Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Lý thuyết thị trường chứng khoán

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.03 M
  • Lần download: 81 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Lý thuyết thị trường chứng khoán
  • Lý thuyết thị trường chứng khoán

Lý thuyết thị trường chứng khoán

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.03 M Lần download: 81 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Lý thuyết thị trường chứng khoán : Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ c«ng nghÖ Hµ néi KHoa tµi chÝnh - ng©n hµng ------------------------------ Gi¸o tr×nh: ThÞ tr­êng chøng kho¸n TS, ngoài ra NguyÔn Vâ Ngo¹n Hµ Néi, 2009 3 Môc lôc Ch­¬ng 1: ThÞ tr­êng chøng kho¸n bảy một, ngoài ra 1- kh¸i niÖm bảy một, bên cạnh đó hai, tiếp theo là LÞch sö ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n bảy một, ngoài ra 3, kế tiếp là VÞ trÝ thÞ tr­êng chøng kho¸n 8 một, bên cạnh đó 4, kế tiếp là chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n 8 một, nói thêm năm, bên cạnh đó Ph©n lo¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n 9 một, cho biết thêm năm, ngoài ra một, ý nữa Ph©n lo¹i theo c«ng cô ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng – hµng hãa trªn thÞ tr­êng 9 một, kế tiếp là năm, ý nữa hai, nói thêm Ph©n lo¹i theo sù vËn ®éng cña vèn 10 một, nói thêm năm, cho biết thêm 3, nói thêm Ph©n lo¹i theo h×nh thøc tæ chøc 10 một, ngoài ra năm, bên cạnh đó 4, cho biết thêm C¸c chñ thÓ tham gia

Bài giảng thị trường chứng khoán đại cương

Tải tài liệu Lý thuyết thị trường chứng khoán miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Lý thuyết thị trường chứng khoán của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Tr­êng §¹i häc Kinh doanh vµ c«ng nghÖ Hµ néi
KHoa tµi chÝnh - ng©n hµng
------------------------------
Gi¸o tr×nh:
ThÞ
tr­êng
chøng
kho¸n
TS. NguyÔn Ngo¹n
Hµ Néi, 2009
Môc lôc
Ch­¬ng 1: ThÞ tr­êng chøng kho¸n
7
1.1- kh¸i niÖm
7
1.2. LÞch sö ra ®êi thÞ tr­êng chøng kho¸n
7
1.3. VÞ trÝ thÞ tr­êng chøng kho¸n
8
1.4. chøc n¨ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n
8
1.5. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng chøng kho¸n
9
1.5.1. Ph©n lo¹i theo c«ng cô ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng – hµng hãa
9
trªn thÞ tr­êng
1.5.2. Ph©n lo¹i theo sù vËn ®éng cña vèn
10
1.5.3. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc tæ chøc
10
1.5.4. C¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng chøng kho¸n
12
1.5.5. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n
13
1.6. Mét sè thÞ tr­êng chøng kho¸n chñ yÕu trªn thÕ giíi
15
1.6.1. ThÞ tr­êng chøng kho¸n New York (The New York Stock
15
Exchange – NYSE)
1.6.2. ThÞ tr­êng OTC Mü (NASDAQ)
16
1.6.3. ThÞ tr­êng chøng kho¸n London (Anh)
16
1.6.4. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Tokyo
17
1.6.5. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Frankfurt (Céng hoµ Liªn bang §øc)
18
1.6.6. ThÞ tr­êng chøng kho¸n Paris (Bourse De Paris)
18
1.6.7. ThÞ tr­êng chøng kho¸n §µi Loan
19
C©u hái «n tËp ch­¬ng 1
21
Ch­¬ng 2: chøng kho¸n vµ ph¸t hµnh chøng kho¸n
22
2.1. kh¸i niÖm
22
2.2. Ph©n lo¹i chøng kho¸n
22
2.2.1. Ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ
22
2.2.2. Ph©n lo¹i theo h×nh thøc chøng kho¸n
26
2.2.3. Ph©n lo¹i chøng kho¸n theo thu nhËp
26
2.3. Gi¸ chøng kho¸n
27
2.3.1- MÖnh gi¸ (Face Value)
27
3
2.3.2.
Gi¸ b¸n lÇn ®Çu tr¸i phiÕu chiÕt khÊu khèng
27
2.3.3. Gi¸ b¸n cæ phiÕu ph¸t hµnh lÇn ®Çu
28
2.3.4. Th­ gi¸ (Book value)
29
2.3.5. ThÞ gi¸
29
2.4. C¸c ph­¬ng thøc ph¸t hµnh chøng kho¸n
30
2.4.1. Ph©n lo¹i theo ®ît ph¸t hµnh
30
2.4..2-Ph©nlo¹itheolo¹i®èit­îngmua,b¸n chøngkho¸n
30
2.5. ph¸t hµnh chøng kho¸n
31
2.5.1. Kh¸i niÖm
31
2.5.2. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh vµ chµo b¸n chøng kho¸n lÇn ®Çu
32
2.5.3. Niªm yÕt chøng kho¸n
34
2.6. L­u ký, ®¨ng ký
36
2.6.1. Kh¸i niÖm
36
2.6.2. Tæ chøc l­u ký chøng kho¸n
37
2.6.3. C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng l­u ký chøng kho¸n
37
2.6.4. C¸c h×nh thøc l­u ký chøng kho¸n
37
2.6.5. Më tµi kho¶n l­u ký chøng kho¸n
39
2.6.6. Quy tr×nh l­u ký chøng kho¸n t¹i thÞ tr­êng giao dÞch chøng
kho¸n ë ViÖt Nam.
39
2.7. Th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n
40
2.7.1. Th«ng tin tõ tæ chøc niªm yÕt (Corporate disclosure), gåm:
40
2.7.2. Th«ng tin tõ Së giao dÞch chøng kho¸n:
40
2.7.3. Th«ng tin tõ c¸c tæ chøc kinh doanh dÞch vô chøng kho¸n
40
gåm t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c¸c th«ng tin liªn quan.
2.7.4. Th«ng tin vÒ giao dÞch chøng kho¸n gåm:
40
2.8. Rñi ro chøng kho¸n
41
2.8.1 Rñi ro hÖ thèng
41
2.8.3.§¸nh gi¸ rñi ro vµ møc sinhlêik× väng.
41
2.8.2.Rñi ro kh«nghÖthèng
41
C©uhái «n tËp ch­¬ng 2
44
Ch­¬ng3:Ph©ntÝch chøng kho¸n
45
3.1. môc tiªu ph©n tÝch
45
4

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí