TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA
ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015
MÔN: NGỮ VĂN
Phần 1. Đọc – hiểu (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm.
Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con. Lúc nắng mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên kẻo nắng bây giờ!
Con ngỡ ngàng: Sao nắng, sao râm đều phải vội?
Trời vẫn nắng vẫn râm…
Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: Đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
(Theo vinhvien.edu.vn)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2. “Trên đê chỉ có mẹ, có con. Lúc nắng mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên kẻo nắng vỡ đầu ra.”
Xác định biện pháp tu từ và hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng biện pháp đó?
Câu 3. Nêu nội dung chính của văn bản trên?
Câu 4. Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) về bài học mà anh/ chị rút ra từ văn bản
trên?
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 5 đến câu 7
Cuối năm nay, Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức được thành lập, theo đó các
quốc gia thành viên phải thực hiện cam kết về tự do luân chuyển lao động. Việc lưu
chuyển lao động trong khu vực là một yêu cầu tất yếu để tạo điều kiện thúc đẩy cho quá
trình hợp tác và lưu thông thương mại giữa các nước.
Như vậy, trong một cộng đồng gồm 660 triệu dân, các nhân sự có chuyên môn cao có thể
tự do luân chuyển công việc từ quốc gia này tới bất kỳ quốc gia nào khác trong khối. Đây
vừa tạo ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho lực lượng lao động Việt
Nam trong công cuộc cạnh tranh khắc nghiệt với lao động trong khu vực.
(Báo Giáo Dục và Thời Đại, số 86, ngày 10/04/2015)
Câu 5. Xác định thao tác lập luận chủ yếu?
Câu 6. Văn bản nói về vấn đề gì?
Câu 7. Theo anh/ chị cơ hội và thách thức đối với lực lượng lao động Việt Nam là gì?
Phần 2. Làm văn (7.0 điểm)
Câu 1. (3.0 điểm)
“Người tinh thần mạnh dù đau khổ vẫn không hề phàn nàn, còn kẻ tinh thần yếu thì phàn
nàn dù không hề đau khổ” (Ngạn ngữ Nhật Bản).
Anh/chị hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về nội dung của ngạn ngữ trên.
Câu 2. (4.0 điểm)
Từ “Tuyên ngôn độc lập” (Hồ Chí Minh), anh/chị có suy nghĩ gì về độc lập, tự do trong
thời đại ngày nay đối với dân tộc và mỗi cá nhân.
Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Văn 2015 THPT chuyên Hoàng Lê Kha
Phần 1. Đọc – hiểu (3.0 điểm)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản: phương thức biểu cảm/ biểu cảm.
- Điểm 0.25: trả lời đúng theo một trong hai cách trên.
- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu 2. Xác định biện pháp tu từ: biện pháp nói quá/cường điệu/thậm xưng.
- Điểm 0.25: trả lời đúng theo một trong ba cách trên.
- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời.
Hiệu quả nghệ thuật: nắng vỡ đầu ra làm tăng sức gợi hình, gây ấn tượng về cái nắng gay
gắt.
- Điểm 0.25: diễn đạt được nội dung trên có thể theo nhiều cách khác nhau.
- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu 3. Nội dung chính của văn bản: Những khó khăn, thử thách khắc nghiệt trong cuộc
đời và những cơ hội, thuận lợi đến với mỗi người trong cuộc sống.
- Điểm 0.25: diễn đạt được nội dung trên có thể theo nhiều cách khác nhau.
- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu 4. Bài học mà người con rút ra: Cần phải biết vượt qua những khó khăn, thử thách
khắc nghiệt trong cuộc đời, đồng thời phải biết nắm bắt và tận dụng cơ hội để đạt đến
đích.
- Điểm 0.5: diễn đạt được nội dung trên có thể theo nhiều cách khác nhau. - Điểm 0: trả
lời sai hoặc không trả lời.
Câu 5. Thao tác lập luận chủ yếu: thao tác lập luận phân tích/thao tác phân tích/phân tích
- Điểm 0.5: trả lời đúng theo một trong ba cách trên.
- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu 6. + Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức được thành lập vào cuối năm 2015 và
việc cam kết thực hiện tự do luân chuyển lao động trong khối.
+ Đây vừa là cơ hội lớn, cũng vừa là thách thức lớn cho lực lượng lao động Việt Nam.
- Điểm 0.5: diễn đạt được hai nội dung trên có thể theo nhiều cách khác nhau.
