bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 634 | Lần tải 45
  • Download images Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Download images Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Download images Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Download images Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
  • Download images Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ

Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292
Đề
thi
trắc
nghiệm
môn
KINH
TẾ


Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292
ĐỀ
SỐ
1
1.1
Câu 1: GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 1998 là
6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125. Tỷ lệ tăng
trưởng năm 1998 là :
a.
8,33%
.
4%
c.
4,5%
d.
10%
1.2
Câu 2 :Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao nên :
a.
giảm lượng cung tiền, tang lãi suất
.
giảm chi ngân sách và tăng thuế
c.
a và b đều đúng
d.
a và b đều sai
1.3
Câu 3 : Cho biết tỷ lệ tiền mặt so vơi tiền gởi ngân hàng là 60%, tỷ lệ dự trữ
ngân hàng so với tiền gởi ngân hàng là 20%. Ngân hàng trung ương bán ra 5
tỷ đồng trái phiếu sẽ làm cho khối tiền tệ :
a.
tăng thêm 5 tỷ đồng
.
giảm bớt 5 tỷ đồng
c.
giảm bớt 10 tỷ đồng
d.
tăng thêm 10 tỷ đồng
1.4
Câu 4 : Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở :
a.
Mục đích sử dụng
.
Thời giantiêu thụ
c.
Độ bền trong quá trình sử dụng
d.
Cả 3 câu đều đúng
1.5
Câu 5 : Ngân hàng trung ương có thể làm thay đổi cung nội tệ bằng cách :
a.
Mua hoặc bán trái phiếu chính phủ
.
Mua hoặc bán ngoại tệ
c.
a và b đều đúng
d.
a và b đều sai
Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292
1.6
Câu 6 : Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động :
a.
học sinh trường trung học chuyên nghiệp
.
người nội trợ
c.
ộ đội xuất ngũ
d.
sinh viên năm cuối
1.7
Câu 7 : Những hoạt động nào sau đay của ngân hàng trung ương sẽ làm tăng
cơ sở tiền tệ ( tiền mạnh ) :
a.
án ngoại tệ trênthị trường ngoại hối
.
cho các ngân hàng thương mại vay
c.
hạ tỷ lệ dự trữ bắt buoc đối với các ngân hàng thương mại
d.
tăng lãi suất chiết khấu
1.8
Câu 8 : Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch
( cán cân thương mại ) của 1 nước :
e.
đồng nội tệ xuống giá so với ngoại tệ
a.
sự gia tăng của đau tư trực tiếp nước ngoài
.
thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng
c.
cả 3 câu đều sai
1.9
Câu 9 : Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tổng cung dài hạn :
a.
thu nhập quốc gia tăng
.
xuất khẩu tăng
c.
lương tăng
d.
đổi mới công nghệ
1.10
Câu 10 : Những trường hợp nào sau đây có thể tạo ra áp lực lạm phát :
a.
cán cân thanh toán thặng dư trong 1 thời gian dài
.
giá của các nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu gia tăng nhiều
c.
một phần lớn các thâm hụt ngân sách được tài trợ bởi ngân hàng trung
ương
d.
cả 3 câu đều đúng
1.11
Câu 11 : GDP thực và GDP danh nghĩa của một năm bằng nhau nếu :
a.
tỷ lệ lạm phát của năm hiện hành bang tỷ lệ lam phát của năm trước
.
tỷ lệ lạm phát của năm hiện hanh bang tỷ lệ lam phát của năm goc
c.
chỉ so giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của năm trước
d.
chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của năm gốc
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế Vĩ mô ĐH KINH TẾ
773912.pdf
Kích thước: 139.39 kb
Lần tải: 0 lần
Download