Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Giáo án bài Nhân đa thức với đa thức

  • Loại tài liệu :
  • Lần download: 3 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free

Giáo án bài Nhân đa thức với đa thức

Loại tài liệu : Lần download: 3 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com mang đến mội người thư viện Giáo án bài Nhân đa thức với đa thức : Giáo án bài Nhân đa thức với đa thức Giáo án điện tử môn Toán lớp 8 bài “Nhân đa thức với đa thức” mà thư viện giáo án điện tử Thư viện miễn phí, cho biết thêm com giới thiệu với những bạn dưới đây sẽ giúp học sinh nắm vững luật lệ nhân đa thức với đa thức, biết biểu hiện phép nhân đa thức với đa dạng cách khác nhau, bên cạnh đó Giáo án biên soạn sẵn môn Toán lớp 8 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để thầy giáo sẵn sàng cho các tiết dạy hiệu quả trên lớp, kế tiếp là Giáo án môn Toán Hình học lớp 8 BÀI: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I, bên cạnh đó Mục tiêu Học sinh nắm vững luật lệ nhân đa thức với đa thức, thêm nữa Học sinh biết biểu hiện phép nhân đa thức theo các

Giáo án bài "Nhân đa thức với đa thức"

Giáo án điện tử môn Toán lớp 8 bài “Nhân đa thức với đa thức” mà thư viện giáo án điện tử VnDoc.com giới thiệu với các bạn dưới đây sẽ giúp học sinh nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức, biết trình bày phép nhân đa thức với nhiều cách khác nhau...... Giáo án soạn sẵn môn Toán lớp 8 là nguồn tài liệu bổ ích và thiết thực để giáo viên sẵn sàng cho những tiết dạy hiệu quả trên lớp.

Giáo án môn Toán Hình học lớp 8

BÀI: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

I. Mục tiêu

  • Học sinh nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức.
  • Học sinh biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau.

II. Chuẩn bị

  • Học sinh: Ôn lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
  • Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập.

