• Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
  • Download images Đồ án tốt nghiệp CNTT: Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic

Đồ án tốt nghiệp
www.khotrithuc.com
1
MỤC LỤC
Giới thiệu
.....................................................................................................1
PHẦN I
:Phân tích hệ thống chƣơng trình QLKS.....................................2
I.Phân tích đánh giá hiện trạng.............................................................................3
I.1.Khảo sát hiện trạng......................................................................................3
I.2.Mục tiêu xây dựng chƣơng trình QLKS .....................................................4
I.3.Đặc tả bài toán.............................................................................................5
I.4.Mô hình quản lý..........................................................................................7
I.5.Qui trình quản lý ........................................................................................8
II.Mô hình hóa dữ liệu .......................................................................................10
II.1.Mô hình quan niệm dữ liệu......................................................................10
II.2.Mô hình tổ chức dữ liệu ..........................................................................16
II.3.Mô hình vật lý dữ liệu .............................................................................17
III.Mô hình hóa xử lýthông tin ..........................................................................22
III.1.Mô hình thông lƣợng..............................................................................22
III.2.Mô hình quan niệm xử lý .......................................................................23
III.3.Mô hình tổ chức xử lý............................................................................26
III.4.Mô hình vật lý xử lý...............................................................................30
III.4.1 Hệ thống các đơn vị tổ chức xử lý..............................................30
III.4.2 Thiết kế IPO CHART .................................................................31
PHẦN II
:NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH...............................................36
I.Giới thiệu các nét chính của ngôn ngữ VISUAL BASIC............................36
II.Mô hình client – server...............................................................................37
III.Một số giao diện – mã lệnh (code) chính trong chƣơng trình...................45
PHẦN III
:Kết luận – hƣớng phát triển......................................................61
PHẦN IV
:Một số biểu mẫu in của chƣơng trình.......................................62
Lời giới thiệu
- 1 -Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
T
Đồ án tốt nghiệp
www.khotrithuc.com
2
ong những năm gần đây, du lịch là một trong những ngành có tốc độ tăng
trƣởng cao nhất cả nƣớc. Rất nhiều khách sạn đƣợc phát triển, đổi mới liên tục
và nhanh chóng theo đà phát triển của xã hội cả về qui mô và chất lƣợng.
Hiện nay, các Khách sạn phải trực tiếp tiếp nhận và quản lý một khối lƣợng
ất lớn và thƣờng xuyên các loại khách, kèm theo đó là hàng loạt các loại dịch vụ
phát sinh đa dạng của khách, do đó công việc quản lý hoạt động kinh doanh khách
sạn là ngày càng lớn và phức tạp hơn.
Hơn nữa, công tác quản lý không chỉ quản lý
về con số mà thông qua nó phải rút ra đƣợc một cách nhanh chóng tình hình biến
động của thị trƣờng, nhu cầu ngƣời tiêu dùng, khả năng đáp ứng… để từ đó định
hƣớng, lập kế hoạch cho công việc kinh doanh. Đây là kho dữ liệu rất lớn, không thể
lƣu trữ và xử lý một cách thủ công nhƣ trƣớc đây mà cần phải tin học hoá, cụ thể là
xây dựng một chƣơng trình tin học để quản lý thống nhất và toàn diện hoạt động
kinh doanh của khách sạn.
Chƣơng trình Quản Lý Khách Sạn đƣợc viết bằng ngôn ngữ Visual Basic
theo mô hình Server/Client là chƣơng trình thực hiện một số công việc về vấn đề
quản lý của khách sạn nhƣ quản lý về phòng, quản lý về dịch vụ, quản lý khách đăng
ký và thuê phòng… với CSDL sử dụng là Microsoft Access.
Nhờ sự tận tâm theo sát hƣớng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Trọng, trong bƣớc
đầu em đã nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học để xây dựng đƣợc chƣơng trình
quản lý đáp ứng tƣơng đối một số các yêu cầu đặt ra nhƣ trên. Tuy nhiên do kiến
thức còn hạn chế nên chƣơng trình chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót, vì vậy
em rất mong đƣợc sự góp ý nhắc nhở của các thầy cô và của các bạn để có thể từng
ƣớc xây dựng chƣơng trình ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
Em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô và Khoa đã tạo diều kiện cho chúng
em hoàn tất đề tài này.
PHẦN I : PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG
CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
Có nhiều phƣơng pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Ở
đây em chọn phƣơng pháp MERISE.
