bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM | Lần xem 610 | Lần tải 19
  • Download images ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • Download images ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • Download images ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • Download images ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng
  • Download images ĐỀ THI MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - Cao Đẳng

.
lim

dx
Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 1
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
lim
x+
3x4 −2
x8 +3x+4
lncosax
x0 lncosbx
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 ,𝑥 > 0. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
2x+1 −5x−1
10x
. x2 sin2xdx
C©u 4 . Cho hµm sè
z = x2 + xy – x + y - 3
a.T×m cùc trÞ cña hµm sè.
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng:
x = 0 ; y = 3

y = x – 1
1
C©u 5. Cho hai ma trËn: A = 2
1
1
3
3
2
2
−1
;
1
B = −1
2
−1
2
−3
2
1
2
a, TÝnh (A.B)T
, T×m (A.B)-1
lim
.
lim

2
+1
9


Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 2
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
x + x2 +...+ xn −n
x1 x −1
sinmx
xπ sinnx
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑒�𝑥 𝑥2+2. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
x3 1− xdx
1
. e
x dx
C©u 4 .
Cho hµm sè
z = x2 + 2y2 + 4xy + 2x -3
a. T×m cùc trÞ cña hµm sè.
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng:
x = 0 ; y = 0

x + y = 3
C©u 5. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p ma trËn nghÞch ®¶o
x − y + z =1
2x + y + z = 2
2x + y + 2z = 0
lim
lim
dx

Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò
THI
Líp : Cao ®¼ng K20
H×nh thøc: Thi viÕt
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 1
®Ò sè: 3
C©u 1.
TÝnh c¸c giíi h¹n
a.
sinx −sina
xa x −a
.
x+
x +3 x + 4 x
2x +1
C©u 2
Cho 𝑓
𝑥
= 𝑥𝑥,𝑥 > 0. TÝnh 𝑓′′ (𝑥).
C©u 3 .TÝnh c¸c tÝch ph©n
a.
e3x +1
ex +1
.
dx
1+ex
C©u 4 . Cho hµm sè
z = x2 + 2y2 + 2xy – 2y + 3
a. T×m cùc trÞ cña hµm sè.
. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè trong miÒn D giíi h¹n bëi
c¸c ®­êng: x = - 2 ; y = 0

x + y = 1
1
C©u 5. Cho hai ma trËn: A = 0
0
2
1
0
−3
2
1
;
1
B = −1
2
−1
2
−3
2
1
2
a, TÝnh (A.B)T
, T×m (A.B)-1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:39 AM

Đề thi môn toán cao cấp 1 dành cho sinh viên hệ Cao Đẳng
775142.pdf
Kích thước: 297.05 kb
Lần tải: 0 lần
Download