Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.32 M
  • Lần download: 62 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.32 M Lần download: 62 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người tài liệu Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC , kế tiếp là KHOA , bên cạnh đó Hướng dẫn căn bản về công nghệ số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office một PhÇn më ®Çu §Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c nguån th«ng tin quan träng ®−îc l−u tr÷ d−íi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy, phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office cña h∙ng Intergraph, ng−êi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt, nói thêm Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng−êi biªn so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®−îc nh÷ng ng−êi míi lµm quen vµ

Để có thể áp dụng công nghệ số, vec to hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng được lưu trữ dưới các dạng truyền thông trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergrap.

Tải tài liệu Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí