SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013
TỈNH ĐỒNG THÁP
Môn thi:
Ngữ văn – Giáo dục trung học phổ thông
Thời gian:
150
phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu I. (2,0 điểm)
Ở phần cuối truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, khi nghe tiếng trống thúc thuế dồn
dập, trong suy nghĩ của nhân vật Tràng hiện lên những hình ảnh nào? Cho biết ý nghĩa của
những hình ảnh đó?
Câu II. (3,0 điểm)
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về truyền
thống đoàn kết của người Việt Nam.
II. PHẦN RIÊNG (Tự chọn) (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ chọn một trong hai câu (câu III.a hoặc câu III.b)
Câu III.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)
Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung
Thành (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục - 2008).
Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong chương Đất Nước (trích trường ca Mặt
đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm:
“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái
Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại
Để Đất Nước này là Đất Nước Nhân dân”.
(Ngữ văn 12 Nâng cao, tập một, NXB Giáo dục - 2008). HẾT.
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: …………………………… Số báo danh: ………………………
Chữ kí của giám thị 1:……………………….. Chữ kí của giám thị 2:……………..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
TỈNH ĐỒNG THÁP
KÌ THI DIỄN TẬP TN – NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN: NGỮ VĂN 12
(Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang)
MA TRẬN
Bộ phận
Mức độ
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng số
điểm
Câu hỏi kiến thức Văn học
(1 câu)
1,0
1,0
2,0
NLXH
(1 câu)
1,0
1,0
1,0
3,0
Làm văn
NLVH
(1 câu)
3,0
1,0
1,0
5,0
Tổng số điểm
(TS câu)
5,0
3,0
2,0
10,0
( 3 câu )
I. Hướng dẫn chung
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài
làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc
vận dụng nội dung và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Việc chi tiết hoá điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng
điểm của mỗi ý và được thống nhất trong tổ chấm thi của trường.
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75
làm tròn thành 1,00 điểm).
II. Nội dung và thang điểm
Câu
Nội dung
Điểm
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu I
Ở phần cuối truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân, khi nghe tiếng trống
(2đ)
thúc thuế dồn dập, trong suy nghĩ của nhân vật Tràng hiện lên những
hình ảnh nào? Cho biết ý nghĩa của những hình ảnh đó?
- Hình ảnh trong suy nghĩ của Tràng ở cuối truyện Vợ nhặt: đám người đói
và lá cờ đỏ bay phấp phới.
0,50
- Ý nghĩa:
+ Về nội dung: Tràng đã nghĩ đến những người đói được Việt Minh phá
kho thóc Nhật chia cho. Lá cờ đỏ thắm là hình ảnh của cách mạng. Lá cờ đỏ
1,00
gắn với ước mơ, tín hiệu dự báo về một sự đổi đời.
+ Về nghệ thuật: Tạo kết thúc mở cho tác phẩm.
0,50
Lưu ý: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách; diễn đạt rõ ràng, đủ ý thì
đạt điểm tối đa.
1
Câu II
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của
(3đ)
anh/chị về truyền thống đoàn kết của người Việt Nam.
a. Yêu cầu về kĩ năng
Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt
lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
. Yêu cầu về kiến thức
Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng luận điểm phải rõ ràng, lí
lẽ và dẫn chứng phải hợp lí; cần làm rõ được các ý chính sau:
- Nêu được vấn đề cần nghị luận: Truyền thống đoàn kết của người Việt
Nam.
0,50
- Giải thích: Đoàn kết là tập hợp nhiều người hoặc nhiều bộ phận lại thành
một khối thống nhất, chặt chẽ vì một mục đích hoặc lợi ích chung nào đó.
0,25
- Phân tích, chứng minh các mặt biểu hiện:
+ Đoàn kết là truyền thống lâu đời của người Việt Nam từng được phản
ánh trong tục ngữ, ca dao: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại
nên hòn núi cao”; “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng
chung một giàn”; “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước
phải thương nhau cùng”...
+ Đoàn kết là tư tưởng chiến lược của cách mạng Việt Nam mọi thời đại.
Bác Hồ đã kêu gọi: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành
1,00
công, đại thành công”.
+ Đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau là truyền thống làm nên sức mạnh
chiến thắng thiên tai và giặc ngoại xâm. Trong lịch sử nhờ đoàn kết mà
chúng ta đã chiến thắng kẻ thù, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong hiện tại người Việt Nam đoàn kết để giữ vững chủ quyền Tổ quốc,
iển đảo quê hương.
- Bàn luận:
+ Khẳng định tính đúng đắn: Đoàn kết là một truyền thống quý báu nghìn
đời của dân tộc, là một trong những yếu tố làm nên bản sắc văn hóa Việt
Nam. Người Việt Nam hiện nay đang phát huy truyền thống đó, đoàn kết
với những người Việt ở nước ngoài, đoàn kết với các lực lượng yêu chuộng
0,75
hoà bình, dân chủ trên thế giới để xây dựng đất nước giàu mạnh.
