bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:46 PM | Lần xem 1820 | Lần tải 885
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 12:46 PM

-Tên đề tài đồ án 2:“Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC”-Yêu cầu đặt ra: Lập trình C cho Pic 16F877A điều khiển tốc độ cho động cơ DC có gắn encoder hồi tiếp tốc độ.Tốc độ được cài đặt từ bàn phím và tốc độ tức thời hồi tiếp từ encoder được hiển thị trên màn hình LCD 16x2.-Tóm tắt hướng thực hiện đề tài:Sử dụng Pic 16F877A là vi điều khiển trung tâm. Dùng chương trình CCS lập trình C và biên dịch chương trình.Xây dựng khối bàn phím gồm 16 phím để nhập tốc độ và điều khiển động cơ DC:•10 phím từ 0 đến 9 để cài đặt tốc độ (vòng /phúc).•1 phím SET (hay ENTER) để lưu tốc độ cài đặt.•1 phím CLEAR để xóa tốc độ cài đặt.•1 phím SAVE để lưu tốc độ vào epprom.•3 phím điều điều khiển: quay thuận (FORWARD), quay nghich (REVERSE), dừng (STOP).
.pdf 789667.pdf
Kích thước: 14.59 mb
Lần tải: 2 lần
Download