III. Tiến trình dạy và học

Tải tài liệu Giáo án bài Nhân đa thức với đa thức miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Giáo án bài Nhân đa thức với đa thức của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Tröôøng Thcs Nguyeãn Ñình Chieåu
Giaùo AÙn Toaùn 8- Ñaïi soá
Baøi : NHAÂN ÑA THÖÙC VÔÙI ÑA THÖÙC
I. MUÏC TIEÂU
HS naém vöõng quy taéc nhaân ña thöùc vôùi ña thöùc.
HS bieát trình baøy pheùp nhaân ña thöùc theo caùc caùch khaùc nhau.
II. CHUAÅN BÒ
Hoïc sinh: OÂn laïi quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña thöùc.
Giaùo vieân: Chuaån bò phieáu hoïc taäp.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY VAØ HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa hs
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ.
HS1: + Phaùt bieåu quy taéc vaø laøm baøi.
Goïi hs leân KTBC:
- Chöõa baøi 5 trang 6:
HS: Phaùt bieåu quy taéc nhaân ñôn thöùc vôùi ña
a/ x(x - y) + y(x - y)
thöùc?
= x2 - xy + xy - y2
Laøm baøi taäp 5 trang 6 - SGK.
= x2 - y2
b/ xn -1(x + y) - y(xn -1 + yn - 1)
= xn + xn -1y
- xn -1 y - yn
= xn
- yn
HS2: - Chöõa baøi 5 trang 3 SBT.
HS2: - Chöõa baøi 5 trang 3 SBT
Kieåm tra vôû BT cuûa 5 hs.
Tìm x, bieát :
2x(x - 5) - x(3 + 2x) = 26
2x2 - 10x - 3x - 2x2
= 26
- 13x = 26
Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù ñieåm.
x = 26 : (-13)
x = - 2
Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
Hoaït ñoäng 2: 1. Quy taéc
1. Quy taéc
Neâu duï nhö SGK .
Thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV .
+ Cho hai ña thöùc
x - 2 vaø 6x2 – 5x +1.
Haõy nhaân töøng haïng töû cuûa ña thöùc x - 2 vôùi
(x - 2)(6x2 - 5x + 1)
töøng haïng töû cuûa ña thöùc 6x2 –5x + 1.
= x.( 6x2 - 5x + 1)
+ (-2). (6x2 - 5x + 1)
+ Haõy coäng caùc
keát quaû vöøa tìm ñöôïc?
= 6x3 –17x2 + 11x + 2
+ Ta noùi:
6x3 –17x2 +11x + 2
laø tích cuûa ña thöùc x -2
vaø
ña thöùc 6x2 –5x+ 1.
HS phaùt bieåu quy taéc.
+ Nhaân ña thöùc vôùi moät ña thöùc ta laøm theá
naøo?
+ Tích cuûa hai ña thöùc laø moät ña thöùc.
Gv : Leâ Kim Thöông
1
1
1 1 1
1
5
5
Tröôøng Thcs Nguyeãn Ñình Chieåu
Giaùo AÙn Toaùn 8- Ñaïi soá
+ Coù nhaän xeùt gì tích cuûa hai ña thöùc?
Thöïc hieän ?1
HS leân baûng trình baøy ?1, caùc hs coøn laïi laøm
Goïi moät hs khaùc leân thöïc hieän .
baøi ra nhaùp.
?1
(2 xy - 1 )( x3 - 2x - 6)
Höôùng daãn hs tìm hieåu chuù SGk, nhaân hai
ña thöùc ñaõ saép xeáp.
= 2 xy.(x3 - 2x - 6) + (-1).(x3 - 2x - 6)
=2 xy. x3 + 2 xy.(-2x) + 2 xy.(- 6) + (-1). x3
+ (-1).(- 2x) + (-1).(-6)
= 2 x4y - x3 -x2y + 2x - 3xy + 6
* Chuù yù: (SGK)
Theo doõi vaø tìm hieåu chuù .
2. Aùp duïng
Hai hs leân baûng trình baøy caùch 1. Caùc hs coøn
Hoaït ñoäng 3: 2. Aùp duïng
?2.
Cho hs hoaït ñoäng nhoùm
Nhoùm 1: caâu a - caùch 1
Nhoùm 2: caâu a - caùch 2
Nhoùm 3: caâu b - caùch 1
Nhoùm 4: caâu b - caùch 2
Goïi hs cho bieát caùch laøm baøi cuûa nhoùm mình,
hs nhoùm khaùc nhaän xeùt .
laïi laøm baøi theo nhoùm.
?2.
a/ ( x + 3)( x2 + 3x - 5 )
= x.(x2 + 3x - 5)+ 3.( x2 + 3x - 5)
= x3 + 3x2 -5x + 3x2 + 9x -15
= x3 + 6x2 + 4x -15.
b/ (xy - 1)(xy + 5)
= xy.(xy + 5) - (xy + 5)
= x2y2 + 5xy - xy -5
= x2y2 + 4xy -5
Ñoïc ñeà baøi .
Dieän tích hình chöõ nhaät baèng tích cuûa chieàu
daøi vaø chieàu roäng.
?3 .
Yeâu caàu hs ñoïc ñeà baøi, neâu coâng thöùc tính
dieän tích hình chöõ nhaät Goïi hs leân baûng trình
baøy .
?3 .
a/ Bieåu thöùc tính dieän tích hình chöõ nhaät:
(2x + y)(2x - y).
= 4x2 - 2xy + 2xy - y2
= 4x2 - y2
b/ Taïi
x = 2
vaø y = 1 bieåu thöùc coù giaù trò laø:
2
4. 2 -12 = 25 -1 = 24 (m2)
Gv : Leâ Kim Thöông
1
1
1
1
Tröôøng Thcs Nguyeãn Ñình Chieåu
Giaùo AÙn Toaùn 8- Ñaïi soá
+ Vaøi HS traû lôøi.
HS thöïc hieän treân phieáu
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá
hoïc taäp.
+ Cho HS nhaéc laïi quy taéc nhaân ña thöùc vôùi
BT7a:
ña thöùc.
(x2 - 2x + 1)(x - 1)
+ Laøm baøi taäp 7a , 8a trang 8 SGK
treân
= x.(x2 - 2x + 1)-(x2 - 2x + 1)
phieáu hoïc taäp. GV thu vaø chaám moät soá baøi
= x3 - 2x2 + x - x2 + 2x - 1
cho HS. Söûa sai
roài trình baøy lôøi giaûi hoaøn
= x3 - 3x2 + 3x - 1
chænh.
BT8a:
(x2y2 - 2 xy + 2y)(x - 2y)
= x. (x2y2 - 2 xy + 2y) -
2y. (x2y2 - 2 xy + 2y)
= x3y2- 2 x2y + 2xy - 2x2y3 + xy2 - 4y2
IV. DAËN DOØ
Hoïc thuoäc quy taéc.
Laøm caùc baøi taäp: Baøi 7a; 9 vaø caùc baøi taäp trong phaàn luyeän taäp.
Chuaån bò: Tieát luyeän taäp.
Gv : Leâ Kim Thöông

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí