bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:18 PM


Để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 sắp tới, Vndoc.com xin gửi đến các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh - Có đáp án.


Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Sinh:


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013
Môn thi : SINH HỌC (Chuyên)


Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đềCâu 1. (4.0 điểm)


a) Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN?


b) Gen B có 20% Ađênin và có số liên kết hyđrô là 3120 liên kết. Gen B đột biến thành gen b. Khi gen b tự sao 2 lần liên tiếp đã làm phá vỡ 9375 liên kết hyđrô, quá trình này cần 7212 nuclêôtit tự do từ môi trường nội bào.


b1. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen B.


b2. Đột biến từ gen B thành gen b thuộc dạng nào của đột biến gen? Giải thích?


Câu 2. (3.0 điểm)


Ở cà chua (2n) gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a qui định thân thấp. Trong một phép lai, người ta cho cây cà chua thân cao lai với cây cà chua thân thấp thu được F1.


a) Đây là phép lai gì? Em hãy trình bày nội dung của phép lai đó?


b) Viết sơ đồ lai từ P đến F1 có thể có cho mỗi trường hợp?


Cho biết gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong quá trình giảm phân tạo giao tử không có đột biến xảy ra.


Câu 3. (3.0 điểm)


a) Thế nào là di truyền liên kết?


b) Hiện tượng di truyền liên kết gen đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menden ở những điểm nào?


c) Điều kiện để xảy ra di truyền liên kết gen? Ở lúa nước có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24, hãy xác định số nhóm gen liên kết?


Câu 4. (4.0 điểm)


a) Trình bày các biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống? Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống?


b) Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?


c) Ở một loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc có kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 100% Aa. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen sau 3 thế hệ tự thụ phấn và rút ra nhận xét?


Câu 5. (3.0 điểm)


a) Thế nào là một hệ sinh thái? Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh?


b) Lưới thức ăn trong một ao nuôi cá như sau:


Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên tỉnh Phú Yên năm học 2012 - 2013 môn Sinh


Trong đó vật dữ đầu bảng có số lượng rất ít ỏi. Từ hiện trạng của ao, em hãy chỉ cho người nông dân nên áp dụng biện pháp sinh học nào đơn giản nhất nhưng có hiệu quả để nâng cao tổng giá trị sản phẩm trong ao?


Câu 6. (3.0 điểm)


Cá rô phi ở nước ta bị chết khi nhiệt độ xuống dưới 5,60C hoặc cao hơn 420C và sinh sống tốt nhất ở nhiệt độ 300C.


a) Đối với cá rô phi ở Việt Nam, các giá trị về nhiệt độ 5,60C; 420C; 300C gọi là nhiệt độ gì? Khoảng cách hai giá trị từ 5,60C đến 420C gọi là gì? Vẽ đồ thị về giới hạn nhiệt độ của cá rô phi?


b) Cá chép sống ở nước ta có các giá trị nhiệt độ tương ứng 20C; 440C và 280C. So sánh hai loài cá rô phi và cá chép, loài nào có khả năng phân bố rộng hơn?.doc Dethi-L10-chuyen-PhuYen-2 ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
.doc Dethi-L10-chuyen-PhuYen-2 ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download