bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 289 | Lần tải 6
  • Download images Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Download images Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Download images Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Download images Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011
  • Download images Đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011

1. Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau:
long lt(int n)
A. lt(12) = 2010
{if (n==0) return 1;
B. lt(12) = 1024
else return (2*lt(n-1);
C. lt(7) = 720
}
D. lt(6) = 64
2. Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau với a[]= {1, 3, 5}; n= 5, k= 3 :
void ToHopKe(int a[], int n, int k)
A. 2 3 4
{int i, j, tmp = 0;
B. 1 2 3
for (i= 1;i
C. 2 3 5
if (a[i]!= n-k+i) {tmp= 1;
eak;}
D. 1 4 5
if (tmp==0) return;
i= k;
while (a[i]>= n-k+i) i--;
a[i]= a[i] + 1;
for (j= i+1;j
a[j]= a[i] + j - i;
for (i= 1; i
", a[i]);
}
3. Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau với a[]= {-3, -3, 15, -3}; n= 4; x= -3:
int FindX(int a[], int n, int x)
A. 1
{int i;
B. 2
for (i= n; i>= 1; i--)
if (a[i]==x) return (i);
C. 3
eturn (-1);
D. 4
}
4. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn L là rỗng:
A. (L->left == NULL)
B. (L->ìnfor == NULL)
C. (L->next == NULL)
D. (L == NULL)
1
5. Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau với a[]= {1, 3, 5, 4, 2}; n= 5:
void HoanViKe(int a[],int n)
A. 1
4
2
3
5
{int i, k, r, s, tmp = 0;
B. 5
4
3
2
1
for(i=1;i
C. 1
4
5
3
2
{tmp=1;
eak;}
D. 1
3
4
2
5
if(tmp==0) return;
i= n-1;
while(a[i]>a[i+1]) i= i - 1;
k= n;
while(a[k]
tmp= a[i]; a[i]= a[k]; a[k]=t mp;
= i+1;
s= n;
while(
{tmp = a[r]; a[r]= a[s]; a[s]= tmp;
++; s--; }
for(i= 1; i
", a[i]);
}
6. Thao tác nào dưới đây thực hiện trên hàng đợi (queue):
A. Thêm phần tử
vào lối sau
B. Loại bỏ phần tử ở lối sau
C. Thêm phần tử vào lối trước
D. Thêm và loại bỏ phần tử tại vị trí
ất kỳ
7. Dấu hiệu nào dưới đây cho biết hàng đợi đã có thao tác thêm và loại bỏ phần tử là rỗng:
A. Lối trước có giá trị > giá trị của lối sau
B. Lối sau nhận giá trị = 0
C. Lối trước có giá trị
D. Lối trước nhận giá trị = 0
8. Thao tác nào dưới đây thực hiện trên ngăn xếp (stack):
A. Thêm phần tử vào vị trí bất kỳ
B.
Loại bỏ phần tử tại vị trí bất kỳ
C.
Thêm

loại

phần
tử
luôn
D. Thêm và loại bỏ phần tử có thể
thực hiện tại vị trí đỉnh (top)
thực hiện tại vị trí bất kỳ
9. Nút có khóa lớn nhất trong cây nhị phân tìm kiếm khác rỗng là:
A. Nút con bên phải nhất
B. Nút con bên trái
nhất
C. Nút gốc
D. Tất cả các nút
10. Trong phép duyệt cây nhị phân có 24 nút theo thứ tự sau, nút gốc có thứ tự:
A. Thứ 1
B. Thứ 2
C. Thứ 23
D. Thứ 24
11. Nút có khóa nhỏ nhất trong cây nhị phân tìm kiếm khác rỗng là:
A. Nút gốc
B. Tất cả các nút
C. Nút con bên phải nhất
D. Nút con bên trái
nhất
2
12. Cây nhị phân khác rỗng là cây:
A. Mỗi nút (trừ nút lá) đều có hai nút con
B. Tất cả các nút đều có nút con
C. Mỗi nút có không quá 2 nút con
D. Tất cả các nút đều có nút cha
13. Đồ thị G có n đỉnh và m
cạnh
với m n thì ma trận kề
của G luôn có dạng :
A. là ma trận vuông cấp n
B. là ma trận cấp nxm
C.
là ma trận vuông cấp m
D. là ma trận cấp mxn
14. Đồ thị vô hướng G có chu trình Euler khi và chỉ khi :
A. G liên thông và mọi đỉnh ∈ G có bậc chẵn
B. mọi đỉnh ∈ G có bậc chẵn
C.
G có chu trình Hamilton
D. G là liên thông
15. Đồ thị G là liên thông khi và chỉ khi:
A. G là đồ thị có hướng
B. G là đồ thị vô hướng
C. Có đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ ∈ G
D. G có đường đi Eule
16. Hãy viết các thao tác chuyển tháp khi thực hiện hàm dưới đây vơi n= 3, a= 3 và b = 1:
void MOVE(int n, int a, int b)
1)
{ if(n==0) return;
MOVE(n-1, a, 6-a-b);
cout "
MOVE(n-1, 6-a-b, b);
2)
3)
4)
5)
6)
}
7)
17. Viết kết quả của biểu thức dạng hậu tố E= 6 27
25 - * 15 8 - 3* -
khi ứng dụng ngăn
xếp:
E =
18. Viết các phần tử của mảng a[] = {27, 40, -7, 5, 57} tại mỗi giai đoạn i
khi áp dụng
thuật toán sắp xếp lựa chọn để sắp xếp a theo thứ tự giảm:
(i= 5)
(i= 4)
(i= 3)
(i= 2)
19. Viết các phần tử của mảng a[] = {27, 40, -7, 5, 57} tại mỗi giai đoạn i
khi áp dụng
thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp a theo thứ tự giảm:
(i= 5)
(i= 4)
(i= 3)
(i= 2)
20. Viết các phần tử của mảng a[] = {27, 40, -7, 5, 57} tại mỗi giai đoạn i
khi áp dụng
thuật toán sắp xếp xen vào để sắp xếp a theo thứ tự
giảm:
(i= 5)
(i= 4)
( i= 3)
(i= 2)
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Tài liệu tham khảo đề thi trắc nghiệp lập trình C năm 2011. Giúp các bạn sinh viên ôn thi tốt môn Lập trình C.
777766.pdf
Kích thước: 287.05 kb
Lần tải: 0 lần
Download