bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM | Lần xem 885 | Lần tải 146
  • Download images Đề thi xử lý ảnh
  • Download images Đề thi xử lý ảnh
  • Download images Đề thi xử lý ảnh
  • Download images Đề thi xử lý ảnh
  • Download images Đề thi xử lý ảnh

Đề thi Xử Lý Ảnh
GV: Trần Tiến Đức
Đề
thi
Xử

Ảnh
GV: Trần Tiến Đức
MỤC LỤC
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ
Chương 3 gồm 13 câu từ câu 1 đến câu 13
Câu 1. Xây dựng và cài đặt thuật toán làm âm ảnh.
Đáp án:
Cách làm âm ảnh được cho bằng phương trình: s=L-1-r trong đó L=256 là số lượng mức xám,
là mức xám đầu vào, s là mức xám đầu ra
S
L-1
(0,0)
L-1
R
Quan sát đồ thị ta thấy: Mức xám đầu ra “ngược” với đầu vào, tức là thuật toán này biến ảnh
đen trở thành ảnh trắng và trắng thành đen.
Code:
void
{
Negatives(BYTE
int x, y;
**f,
BYTE
**g)
BYTE r,s;
for (x=0;
x
x++)
fo
(y=0;
=
y
f[x][y];
{
1
c=
Đề thi Xử Lý Ảnh
GV: Trần Tiến Đức
s = L-1-r;
g[x][y] = s;
}
eturn;
}
Câu 2. Xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi logarit ảnh.
Đáp án:
Phương trình biến đổi:
L-1
s=c log(1+r)
trong đó:
Negative
log

là mức xám đầu vào

s là mức xám đầu ra

c: hằng số dương
log(1+r): tránh trường hợp log = 0.
Quan sát đồ thị thấy đường log làm cho ảnh
Intensity
trở nên sáng hơn.
Hằng số c được tính như sau:
(0,0)
L-1
Ta có phương trình: s=c log(1+r)
Rõ ràng r=0 thì s=0
Ta cần có: r=L-1 thì s=L-1

L−1
log(1+ L−1)

Với L = 256 thì c= 45.9859
Code:
void
{
Logarithm(BYTE
**f,
BYTE
**g)
int x,
double
y;
,s;
double
c
=
(L-1)/log(1.0*L);
fo
(x=0;
x
x++)
fo
(y=0;
=
y
f[x][y];
{
}
s = c*log(1+r);
g[x][y] = (int)s;
}
eturn;
2
c=
Đề thi Xử Lý Ảnh
GV: Trần Tiến Đức
Câu 3. Xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi lũy thừa ảnh.
Đáp án:
Biến đổi lũy thừa được cho bằng phương trình:
s=crγ
S
với r là mức xám đầu vào, s là mức xám đầu ra,
c, γ là các hằng số dương.


γ
γ>1: làm cho ảnh tối hơn.
γ=0,4
c: được tính như sau:
γ=1
Ta thấy trên đồ thị:

=0 thì s=0
γ=1,5

r=L-1 thì s= L-1
L-1=c(L-1) γ

L−1
(L−1)
R
Code:
void
{
Power(BYTE
**f,
BYTE
**g)
int x,
double
double
y;
,s;
gamma
=
5.0;
double
c
=
(L-1)/pow(1.0*(L-1),gamma);
fo
(x=0;
fo
x
(y=0; y
= f[x][y];
{
s = c*pow(1.0*r,gamma);;
g[x][y] = (int)s;
}
}
eturn;
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:37 AM

Đề thi và đáp án môn xử lý ảnh số. Chương 3 gồm 13 câu tử câu 1 đến câu 13 Câu 1: Xây dựng và cài đặt thuật toán làm âm ảnh Cầu 2: Xây dựng và cài đặt thuật toán biến đồi logarit ảnh Câu 3: Xây dựng và cài đặt thuật toán biến đổi lũy thừa ảnh .....
.pdf 771590.pdf
Kích thước: 2.07 mb
Lần tải: 0 lần
Download