Tài liệu miễn phí phục vụ học tập nghiên cứu
Tìm nhiều : Tiếng anh, Photoshop , Lập trình

Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số

 • Loại tài liệu : .pdf
 • Dung lượng:0.44 M
 • Lần download: 1350 lần
 • Chi phí: Miễn phí, download free
MINH HỌA
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số
 • Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số

Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số

Loại tài liệu : .pdf Dung lượng:0.44 M Lần download: 1350 lần Chi phí: Miễn phí, download free

TVMP mang đến mội người thư viện Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số : 1 | B À I T Ậ P G I Ớ I H Ạ N H À M S Ố Bài 1: Tính giới hạn của hàm sau: x 0 tan x x I lim x sinx     Giải bài 1: Thấy khi x  0 thì giới hạn đã cho có dạng bất định là 0 0 , thêm nữa Áp dụng lệ luật L’Hospital:      hai hai hai x 0 x 0 x 0 x 0 một một một cosx một cosx tan x x một cosx hai cos x lim lim lim lim hai x sin x một cosx một cosx cos x cos x một                   Bài 2: Tính giới hạn sau đây: một x x e một I lim một x    Giải bài 2: Khi x   thì giới hạn đã cho có dạng bất định là 0 0 , nói thêm Áp dụng lệ luật L’Hospital một một x x hai 0 x x hai một e e một x I lim lim e một một một x x         Bài

Bài tập môn GIỚI HẠN HÀM SỐ cho nhưng bạn học và ôn thi môn Toán Cao Cấp ngành CNTT

Tải tài liệu Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số miễn phí ,tại Thư viện tài liệu miễn phí www.thuvienmienphi.com bạn có thể tải nhiều tài liệu, thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu Bài Tập kèm lời giải - Giới Hạn Hàm Số của bạn cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

I =lim
0
1
)(
cosx +c s
+c s 2
tanx x
2
cos x
)
2 2
x0 x0 x0 x0
1
0
1
1
1 1
1
1 1
x
a
1 | B À I
T P
G I I
H N
H À M
S
Bài 1: Tính gii hn ca hàm sau:
tanx x
x0 x sinx
Gii bài 1: Thy khi x 0 thì gii hạn đã cho có dạng bất định là
0 .
Áp dng quy tắc L’Hospital:
lim x sinx =lim 1cosx1=lim(1(1cosx1cosoxx) =lim1cosoxx = 1 = 2
Bài 2: Tính gii hạn sau đây:
1
I = lim ex 1
x+
x
Gii bài 2:
Khi x + thì gii hạn đã cho có dạng bất định là
0 .
Áp dng quy tắc L’Hospital
1
I = lim ex 1= lim x2 ex
x+ x+
=e0 =1
x
x2
Bài 3: Tính gii hạn sau đây:
I = limlnx
x0
x
Gii bài 3:
Khi x 0 thì gii hạn đã cho có dạng bất định là
.
Áp dng quy tắc L’Hospital
1
I =limlnx =lim x =0
x0 x0
x x2
Bài 4: Tính gii hn khi nN, a 1
I = lim xn
x+
Gii bài 4:
Khi x +thì gii hn có dng bất định là
Áp dng quy tắc L’Hospital
n1
x nx (n 1)x n!
x 2
x+ x+ x+ x+
0
1
1
+1)
(
x
x
x
x
2
x
2 2 2 2 2
x sin x x x sin x
=lim
I =lim =lim lim
3 3
x x x
2 | B À I
T P
G I I
H N
H À M
S
I = lim an = lim ax lna = lim nax (lna)n2 = lim ax(lna)n =0 (vì n là mt s)
Bài 5: Tính gii hạn sau đây khi >0
I =limx lnx
x0
Gii bài 5:
Khi x0, gii hạn đã cho có dạng bất định là 0., ta đưa về dng bất định 0
I =limx lnx =limlnx
x0 x0
x
Áp dng quy tắc L’Hospital
1
I =limlnx =limlnx =lim x =limx(+1) =lim xx =lim x = 0
x0 x0 x0 x0 x0 x0
x
Bài 6: Tính gii hn sau:
I =limcot2 x 1
x0
Gii bài 6:
Khi x 0 thì gii hạn đã cho có dạng bất định là
Đưa vdng
0
0
I =limcot2 x 1 =limcos2 x 1 =lim x2 cos2 x sin2 x
x0 x0 x0
xcosx sinx xcosx +sinx
x0 x2 sinx sinx
Tới đây tiến hành thay thế VCB tương đương
Khi x 0 thì ta có:
xcosx ~ x
sinx ~ x
x2sinx ~ x3
Vy xcosx + sinx ~ x + x = 2x
xcosx – sinx không thay được VCB tương đương vì x – x = 0x
xcosx sinx xcosx +sinx xcosx sinx xcosx +sinx
x0 x2 sinx sinx x0 x2 sinx x0 sinx
=lim xcosx sinx lim 2x = 2lim xcosx sinx
x0 x0 x0
Áp dng quy tắc L’Hospital
3 2 2
x 3x 3x
3 x 3 3
x0
I =lim
)
(
x0
I =lim =lim
2 2 2
x0
~
~ =
2 2 2 2 x
x
5
2
3
x
2
(
x+
x+
3 | B À I
T P
G I I
H N
H À M
S
I = 2lim xcosx sinx = 2limcosx xsinx cosx = 2lim xsinx
x0 x0 x0
= 21limsinx = 211= −2
Bài 7: Tính gii hạn sau đây:
sin 1+ x3 sin1
x0 5 12xlncosx 1
Gii bài 7:
Nhn xét, vì:
lim sin 1+ x3 sin1 =0
x0
lim(5 12xlncosx 1)=0
ta
mi tiến hành thay thế
VCB
tương đương được.
sin 1+ x3 sin1 2cos
x0 5 12xlncosx 1 x0
1+ x3 +1sin 1+ x3 1 2cos1sin 1+ x3 1
5 12xlncosx 1 =lim 5 12xlncosx 1
Khi x 0, ta có:
sin
1+ x3 1
2
1+ x3 1 1 x3 x3
2 2 2 4
2
5 12xlncosx 1~ 5xlncosx = −5xln(1+cosx 1) ~ 5x(cosx 1) ~ 5x2
3
= 5
Vy:
x3 cos1
I = lim = cos1
x0
5
Bài 8: Tính gii hạn sau đây:
I = lim
x+
x2 +4 +2x +3
x2 4 + x
x
Gii bài 8:
lim x2 +4 +2x +3
x)= + lim (
x2 4 + x)= +
nên
ta
tiến
hành
thay
VCL
tương đương được.
Khi x + ta tiến hành lượt bcác VCL có bc thấp hơn, chỉ chn nhng VCL có bc cao
nht ca ctvà mu.
x2 +4 ~ x
x2 4 ~ x
Như vậy, ta có:

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
  
     
SAU ĐÓ BẤM
Download miễn phí

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN

Tài liệu tương tự

Nội quy


website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet tu cac website nhu tailieu.vn, 123doc...nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu Tài liệu học tập miễn phí