bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 2905 | Lần tải 754
  • Download images ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ( C#)
  • Download images ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ( C#)
  • Download images ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ( C#)
  • Download images ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ( C#)
  • Download images ĐỒ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ( C#)

Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
Trƣờng Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
------oOo------
Báo Cáo Đồ Án
XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG
Đề tài:
GIÁO VIÊN
: Trần Minh Triết
SVTH
: Lê Thị Mỹ Hạnh
MSSV
: 02HC328
1/2005
Convert by thuviendientu.org
1/28
MỤC LỤC

Chương 1 :
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & XÁC ĐỊNH YÊU CẦU.................................................4
1.1)
KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG......................................................................................................4
a)
Đăng ký chờ mượn sách:..............................................................................................................4
)
Mượn sách:...................................................................................................................................5
c)
Trả sách:.......................................................................................................................................5
d)
Phát sinh báo cáo thống kê:..........................................................................................................5
1.2)
YÊU CẦU CHỨC NĂNG..........................................................................................................6
1.3)
YÊU CẦU CHẤT LƢỢNG.......................................................................................................7
Chương 2 :
PHÂN TÍCH ....................................................................................................................7
2.1)
MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU NGƢỜI SỬ DỤNG....................................................................8
2.1.1)
Lập thẻ độc giả ...................................................................................................................8
2.1.2)
Nhận sách mới....................................................................................................................8
2.1.3)
Lập phiếu mƣợn.................................................................................................................9
2.1.4)
Nhận trả sách......................................................................................................................9
2.1.5)
Thay đổi quy định............................................................................................................10
2.1.6)
Tra cứu sách .....................................................................................................................10
2.1.7)
Đăng nhập.........................................................................................................................10
2.1.8)
Gia hạn thẻ........................................................................................................................11
2.1.9)
Thống kê có bao nhiêu phiếu mƣợn sách trong 1 năm.................................................11
2.1.10)
Thống kê những cuốn sách đƣợc mƣợn nhiều trong năm............................................12
2.1.11)
Thống kê những cuốn sách ít đƣợc mƣợn trong năm...................................................12
2.1.12)
Thống kê danh sách những độc giả hay mƣợn sách.....................................................13
2.1.13)
Tỷ lệ những phiếu mƣợn trả sách quá hạn....................................................................13
2.1.14)
Phiếu đăng ký mƣợn........................................................................................................14
2.2)
SƠ ĐỒ LỚP..............................................................................................................................14
2.2.1)
SƠ ĐỒ LỚP Ở MỨC PHÂN TÍCH................................................................................14
2.2.2)
DANH SÁCH CÁC LỚP ĐỐI TƢỢNG ........................................................................15
2.2.3)
MÔ TẢ TỪNG LỚP ĐỐI TƢỢNG................................................................................15
Chương 3 :
THIẾT KẾ......................................................................................................................16
3.1)
Thiết kế dữ liệu.....................................................................................................................16
3.1.1
Sơ đồ logic.....................................................................................................................16
3.1.2
Danh sách các bảng dữ liệu.........................................................................................18
3.1.3
Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu..................................................................................18
3.2)
Thiết kế giao diện.................................................................................................................21
3.1.1
MH Lập thẻ độc giả .....................................................................................................21
3.1.2
MH Mƣợn sách.............................................................................................................23
3.1.3
MH Nhập sách..............................................................................................................25
3.3)
Thiết kế xử lý : vẽ Sequence Diagram................................................................................27
Chương 4 :
CÀI ĐẶT & THỬ NGHIỆM.........................................................................................27
Chương 5 :
KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN........................................................................27
Convert by thuviendientu.org
2/28
Convert by thuviendientu.org
3/28
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau đây là phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện:Thủ thư gọi sách là đầu sách. Mỗi đầu sách có một ISBN để phân biệt với các đầu sách khác. Các đầu sách có cùng tựa sẽ có ISBN khác nhau nếu chúng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và được đóng thành bìa khác nhau
772508.pdf
Kích thước: 546.13 kb
Lần tải: 0 lần
Download