i ®en bng sau ®ã thùc hiÖn b»ng c¸c c¸ch sau:

C¸ch 1: Vµo Format chän Borders and shading sau ®ã chän None trªn nh·n Borders

C¸ch 2: KÝch chuét bµo biÓu t­îng thay ®æi vÒ ®­êng viÒn cña b¶ng biÓu trªn thanh c«ng cô Formatting hoÆc trªn thanh c«ng cô Tables and Borders

ViÖc n¾m b¾t khi nµo dïng Table vµ khi nµo dïng Textbox ®ßi hái ng­êi so¹n th¶o ph¶i cã mét kinh nghiÖm vµ sù nh¹y bÐn trong khi so¹n th¶o vÝ dô nh­ khi gÆp tr­êng hîp sau ta sÏ dïng c¸i g× ®Ó tæ chøc th«ng tin cho nhanh vµ ®Ñp

Ph­¬ng ph¸p HiÖn §¹i

TiÕt kiÖm

Thêi gian vµ tiÒn b¹c

 

KÕt qu¶ ch¾c ch¾n

Trong m«i tr­êng tuyÖt ®èi

Kü thuËt video Review

Multimedia båi d­ìng ng÷ ph¸p

Häc cïng gi¸o viªn mü

Kú thi Business English Certificate ( BECI) cña §H Cambridge tæ chøc vµo ngµy 19/05/02 t¹i ViÖt Nam, thÝ sinh cña tr­êng anh ng÷ quèc tÕ ®¹t 32/39

T¹i tr­êng anh ng÷ Quèc TÕ

University of Canifornia David- USA 

3 kho¸ 360 giê

3 kho¸ 465 USD

360 giê

36.00 USD

Ghi tªn vµ kiÓm tra xÕp líp t¹i: Tr­êng anh ng÷ Quèc tÕ 378 TrÇn h­ng §¹o A- Q5 – TP. HCM

3. Tù ®éng ®Þnh d¹ng v¨n b¶n b»ng Autoformat

Autoformat t¹o danh s¸ch Bullet, danh s¸ch Number, c¸c Heading vµ c¸c d¹ng tµi liÖu kh¸c cã hai c¸ch ®Þnh d¹ng trong Microsoft Word:

Autoformat ¸p dông ®Þnh d¹ng lªn mét tµi liÖu sau khi b¹n t¹o nã.

Autoformat as you type ®Þnh d¹ng mét tµi liªu khi b¹n nhËp v¨n b¶n.

3.1 Autoformat khi b¹n nhËp vµo

C¸c lùa chän Autoformat as you type n»m trªn mét trang trong hép tho¹i autocorrect d­íi ®©y lµ c¸ch ®Ó ®Þnh nã.

-         Tõ menu Tools chän Autocorrect sau ®ã nhÊp vµo Autoformat as you type b¹n sÏ thÊy c¸c lùa chän trong môc nh­ trong h×nh sau:

-         Chän hay xo¸ c¸c lùa chän mµ b¹n muèn. §Ó lo¹i bá hoµn toµn tÝnh n¨ng cña Autoformat th× b¹n xo¸ toµn bé c¸c lùa chän.

-         NhÊn OK ®Ó ¸p dông c¸c thay ®æi.

Nh÷ng lùa chän trong vïng Replace as you type trong h×nh tù nã ®· gi¶i thÝch. D­íi ®©y lµ mét sè lùa chän trong vïng Apply as you type

Heading: Word sÏ tù ®éng ¸p dông kiÓu Heading khi b¹n t¹o c¸c ®o¹n.

Borders : Word sÏ thªm mét border vµo trong mét ®o¹n míi khi b¹n gâ vµo ba dÊu (-), (_) hay (=) liªn tôc gâ vµo (-) sÏ thªm vµo border cã ®­êng viÒn ®¬n, (_) sÏ t¹o border cã ®­êng viÒn ®Ëm, (=) sÏ t¹o ®­êng viÒn béi.

Tables: Khi b¹n gâ vµo mét lo¹t dÊu ( +-+-+-) vµ nhÊn Enter th× Word sÏ t¹o mét Table sè c¸c cét trong b¶ng phô thuéc vµo sè dÊu (+) mµ b¹n gâ.

Automatic Bullet list : Khi b¹n b¾t ®Çu mét dßng míi víi dÊu *, dÊu >, hay dÊu (-) theo sau lµ mét kho¶ng trèng ( hay ký tù o th­êng theo sau lµ hai kho¶ng trèng) vµ kÕt thóc b»ng Enter th× Word sÏ ¸p dông ®Þnh d¹ng danh s¸ch Bullet.

3.2 Sö dông Autoformat trªn tµi liÖu ®· hoµn tÊt

 •   Khi b¹n b¸o cho Word biÕt ®Ó thùc hiÖn Autoformat trªn mét tµi liÖu ®· cã th× nã cã thÓ ¸p dông mét ®o¹n tiªu chuÈn, heading vµ c¸c style kh¸c cho mét tµi liÖu tù ®éng. Khi b¹n sö dông c¸ch ®Þnh d¹ng nµy th× Word sÏ tù lo¹i bá hÕt c¸c ký tù kÕt thóc ®o¹n d­ thõa mµ b¹n dïng ®Ó ng¨n c¸ch gi÷a c¸c ®o¹n v¨n b¶n
 •   Víi Autoformat th× b¹n cã thÓ dän dÑp bøc th­ nh­ trong vÝ dô d­íi ®©y vµ chuÈn hãa ®Þnh d¹ng cña nã. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy th× b¹n lµm theo c¸c b­íc sau:
 •   Chän Autoformat tõ menu Fofmat khi ®ã Word sÏ hiÓn thÞ hép tho¹i Autoformat nh­ trªn.
 •   Chän d¹ng cho tµi liÖu trong hép tho¹i : Please select a document type to ...
 •   KÝch chän option ®Ó lùa chän mét sè ®Þnh d¹ng kh¸c nÕu cÇn thiÕt
 •   Cuèi cïng chän Autoformat now vµ nhÊn OK
 •   NÕu muèn xem qua nh÷ng thay ®æi trong v¨n b¶n th× chän lùa chän Autoformat and review each change

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Th­ ch­a ®Þnh d¹ng

 

 

 

 

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí