bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 3279 | Lần tải 394

ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 60 phút


Phần trắc nghiệm 1. Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần:
a) Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra.
b) Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU.
c) Vì công nghệ chế tạo bộ nhớ ngoài rẻ hơn bộ nhớ trong.
d) Vì bộ nhớ ngoài chứa được hệ thống file.

2. Chức năng chính của tập các thanh ghi (Registers) là:
a) Điều khiển nhận lệnh
b) Giải mã lệnh và thực thi lệnh
c) Vận chuyển thông tin giữa các thành phần bên trong máy tính
d) Chứa các thông tin phục vụ cho hoạt động của CPU

3. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên nhỏ nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?
a)
b)
c)
d)

4. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên không dấu. Hỏi giá trị số nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?
a)
b)
c)
d)

5. Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 58 ; B = -112 ; C = 54. Tính giá trị biểu thức A + B – C ?
a) 0
b) -116
c) -108
d) 108

6. Cho A, B, C là các số nguyên có dấu 8 bit với A = 10, B = -100, C = 50. Tính giá trị biểu thức A OR B AND C
a) -40
b) 18
c) 58
d) 26

7. Cho biết kết quả hiện trên màn hình sau khi chạy chương trình dưới đây
Var a, b: integer;
Procedure XuLy(x : integer, var y : integer);
Begin y := x; x := x + 10; End;
BEGIN
a := 100; b := 10;
XuLy(a, b);
b := a + 100;
a := b + 100;
writeln(a,’ ’, b);
readln;
END.
a) 300200
b) 300 200
c) 310 210
d) 310210

8. Cho biết dung lượng bộ nhớ trong tối đa của một CPU tổ chức bộ nhớ theo BYTE và có 16 bit địa chỉ ?
a) 16KB
b) 16MB
c) 64MB
d) 64KB

9. Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ ?
a) Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong.
b) Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.
c) Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.
d) Xác định địa chỉ cổng vào ra cần trao đổi dữ liệu.

10. Một số nhị phân 32 bit nếu biểu diễn trong hệ cơ số 8 sẽ có tối đa bao nhiêu chữ số ?
a) 8
b) 10
c) 11
d) 16

Phần lập trình Xây dựng chương trình con dạng hàm theo mẫu khai báo sau Function DemKyTu(s : String, c : char) : Integer;
Biết rằng hàm DemKyTu trả về số lần xuất hiện ký tự c trong xâu s. Sử dụng hàm đã xây dựng để lập trình chương trình sau:
Nhập liên tiếp từ bàn phím một số xâu ký tự. Quá trình nhập kết thúc khi người dùng nhập vào xâu rỗng. Sau đó đưa ra màn hình các thông tin sau đây
a- Tổng số ký tự trong các xâu đã nhập (không tính dấu cách).
b- Số lần xuất hiện của từng nguyên âm a, e, i, o, u, y.
c- Cho biết nguyên âm nào xuất hiện nhiều nhất.
Để quản lý các chuyến xe khởi hành tại một bến ô tô, người ta sử dụng một file có định kiểu trong đó thông tin về mỗi chuyến xe được lưu trong một bản ghi có cấu trúc như sau: TTXe = Record
Ngay : Integer;
Thang : Integer;
BienSo: String[10];
SoKhach : Integer;
End;
Không sử dụng kiểu mảng, hãy viết chương trình thực hiện các công việc sau.
Tạo mới tệp dữ liệu XeKhach.dat tại thư mục C:\QLXK sau đó nhập từ bàn phím thông tin về N chuyến xe và lưu vào tệp. Trong đó N cũng là một số nguyên được nhập từ bàn phím với điều kiện 10 ≤ N ≤ 20. Duyệt nội dung tệp XeKhach.dat vừa tạo và tính tổng số hành khách khởi hành tại bến xe vào ngày 29/4 rồi hiển thị ra màn hình. Nhập 2 số nguyên D và M từ bàn phím với điều kiện 1 ≤ D ≤ 31 và 1 ≤ N ≤ 12. Sau đó tìm và đưa thông tin về tất cả các chuyến xe khởi hành trong ngày D tháng M ra tệp văn bản có tên là Baocao.txt theo định dạng Danh sach cac chuyen xe ngay D thang M:
STT Bien so So hanh khach
1 31C6868 21
Chú ý: cột STT chiếm 5 vị trí, cột Bien so chiếm 10 vị trí, cột So hanh khach chiếm 10 vị trí.


ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ SỐ: 1
Thời gian làm bài: 60 phút

Phần 1: Phần trắc nghiệm

Caâu hoûi
Yeâu caàu traû lôøi
Điểm
B
0.6
D
0.6
A
0.6
D
0.6
C
0.6
D
0.6
B
0.6
D
0.6
B
0.6
C
0.6

Phần 1: Phần tự luận

Caâu hoûi
Điểm
1a
0.6
1b
0.6
1c
0.8
2a
0.6
2b
0.6
2c
0.8
- Hết -
ĐỀ THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
ĐỀ SỐ: 2
Thời gian làm bài: 60 phút

Phần trắc nghiệm 1. Cho biết chức năng không phải của bus địa chỉ ?
a) Xác định địa chỉ ô nhớ cần truy cập thuộc bộ nhớ trong.
b) Xác định địa chỉ file cần truy cập trên ổ đĩa cứng.
c) Xác định địa chỉ lệnh cần nạp vào CPU.
d) Xác định địa chỉ cổng vào ra cần trao đổi dữ liệu.

2. Sử dụng số nhị phân n bit để biểu diễn số nguyên có dấu. Hỏi giá trị số nguyên lớn nhất có thể biểu diễn được là bao nhiêu ?
a)
b)
c)
d)

3. Cho biết kết quả hiện trên màn hình sau khi chạy chương trình dưới đây
Var a, b: integer;
Procedure XuLy(var x : integer, var y : integer);
Begin y := x; x := y + 10; End;
BEGIN
a := 100; b := 10;
XuLy(a, b);
b := a + 30;
a := b + 50;
writeln(a,’ ’, b);
readln;
END.
a) 180130
b) 180 130
c) 190 140
d) 190140

4. Tại sao dung lượng bộ nhớ ngoài có thể lớn hơn bộ nhớ trong rất nhiều lần:
a) Vì bộ nhớ ngoài chịu sự điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào ra.
b) Vì bộ nhớ ngoài không bị giới hạn bởi không gian địa chỉ của CPU.


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Các câu hỏi  tin học đại cương


.doc 770115.doc
Kích thước: 113 kb
Lần tải: 0 lần
Download