1
Thủ tướng chính phủ
__________

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 528/QĐ-TTg

______________________________________________________________Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005Quyết định
Về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hóa
thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch
tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam
­­­­______


Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,


Quyết định :

Điều 1. Phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hóa thực hiện bán cổ phần của Nhà nước, bán cổ phần lần đầu, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán theo phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao các Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước thống nhất với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước tại Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước và tình hình kinh doanh của công ty cổ phần quyết định bán bớt cổ phần của Nhà nước tại công ty.

2. Chỉ đạo các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa bán cổ phần lần đầu tại các trung tâm giao dịch chứng khoán theo quy định của Nhà nước.

3. Thực hiện quyền cổ đông chi phối để quyết định việc niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán đối với các công ty cổ phần mà Nhà nước hiện đang giữ trên 50% vốn điều lệ.

4. Hàng quý lập kế hoạch về các doanh nghiệp có bán bớt cổ phần của Nhà nước, bán cổ phần lần đầu, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước thống nhất tổ chức triển khai việc bán bớt cổ phần của Nhà nước tại doanh nghiệp, bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán.

2. Hướng dẫn điều kiện, trình tự thủ tục gắn kết việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với việc niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán.

3. Hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội tương đương mức ưu đãi đối với các doanh nghiệp niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chỉ đạo ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức tốt việc bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch, đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả theo quy định.
5. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tài chính thực hiện tốt chức năng tư vấn, định giá và đấu giá cổ phần trên thị trường chứng khoán.
6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến và tuyên truyền sâu rộng Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản khác liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. Chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong việc tư vấn, định giá, đấu giá trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.
7. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng khoản tiền thu được qua cổ phần hóa để đầu tư phát triển sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước và Giám đốc công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Kt. Thủ tướng
Phó thủ tướng
Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Tấn Dũng đã ký
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT, ĐMDN (5b), A

phụ lục I
DANH SÁCH CÁC CễNG TY NHÀ NƯỚC
THUỘC ĐỐI TƯỢNG BÁN ĐẤU GIÁ
QUA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 528 /QĐ-TTg
ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)
STT
Tờn doanh nghiệp
Đơn vị quản lý1
2
3
I
Doanh nghiệp độc lập thuộc Bộ, ngành

1
Cty XNK & hợp tỏc GTVT
Bộ GTVT
2
Cảng Quy Nhơn
Bộ GTVT
3
Cụng ty Mỏy &Phụ tựng
Bộ Thương mại
4
Cty Kho vận Miền nam
Bộ Thương mại
5
Cụng ty XNK tổng hợp 1
Bộ Thương mại
6
Cụng ty Giao nhận KVNT TP. HCM
Bộ Thương mại
7
Cụng ty Giao nhận kho vận ngoại thương
Bộ Thương mại
8
Công ty Đầu tư & XD cấp thoỏt nước
Bộ Xõy dựng
9
Công ty Đầu tư Xd &XNK Việt nam
Bộ Xõy dựng
II
Doanh nghiệp thuộc cỏc Tổng cụng ty nhà nước

1
Đại lý hàng hải VN
TCT Hàng hải VN
2
Công ty thông tin di động
TCT Bưu chớnh VT
3
Cty dịch vụ kỹ thuật dầu khớ
TCT Dầu khớ Việt Nam
4
Cty XD&TK dầu khớ
TCT Dầu khớ Việt Nam
5
Cty du lịch dầu khớ
TCT Dầu khớ Việt Nam
6
Cty dung dịch khoan và hoỏ phẩm dầu khớ
TCT Dầu khớ Việt Nam
7
Cty khoan dầu khớ
TCT Dầu khớ Việt Nam
8
Cty tư vấn đầu tư XD dầu khớ
TCT Dầu khớ Việt Nam
9
Cty XNK và ĐT XD Hà Nội
TCT Đầu tư PT Nhà HN
10
Cty Kinh doanh dịch vụ nhà HN
TCT Đầu tư PT Nhà HN
11
Cty Xõy dựng Dõn dụng HN
TCT Đầu tư PTHT ĐT
12
CT Dệt Vĩnh Phỳ
TCT Dệt may
13
CT Len Việt Nam
TCT Dệt may
14
NM thuỷ điện Phả Lại
TCT Điện lực Việt Nam
15
Cty cơ điện Thủ Đức
TCT Điện lực Việt Nam

16
Văn phũng TCTy
TCT Điện tử TH
17
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:49 AM

782841.doc
Kích thước: 377.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download