+ Phê phán:
Những biểu hiện chia rẽ, gây mất đoàn kết, phục vụ lợi ích cá
nhân...
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Trong bối cảnh hiện nay, lòng yêu nước
và tinh thần đoàn kết càng cần thiết hơn bao giờ hết để xây dựng đất nước
và bảo vệ chủ quyền quốc gia.
0,50
+ Tích cực xây dựng, củng cố tình đoàn kết mọi nơi, mọi lúc. Không hành
động làm tổn hại đến tình đoàn kết.
Lưu ý: Thí sinh kết hợp phân tích chứng minh. Chỉ cho điểm tối đa khi bài
viết đạt cả yêu cầu về kĩ năng và kiến thức. Nếu thí sinh có những suy nghĩ
iêng mà hợp lí thì vẫn được chấp nhận.
II. PHẦN RIÊNG (Tự chọn) (5,0 điểm)
Câu
III.a
(5đ)
Phân tích hình tượng nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng xà nu của
Nguyễn Trung Thành
a. Yêu cầu về kĩ năng
Thí sinh biết cách làm bài nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn
2
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:18 PM


<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top">
<h3>SỞ GI&Aacute;O DỤC V&Agrave; Đ&Agrave;O TẠO<br />TỈNH ĐỒNG TH&Aacute;P<br /><strong style="font-size: 13px;">(Đề thi ch&iacute;nh thức)</strong></h3>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top">
<h3>KỲ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆ THPT&nbsp;NĂM 2013<br />M&Ocirc;N THI: NGỮ VĂN - Gi&aacute;o dục THPT<br />Thời gian l&agrave;m b&agrave;i: 150 ph&uacute;t (kh&ocirc;ng kể thời gian giao đề)</h3>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ TH&Iacute; SINH (5,0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u I.</strong> (2,0 điểm)</p>
<p style="text-align: justify;">Ở phần cuối truyện ngắn Vợ nhặt của Kim L&acirc;n, khi nghe tiếng trống th&uacute;c thuế dồn&nbsp;dập, trong suy nghĩ của nh&acirc;n vật Tr&agrave;ng hiện l&ecirc;n những h&igrave;nh ảnh n&agrave;o? Cho biết &yacute; nghĩa của&nbsp;những h&igrave;nh ảnh đ&oacute;?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u II.</strong> (3,0 điểm)</p>
<p style="text-align: justify;">H&atilde;y viết một b&agrave;i văn ngắn (khoảng 400 từ) tr&igrave;nh b&agrave;y suy nghĩ của anh/chị về truyền&nbsp;thống đo&agrave;n kết của người Việt Nam.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II. PHẦN RI&Ecirc;NG (Tự chọn) (5,0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Th&iacute; sinh chỉ chọn một trong hai c&acirc;u (c&acirc;u III.a hoặc c&acirc;u III.b)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u III.a.</strong> Theo chương tr&igrave;nh Chuẩn (5,0 điểm)</p>
<p style="text-align: justify;">Ph&acirc;n t&iacute;ch h&igrave;nh tượng nh&acirc;n vật Tn&uacute; trong truyện ngắn Rừng x&agrave; nu của Nguyễn Trung&nbsp;Th&agrave;nh (phần tr&iacute;ch trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Gi&aacute;o dục - 2008).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u III.b.</strong> Theo chương tr&igrave;nh N&acirc;ng cao (5,0 điểm)</p>
<p style="text-align: justify;">Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong chương Đất Nước (tr&iacute;ch trường ca Mặt&nbsp;đường kh&aacute;t vọng) của Nguyễn Khoa Điềm:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 90px;"><em>&ldquo;Họ giữ v&agrave; truyền cho ta hạt l&uacute;a ta trồng</em><br /><em>Họ chuyền lửa qua mỗi nh&agrave;, từ h&ograve;n than qua con c&uacute;i</em><br /><em>Họ truyền giọng điệu m&igrave;nh cho con tập n&oacute;i</em><br /><em>Họ g&aacute;nh theo t&ecirc;n x&atilde;, t&ecirc;n l&agrave;ng trong mỗi chuyến di d&acirc;n</em><br /><em>Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng c&acirc;y h&aacute;i tr&aacute;i</em><br /><em>C&oacute; ngoại x&acirc;m th&igrave; chống ngoại x&acirc;m</em><br /><em>C&oacute; nội th&ugrave; th&igrave; v&ugrave;ng l&ecirc;n đ&aacute;nh bại</em><br /><em>Để Đất Nước n&agrave;y l&agrave; Đất Nước Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 180px;"><em><strong>(Ngữ văn 12 N&acirc;ng cao, tập một, NXB Gi&aacute;o dục - 2008).</strong></em></p>

Dethi-dientap-TNTHPT-2013 ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
Dethi-dientap-TNTHPT-2013 ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download