MERISE đƣợc dịch là “Các phƣơng pháp để tập hợp các ý tƣởng không cần cố
gắng” viết tắc từ cụm từ Methode pour Rassembler les Idees Sans Effort.
Đặc trƣng của phƣơng pháp MERISE là xem xét, tách biệt dữ liệu và xử lý
đảm bảo tính khách quan trong quá trình phân tích và cung cấp đầy đủ các mô hình
để diễn đạt các bƣớc cập nhật. Hệ thống bao gồm dữ liệu và xử lý đƣợc biểu diễn ở
a mức:
- 2 -Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
Đồ án tốt nghiệp
www.khotrithuc.com
3
- Mức quan niệm (Concept): là mức cảm nhận đầu tiên để xác định hệ thống
thông tin, ở mức này cần xác định câu hỏi: Hệ thống thông tin cần những yếu
tố gì? Chức năng ra sao? Gồm những dữ liệu nào và qui tắc quản lý nhƣ thế
nào?
- Mức tổ chức (Orgarization): là mức tổng hợp các yếu tố đã nhận diện ở mức
quan niệm. Trong một tổng thể vận động cần trả lời các câu hỏi: Ai làm? Làm
ở đâu và khi nào?
- Mức vật lý (Physic): là mức chi tiết. Về dữ liệu cần có các quan hệ cụ thể, có
một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Về xử lý cần có đầy đủ các đặc tả cho từng thủ
tục chƣơng trình, có sự tham khảo ngôn ngữ trong chƣơng trình này.
Các bƣớc phát triển của quá trình xây dựng hệ thống thông tin:
-Bƣớc phân tích:
+Xác định vấn đề.
+Nghiên cứu hiện trạng của tổ chức.
+Nghiên cứu khả thi
+Xây dựng sách hợp đồng trách nhiệm
-Bƣớc thiết kế: gồm:
+Thiết kế tổng thể
+Thiết kế chi tiết
-Bƣớc thực hiện:
+Cài đặt hệ thống vào máy.
+Khai thác và thích ứng.
I.
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
I.1-
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
Khi khảo sát qui trình hoạt động của một khách sạn, ta nắm đƣợc các thông tin
nhƣ sau:
1/ Đối tƣợng khách: khách thuê phòng có hai dạng:
- Khách đi tập thể: là một nhóm nhiều ngƣời (đƣợc gọi thống nhất là khách đoàn)
thuộc một tổ chức hay doanh nghiệp nào đó (gọi chung là đơn vị).
Một đơn vị có thể có nhiều đoàn khách lƣu trú tại khách sạn trong các thời điểm
khác nhau.
- Khách đi lẻ (gọi là khách vãng lai) : là loại khách không thuộc một đơn vị nào. Tại
các thời điểm khác nhau, một ngƣời khách có thể là khách vãng lai hay có thể nằm
trong một đoàn nào đó.
Một ngƣời khách có thể hoặc là khách trong nƣớc, hoặc là quốc tế.
- 3 -Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

MỤC LỤC
Giới thiệu 1
PHẦN I :Phân tích hệ thống chương trình QLKS 2
I.Phân tích đánh giá hiện trạng 3
I.1.Khảo sát hiện trạng 3
I.2.Mục tiêu xây dựng chương trình QLKS 4
I.3.Đặc tả bài toán 5
I.4.Mô hình quản lý 7
I.5.Qui trình quản lý 8
II.Mô hình hóa dữ liệu 10
II.1.Mô hình quan niệm dữ liệu 10
II.2.Mô hình tổ chức dữ liệu 16
II.3.Mô hình vật lý dữ liệu 17
III.Mô hình hóa xử lýthông tin 22
III.1.Mô hình thông lượng 22
III.2.Mô hình quan niệm xử lý 23
III.3.Mô hình tổ chức xử lý 26
III.4.Mô hình vật lý xử lý 30
III.4.1 Hệ thống các đơn vị tổ chức xử lý 30
III.4.2 Thiết kế IPO CHART 31
PHẦN II :NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 36
I.Giới thiệu các nét chính của ngôn ngữ VISUAL BASIC 36
II.Mô hình client – server 37
III.Một số giao diện – mã lệnh (code) chính trong chương trình 45
PHẦN III :Kết luận – hướng phát triển 61
PHẦN IV :Một số biểu mẫu in của chương trình 62
.pdf 778368.pdf
Kích thước: 992.66 kb
Lần tải: 0 lần
Download