- Điểm 0.25: diễn đạt được một nội dung trên có thể theo nhiều cách khác nhau.
- Điểm 0: trả lời sai hoặc không trả lời.
Câu 7. + Cơ hội đối với lực lượng lao động Việt Nam: Có cơ hội tự do lao động ở nhiều
nước trong khu vực.
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


<h2 style="text-align: justify;"><strong>Đề thi thử THPT Quốc gia m&ocirc;n Ngữ văn</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 m&ocirc;n Ngữ văn trường THPT Chuy&ecirc;n Ho&agrave;ng L&ecirc; Kha, T&acirc;y Ninh&nbsp;được VnDoc.com sưu tầm v&agrave; đăng tải, gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh &ocirc;n thi đại học v&agrave; THPT Quốc gia m&ocirc;n Ngữ văn, luyện tập l&agrave;m đề thi thử để củng cố v&agrave; n&acirc;ng cao kiến thức, sẵn s&agrave;ng cho c&aacute;c kỳ thi sắp tới.</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/thi-thu-thpt-quoc-gia-tai-tp-hcm-de-thi-dap-an-mon-ngu-van-nam-2015/download" target="_blank"><strong>Thi thử THPT Quốc gia tại TP.HCM: Đề thi, đ&aacute;p &aacute;n m&ocirc;n Ngữ văn năm 2015</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-tieng-anh-truong-thpt-hoang-le-kha-thanh-hoa/download" target="_blank"><strong>Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 m&ocirc;n Tiếng Anh trường THPT Ho&agrave;ng Lệ Kha, Thanh H&oacute;a</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://vndoc.com/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2015-mon-ngu-van-truong-thpt-an-my-binh-duong/download" target="_blank"><strong>Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 m&ocirc;n Ngữ Văn trường THPT An Mỹ, B&igrave;nh Dương</strong></a></p>
</blockquote>
<table style="width: 100%;" align="center">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="341">
<p class="p0"><strong>TRƯỜNG&nbsp;THPT&nbsp;CHUY&Ecirc;N&nbsp;HO&Agrave;NG&nbsp;L&Ecirc;&nbsp;KHA&nbsp;</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="296">
<p class="p0"><strong>ĐỀ&nbsp;THI&nbsp;THỬ&nbsp;QUỐC&nbsp;GIA&nbsp;NĂM&nbsp;2015&nbsp;</strong><br /><strong>M&Ocirc;N:&nbsp;NGỮ&nbsp;VĂN</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;"><strong>Phần 1. Đọc &ndash; hiểu (3.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Đọc văn bản sau v&agrave; trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi từ c&acirc;u 1 đến c&acirc;u 4</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Con đ&ecirc; d&agrave;i hun h&uacute;t như cuộc đời. Ng&agrave;y về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt r&acirc;m.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mẹ bảo:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Nh&agrave; ngoại ở cuối con đ&ecirc;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tr&ecirc;n đ&ecirc; chỉ c&oacute; mẹ, c&oacute; con. L&uacute;c nắng mẹ k&eacute;o tay con:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Đi nhanh l&ecirc;n kẻo nắng vỡ đầu ra.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Con cố.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&uacute;c r&acirc;m con đi chậm, mẹ mắng:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Đang l&uacute;c m&aacute;t trời, nhanh l&ecirc;n kẻo nắng b&acirc;y giờ!</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Con ngỡ ng&agrave;ng: Sao nắng, sao r&acirc;m đều phải vội?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Trời vẫn nắng vẫn r&acirc;m&hellip;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: Đời, l&uacute;c n&agrave;o cũng phải nhanh l&ecirc;n.</em></p>
<p style="text-align: right;">(Theo vinhvien.edu.vn)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 1.</strong> Chỉ ra phương thức biểu đạt ch&iacute;nh của văn bản tr&ecirc;n?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 2.</strong> <em>&ldquo;Tr&ecirc;n đ&ecirc; chỉ c&oacute; mẹ, c&oacute; con. L&uacute;c nắng mẹ k&eacute;o tay con:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- Đi nhanh l&ecirc;n kẻo nắng vỡ đầu ra.&rdquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">X&aacute;c định biện ph&aacute;p tu từ v&agrave; hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng biện ph&aacute;p đ&oacute;?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 3.</strong> N&ecirc;u nội dung ch&iacute;nh của văn bản tr&ecirc;n?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 4.</strong> Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 c&acirc;u) về b&agrave;i học m&agrave; anh/ chị r&uacute;t ra từ văn bản tr&ecirc;n?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Đọc văn bản sau v&agrave; trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi từ c&acirc;u 5 đến c&acirc;u 7</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cuối năm nay, Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ ch&iacute;nh thức được th&agrave;nh lập, theo đ&oacute; c&aacute;c quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n phải thực hiện cam kết về tự do lu&acirc;n chuyển lao động. Việc lưu chuyển lao động trong khu vực l&agrave; một y&ecirc;u cầu tất yếu để tạo điều kiện th&uacute;c đẩy cho qu&aacute; tr&igrave;nh hợp t&aacute;c v&agrave; lưu th&ocirc;ng thương mại giữa c&aacute;c nước.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Như vậy, trong một cộng đồng gồm 660 triệu d&acirc;n, c&aacute;c nh&acirc;n sự c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao c&oacute; thể tự do lu&acirc;n chuyển c&ocirc;ng việc từ quốc gia n&agrave;y tới bất kỳ quốc gia n&agrave;o kh&aacute;c trong khối. Đ&acirc;y vừa tạo ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra kh&ocirc;ng &iacute;t th&aacute;ch thức cho lực lượng lao động Việt Nam trong c&ocirc;ng cuộc cạnh tranh khắc nghiệt với lao động trong khu vực.</em></p>
<p style="text-align: right;">(B&aacute;o Gi&aacute;o Dục v&agrave; Thời Đại, số 86, ng&agrave;y 10/04/2015)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 5</strong>. X&aacute;c định thao t&aacute;c lập luận chủ yếu?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 6.</strong> Văn bản n&oacute;i về vấn đề g&igrave;?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 7.</strong> Theo anh/ chị cơ hội v&agrave; th&aacute;ch thức đối với lực lượng lao động Việt Nam l&agrave; g&igrave;?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Phần 2. L&agrave;m văn (7.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 1. (3.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>&ldquo;Người tinh thần mạnh d&ugrave; đau khổ vẫn kh&ocirc;ng hề ph&agrave;n n&agrave;n, c&ograve;n kẻ tinh thần yếu th&igrave; ph&agrave;n n&agrave;n d&ugrave; kh&ocirc;ng hề đau khổ&rdquo;</em> (Ngạn ngữ Nhật Bản).</p>
<p style="text-align: justify;">Anh/chị h&atilde;y viết b&agrave;i văn b&agrave;y tỏ quan điểm của m&igrave;nh về nội dung của ngạn ngữ tr&ecirc;n.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 2. (4.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Từ &ldquo;Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n độc lập&rdquo; (Hồ Ch&iacute; Minh), anh/chị c&oacute; suy nghĩ g&igrave; về độc lập, tự do trong thời đại ng&agrave;y nay đối với d&acirc;n tộc v&agrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n.</p>
<h2><strong>Đ&aacute;p &aacute;n đề thi thử THPT Quốc gia m&ocirc;n Ngữ văn</strong></h2>
<p style="text-align: justify;"><strong>Phần 1. Đọc &ndash; hiểu (3.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;u 1. Phương thức biểu đạt ch&iacute;nh của văn bản: phương thức biểu cảm/ biểu cảm.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: trả lời đ&uacute;ng theo một trong hai c&aacute;ch tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;u 2. X&aacute;c định biện ph&aacute;p tu từ: biện ph&aacute;p n&oacute;i qu&aacute;/cường điệu/thậm xưng.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: trả lời đ&uacute;ng theo một trong ba c&aacute;ch tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hiệu quả nghệ thuật: nắng vỡ đầu ra l&agrave;m tăng sức gợi h&igrave;nh, g&acirc;y ấn tượng về c&aacute;i nắng gay gắt.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: diễn đạt được nội dung tr&ecirc;n c&oacute; thể theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;u 3. Nội dung ch&iacute;nh của văn bản: Những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch khắc nghiệt trong cuộc đời v&agrave; những cơ hội, thuận lợi đến với mỗi người trong cuộc sống.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: diễn đạt được nội dung tr&ecirc;n c&oacute; thể theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;u 4. B&agrave;i học m&agrave; người con r&uacute;t ra: Cần phải biết vượt qua những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch khắc nghiệt trong cuộc đời, đồng thời phải biết nắm bắt v&agrave; tận dụng cơ hội để đạt đến đ&iacute;ch.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: diễn đạt được nội dung tr&ecirc;n c&oacute; thể theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;u 5. Thao t&aacute;c lập luận chủ yếu: thao t&aacute;c lập luận ph&acirc;n t&iacute;ch/thao t&aacute;c ph&acirc;n t&iacute;ch/ph&acirc;n t&iacute;ch</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: trả lời đ&uacute;ng theo một trong ba c&aacute;ch tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;u 6.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em; text-align: justify;">Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ ch&iacute;nh thức được th&agrave;nh lập v&agrave;o cuối năm 2015 v&agrave; việc cam kết thực hiện tự do lu&acirc;n chuyển lao động trong khối.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em; text-align: justify;">Đ&acirc;y vừa l&agrave; cơ hội lớn, cũng vừa l&agrave; th&aacute;ch thức lớn cho lực lượng lao động Việt Nam.</span></li>
</ul>
<ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify; line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: diễn đạt được hai nội dung tr&ecirc;n c&oacute; thể theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify; line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: diễn đạt được một nội dung tr&ecirc;n c&oacute; thể theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify; line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
</ul>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;u 7.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Cơ hội đối với lực lượng lao động Việt Nam: C&oacute; cơ hội tự do lao động ở nhiều nước trong khu vực.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Th&aacute;ch thức đối với lực lượng lao động Việt Nam: Trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập, đ&ograve;i hỏi cần phải c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; khả năng ngoại ngữ đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc.</span></li>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: diễn đạt được hai nội dung tr&ecirc;n c&oacute; thể theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: diễn đạt được một nội dung tr&ecirc;n c&oacute; thể theo nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: trả lời sai hoặc kh&ocirc;ng trả lời.</span></li>
</ul>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Phần 2. L&agrave;m văn (7.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 1. (3.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y&ecirc;u cầu chung:</strong> Th&iacute; sinh biết kết hợp kiến thức v&agrave; kĩ năng về dạng b&agrave;i nghị luận x&atilde; hội&nbsp;để tạo lập văn bản. B&agrave;i viết phải c&oacute; bố cục đầy đủ, r&otilde; r&agrave;ng; văn viết c&oacute; cảm x&uacute;c; diễn đạt&nbsp;tr&ocirc;i chảy, bảo đảm t&iacute;nh li&ecirc;n kết; kh&ocirc;ng mắc lỗi ch&iacute;nh tả, từ ngữ, ngữ ph&aacute;p.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y&ecirc;u cầu cụ thể:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">a. Đảm bảo cấu tr&uacute;c b&agrave;i nghị luận (0.5 điểm):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: Tr&igrave;nh b&agrave;y đầy đủ c&aacute;c phần Mở b&agrave;i, Th&acirc;n b&agrave;i, Kết luận. Phần Mở b&agrave;i biết dẫn dắt hợp l&iacute; v&agrave; n&ecirc;u được vấn đề; phần Th&acirc;n b&agrave;i biết tổ chức th&agrave;nh nhiều đoạn văn li&ecirc;n kết chặt chẽ với nhau c&ugrave;ng l&agrave;m s&aacute;ng tỏ vấn đề; phần Kết b&agrave;i kh&aacute;i qu&aacute;t được vấn đề v&agrave; thể hiện được nhận thức của c&aacute; nh&acirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: Tr&igrave;nh b&agrave;y đầy đủ ba phần Mở b&agrave;i, Th&acirc;n b&agrave;i, Kết luận, nhưng c&aacute;c phần chưa thể hiện được đầy đủ y&ecirc;u cầu như tr&ecirc;n; phần Th&acirc;n b&agrave;i chỉ c&oacute; 1 đoạn văn.