Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

  • Loại tài liệu : .pdf
  • Dung lượng:1.32 M
  • Lần download: 62 lần
  • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office
  • Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:1.32 M Lần download: 62 lần Chi phí: Miễn phí, download free

ThuVienMienPhi.com giới thiệu đến mội người tài liệu Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC , kế tiếp là KHOA , bên cạnh đó Hướng dẫn căn bản về công nghệ số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office một PhÇn më ®Çu §Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c nguån th«ng tin quan träng ®−îc l−u tr÷ d−íi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy, phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office cña h∙ng Intergraph, ng−êi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt, nói thêm Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng−êi biªn so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®−îc nh÷ng ng−êi míi lµm quen vµ

Để có thể áp dụng công nghệ số, vec to hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng được lưu trữ dưới các dạng truyền thông trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergrap.

Tải tài liệu Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Hướng dẫn căn bản về kỹ thuật số và biên tập bản đồ bằng MicroStation và Mapping Office của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC .....
KHOA ....
Hướng
dẫn
căn
bản
về
kỹ
thuật
số
và
biên
tập
bản
đồ
bằng
MicroStation
và
Mapping
Office
PhÇn ®Çu
§Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c
nguån th«ng tin quan träng ®îc lu tr÷ díi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy,
phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office cña hng Intergraph, ngêi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ngêi biªn
so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®îc nh÷ng ngêi míi lµm quen vµ sö
dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña
m×nh.
PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ:
1.
2.
3.
4.
Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ngêi sö dông cÇn cã.
CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
1.
Yªu cÇu thèng.
§Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o
nh÷ng yªu cÇu sau:
VÒ hÖ ®iÒu hµnh:
HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau.
VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng:
CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nhsau:
Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn.
Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn.
 ®Üa cøng cã dung lîng tèi thiÓu 1.2 Gb.
 ®Üa CD ROM.
Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True
Color.
C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt:
MicroStation.
Irasb.
I/Geovec.
Mrf Clean
Mrf Flag.
Iplot Client.
C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn
mÒm MGE (Modular GIS Environment)
1
C¸c phÇn mÒm trªn ph¶i cã ®Çy ®ñ b¶n quyÒn (license number vµ serial
number) hîp lÖ.
2.
C¸c kiÕn thøc b¶n ngêi dông cÇn cã.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å häc.
KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å sè, c¸c kh¸i niÖm vÒ d÷ liÖu kh«ng gian. VÝ dô:
c¸c d¹ng biÓu diÔn ®èi tîng (d¹ng ®iÓm, ®êng, vïng), cÊu tróc d÷ liÖu (cÊu
tróc raster, vect¬), c¸ch tæ chøc d÷ liÖu (ph©n líp, tæ chøc file).
KiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh .
KiÕn thøc tiÕng Anh s¬ cÊp.
3.
CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
Cuèn s¸ch nµy bao gåm 9 ch¬ng.
Ch¬ng 1: Quy tr×nh hãa biªn tËp b¶n ®å _ ®a ra s¬ ®å tæng qu¸t vµ
tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vÒ môc ®Ých, yªu cÇu còng nhý nghÜa cña tõng
bíc trong quy tr×nh.
Ch¬ng 2: Giíi thiÖu thèng phÇn mÒm _ tr×nh bµy c¸c øng dông cô thÓ
cña tõng phÇn mÒm trong c«ng viÖc sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å.
Ch¬ng 3: C¨n b¶n phÇn mÒm MicroStation _ cung cÊp c¸c kh¸i niÖm
c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation. Giíi thiÖu c¸c
thanh c«ng cô sÏ ®îc sö dông thêng xuyªn, híng dÉn mét sè thao t¸c c¬
b¶n khi lµm viÖc víi MicroStaion.
Ch¬ng 4: ThiÕt chung _ tr×nh bµy vµ híng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ
c¸c bíc c«ng viÖc chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ
lo¹i tríc khi tiÕn hµnh vect¬ hãa.
Ch¬ng 5: N¾n b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch ®Þnh vÞ file ¶nh quÐt b¶n ®å vÒ täa
®é thËt cña nã.
Ch¬ng 6: Vect¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh _ tr×nh bµy cô thÓ c¸c
bíc vµ c¸ch thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh vect¬ hãa ®èi tîng dùa trªn nÒn ¶nh.
Ch¬ng 7: Hoµn thiÖn chuÈn hãa liÖu _ híng dÉn c¸ch kiÓm tra, söa
lçi vµ hoµn thiÖn c¸c d÷ liÖu th« sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa.
Ch¬ng 8: Biªn tËp tr×nh bµy b¶n ®å _ híng dÉn c¸ch biªn tËp ký hiÖu
cho c¸c ®èi tîng b¶n ®å nht« mµu, tr¶i ký hiÖu, biªn tËp ký hiÖu d¹ng
®êng ... ®èi víi c¸c b¶n ®å cÇn in ra giÊy hoÆc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh.
2

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí