bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM | Lần xem 439 | Lần tải 23
  • Download images Định giá chứng khoán
  • Download images Định giá chứng khoán
  • Download images Định giá chứng khoán
  • Download images Định giá chứng khoán
  • Download images Định giá chứng khoán

CỔ
PHIẾU

ĐỊNH
GIÁ
1.
Đặc
điểm
cổ
phiếu
thường
2.
Xác
định
giá
trị
cổ
phiếu
3.
Cổ
phiếu
ưu
đãi
Dept of Finance and Banking – University of Economics and Law - VNUHCM
ĐỊNH
GIÁ
CỔ
PHIẾU

Mua
án
doanh
nghiệp

Thẩm
định
giá

Đầu

chứng
khoán

Đánh
giá
chiến
lược,
chính
sách
đầu

mới

Tiêu
chí
để
quản
trị
doanh
nghiệp
Dept of Finance and Banking – University of Economics and Law - VNUHCM
Cổ
phiếu
thường

Thể
hiện
quyền
chủ
sở
hữu.

Quyền
chủ
sở
hữu

kiểm
soát

Các
cổ
đông
ầu
thành
viên
HĐQT.

HĐQT
thuê
an
giám
đốc.

Mục
tiêu
giám
đốc
quản
trị:
tối
đa
hoá
giá
trị
cổ
phiếu.
Dept of Finance and Banking – University of Economics and Law - VNUHCM
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:34 AM


CỔ PHIẾU VÀ ĐỊNH GIÁ
1.Đặc điểm cổ phiếu thường2.Xác định giá trị cổ phiếu3.Cổ phiếu ưu đãiĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU
•Mua bán doanh nghiệp•Thẩm định giá•Đầu tư chứng khoán•Đánh giá  chiến lược, chính sách đầu tư mới•Tiêu chí để quản trị doanh nghiệp

.pdf 767830.pdf
Kích thước: 1.09 mb
Lần tải: 0 lần
Download