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Thiếu Mở b&agrave;i hoặc Kết luận, Th&acirc;n b&agrave;i chỉ c&oacute; 1 đoạn văn hoặc cả b&agrave;i viết chỉ c&oacute; 1 đoạn văn.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">b. X&aacute;c định đ&uacute;ng vấn đề cần nghị luận (0.5 điểm): - Điểm 0.5: X&aacute;c định đ&uacute;ng vấn đề cần nghị luận: &Yacute; nghĩa của &yacute; ch&iacute;, nghị lực v&agrave; kh&aacute;t vọng phấn đấu trong cuộc sống của mỗi con người.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: X&aacute;c định chưa r&otilde; vấn đề cần nghị luận, n&ecirc;u chung chung.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: X&aacute;c định sai vấn đề cần nghị luận, tr&igrave;nh b&agrave;y lạc sang vấn đề kh&aacute;c.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">c. Chia vấn đề cần nghị luận th&agrave;nh c&aacute;c luận điểm ph&ugrave; hợp; c&aacute;c luận điểm được triển khai theo tr&igrave;nh tự hợp l&iacute;, c&oacute; sự li&ecirc;n kết chặt chẽ; sử dụng tốt c&aacute;c thao t&aacute;c lập luận để triển khai c&aacute;c luận điểm (trong đ&oacute; phải c&oacute; thao t&aacute;c giải th&iacute;ch, chứng minh, b&igrave;nh luận); biết kết hợp giữa n&ecirc;u l&iacute; lẽ v&agrave; đưa dẫn chứng; dẫn chứng phải lấy từ thực tiễn đời sống, cụ thể v&agrave; sinh động (1.0 điểm):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 1.0: Đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n; c&oacute; thể tr&igrave;nh b&agrave;y theo định hướng sau:</span></li>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Giải th&iacute;ch: &ldquo;tinh thần mạnh&rdquo; l&agrave; c&oacute; &yacute; ch&iacute;, nghị lực v&agrave; lu&ocirc;n c&oacute; kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n; c&ograve;n &ldquo;tinh thần yếu&rdquo; th&igrave; ngược lại.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">B&igrave;nh luận v&agrave; chứng minh t&iacute;nh đ&uacute;ng đắn của vấn đề: &ldquo;người c&oacute; tinh thần mạnh&rdquo; th&igrave; d&ugrave; gặp đau khổ, bất hạnh, thất bại trong cuộc sống vẫn kh&ocirc;ng hề ph&agrave;n n&agrave;n, than thở, bi quan, m&agrave; lu&ocirc;n biết tiếp tục nỗ lực phấn đấu; c&ograve;n &ldquo;kẻ tinh thần yếu&rdquo; th&igrave; dễ bi quan, ch&aacute;n nản, thậm ch&iacute; tuyệt vọng mỗi khi gặp bất hạnh, thất bại, đau khổ trong cuộc sống, từ đ&oacute; nhụt ch&iacute; phấn đấu, dễ bu&ocirc;ng xu&ocirc;i số phận&hellip;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">R&uacute;t ra b&agrave;i học cho bản th&acirc;n.</span></li>
</ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.75: Cơ bản đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n, song một trong c&aacute;c luận điểm (giải th&iacute;ch, chứng minh, b&igrave;nh luận) c&ograve;n chưa đầy đủ hoặc li&ecirc;n kết chưa thật chặt chẽ.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: Đ&aacute;p ứng 1/2 đến 2/3 c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: Đ&aacute;p ứng được 1/3 c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được bất k&igrave; y&ecirc;u cầu n&agrave;o trong c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">d. S&aacute;ng tạo (0.5 điểm)</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: C&oacute; nhiều c&aacute;ch diễn đạt độc đ&aacute;o v&agrave; s&aacute;ng tạo (viết c&acirc;u, sử dụng từ ngữ, h&igrave;nh ảnh v&agrave; c&aacute;c yếu tố biểu cảm); thể hiện được quan điểm v&agrave; th&aacute;i độ ri&ecirc;ng, s&acirc;u sắc nhưng kh&ocirc;ng tr&aacute;i với chuẩn mực đạo đức v&agrave; ph&aacute;p luật.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: C&oacute; một số c&aacute;ch diễn đạt độc đ&aacute;o v&agrave; s&aacute;ng tạo; thể hiện được một số suy nghĩ ri&ecirc;ng s&acirc;u sắc nhưng kh&ocirc;ng tr&aacute;i với chuẩn mực đạo đức v&agrave; ph&aacute;p luật.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch diễn đạt độc đ&aacute;o v&agrave; s&aacute;ng tạo; kh&ocirc;ng c&oacute; quan điểm v&agrave; th&aacute;i độ ri&ecirc;ng hoặc quan điểm, th&aacute;i độ tr&aacute;i với chuẩn mực đạo đức v&agrave; ph&aacute;p luật.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">e. Ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u (0.5 điểm):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 05: Kh&ocirc;ng mắc lỗi ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: Mắc một số lỗi ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Mắc nhiều lỗi ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>C&acirc;u 2. (4.0 điểm)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y&ecirc;u cầu chung:</strong> th&iacute; sinh biết vận dụng kiến thức v&agrave; kỹ năng v&agrave;o b&agrave;i văn nghị luận văn học để tạo lập văn bản. B&agrave;i viết c&oacute; bố cục đầy đủ, luận điểm r&otilde; r&agrave;ng, luận cứ- luận chứng ch&iacute;nh x&aacute;c, diễn đạt tốt, đảm bảo t&iacute;nh li&ecirc;n kết- c&oacute; sức thuyết phục, kh&ocirc;ng mắc lỗi ch&iacute;nh tả, từ ngữ, ngữ ph&aacute;p.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y&ecirc;u cầu cụ thể:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">a. Đảm bảo cấu tr&uacute;c b&agrave;i văn nghị luận (0.5 điểm):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: Tr&igrave;nh b&agrave;y đầy đủ 3 phần của b&agrave;i văn nghị luận. Phần mở b&agrave;i biết dẫn dắt hợp l&yacute; v&agrave; n&ecirc;u được vấn đề nghị luận; phần th&acirc;n b&agrave;i được tổ chức th&agrave;nh nhiều đoạn văn li&ecirc;n kết chặt chẽ với nhau để l&agrave;m s&aacute;ng tỏ vấn đề nghị luận; phần kết b&agrave;i kh&aacute;i qu&aacute;t được vấn đề v&agrave; li&ecirc;n hệ s&acirc;u sắc&hellip;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: Tr&igrave;nh b&agrave;y đầy đủ ba phần Mở b&agrave;i, Th&acirc;n b&agrave;i, Kết luận, nhưng c&aacute;c phần chưa thể hiện được đầy đủ y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n; phần Th&acirc;n b&agrave;i chỉ c&oacute; 1 đoạn văn.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Thiếu Mở b&agrave;i hoặc Kết luận, Th&acirc;n b&agrave;i chỉ c&oacute; 1 đoạn văn hoặc cả b&agrave;i viết chỉ c&oacute; 1 đoạn văn.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">b. X&aacute;c định đ&uacute;ng vấn đề cần nghị luận (0.5 điểm):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: Vấn đề cần nghị luận l&agrave;: Từ Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n độc lập (Hồ Ch&iacute; Minh), suy nghĩ về độc lập - tự do trong thời đại ng&agrave;y nay đối với d&acirc;n tộc v&agrave; mỗi c&aacute; nh&acirc;n:</span></li>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Kh&aacute;i qu&aacute;t được những nội dung ch&iacute;nh của bản tuy&ecirc;n ng&ocirc;n trong ho&agrave;n cảnh lịch sử cụ thể.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Tr&igrave;nh b&agrave;y những suy nghĩ về độc lập- tự do trong thời đại ng&agrave;y nay&hellip;</span></li>
</ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: X&aacute;c định chưa r&otilde; vấn đề cần nghị luận, chỉ n&ecirc;u chung chung.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: X&aacute;c định sai vấn đề cần nghị luận, tr&igrave;nh b&agrave;y lạc sang vấn đề kh&aacute;c.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">c. Chia vấn đề nghị luận th&agrave;nh c&aacute;c luận điểm ph&ugrave; hợp; c&aacute;c luận điểm triển khai theo tr&igrave;nh tự hợp l&yacute;, c&oacute; sự li&ecirc;n kết chặt chẽ; sử dụng tốt c&aacute;c thao t&aacute;c lập luận để triển khai luận điểm; biết kết hợp giữa n&ecirc;u l&yacute; lẽ v&agrave; dẫn chứng (2.0 điểm):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 2.0: đảm bảo c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n; c&oacute; thể tr&igrave;nh b&agrave;y theo định hướng sau:</span></li>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Giới thiệu về t&aacute;c giả, t&aacute;c phẩm.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Kh&aacute;i qu&aacute;t những nội dung ch&iacute;nh của bản tuy&ecirc;n ng&ocirc;n (C&aacute;c luận điểm ch&iacute;nh của bản tuy&ecirc;n ng&ocirc;n) trong ho&agrave;n cảnh lịch sử- C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m:</span></li>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Ho&agrave;n cảnh lịch sử: C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng, thực d&acirc;n Ph&aacute;p l&acirc;m le trở lại Việt Nam&hellip;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">C&aacute;c luận điểm ch&iacute;nh của bản tuy&ecirc;n ng&ocirc;n: n&ecirc;u nguy&ecirc;n tắc về quyền b&igrave;nh đẳng giữa c&aacute;c d&acirc;n tộc, tố c&aacute;o tội &aacute;c thực d&acirc;n trong 80 năm qua - phủ nhận quyền của Ph&aacute;p đối với Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam d&acirc;n chủ cộng h&ograve;a v&agrave; thể hiện quyết t&acirc;m bảo vệ nền độc lập.</span></li>
</ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Suy nghĩ về độc lập- tự do trong thời đại ng&agrave;y nay (Trong mỗi giai đoạn lịch sử, độc lập&nbsp;</span><span style="line-height: 1.5em;">tự do c&oacute; &yacute; nghĩa kh&aacute;c nhau):</span></li>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Thời đại ng&agrave;y nay- xu thế hội nhập, to&agrave;n cầu h&oacute;a (Xu thế kh&ocirc;ng thể đảo ngược). Độc lập- tự do thể hiện tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau: bảo vệ to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ- bi&ecirc;n giới hải đảo; độc lập về kinh tế- kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;c nước kh&aacute;c tr&ecirc;n tinh thần hợp t&aacute;c; về văn h&oacute;a: ch&uacute;ng ta &ldquo;H&ograve;a nhập&rdquo; nhưng kh&ocirc;ng &ldquo;H&ograve;a tan&rdquo;, khẳng định .vị thế, bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc tr&ecirc;n trường quốc tế&hellip;</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Với mỗi c&aacute; nh&acirc;n: suy nghĩ, h&agrave;nh động lu&ocirc;n tr&ecirc;n tinh thần của c&ocirc;ng d&acirc;n nước Việt Nam độc lập- tự h&agrave;o d&acirc;n tộc. Trong đời sống c&aacute; nh&acirc;n, độc lập - tự do c&oacute; &yacute; nghĩa hết sức lớn lao khi ta thực sự sống l&agrave; ch&iacute;nh m&igrave;nh.</span></li>
</ul>
</ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 15 - 1.75: Cơ bản đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n, song một trong c&aacute;c luận điểm c&ograve;n chưa được tr&igrave;nh b&agrave;y đầy đủ hoặc li&ecirc;n kết chưa thực sự chặt chẽ.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 1.0 -1.25: Đ&aacute;p ứng 1/2 đến 2/3 c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5 - 0.75: Đ&aacute;p ứng được 1/3 c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: Hầu như kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu n&agrave;o trong c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng được bất k&igrave; y&ecirc;u cầu n&agrave;o trong c&aacute;c y&ecirc;u cầu tr&ecirc;n.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">d. S&aacute;ng tạo (0.5 điểm)</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: C&oacute; nhiều c&aacute;ch diễn đạt độc đ&aacute;o v&agrave; s&aacute;ng tạo (viết c&acirc;u, sử dụng từ ngữ, h&igrave;nh ảnh v&agrave; c&aacute;c yếu tố biểu cảm,...) ; văn viết gi&agrave;u cảm x&uacute;c; thể hiện khả năng cảm thụ văn học tốt; c&oacute; quan điểm v&agrave; th&aacute;i độ ri&ecirc;ng s&acirc;u sắc nhưng kh&ocirc;ng tr&aacute;i với chuẩn mực đạo đức v&agrave; ph&aacute;p luật.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: C&oacute; một số c&aacute;ch diễn đạt độc đ&aacute;o v&agrave; s&aacute;ng tạo; thể hiện được một số suy nghĩ ri&ecirc;ng s&acirc;u sắc nhưng kh&ocirc;ng tr&aacute;i với chuẩn mực đạo đức v&agrave; ph&aacute;p luật.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch diễn đạt độc đ&aacute;o v&agrave; s&aacute;ng tạo; kh&ocirc;ng c&oacute; quan điểm v&agrave; th&aacute;i độ ri&ecirc;ng hoặc quan điểm, th&aacute;i độ tr&aacute;i với chuẩn mực đạo đức v&agrave; ph&aacute;p luật.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">e. Ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u (0.5 điểm):</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.5: Kh&ocirc;ng mắc lỗi ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0.25: Mắc một số lỗi ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.5em;">Điểm 0: Mắc nhiều lỗi ch&iacute;nh tả, d&ugrave;ng từ, đặt c&acirc;u.</span></li>
</ul>
de-thi-thu-thpt-quoc-gia- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
de-thi-thu-thpt-quoc-gia- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download
de-thi-thu-thpt-quoc-gia- ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 0 lần
Download