bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 673 | Lần tải 63

BẢNG TRẢ LỜI
 
a
b
c
d
 
a
b
c
d
 
a
b
c
d
 
a
b
c
d
 
a
b
c
d
1
 
 
 
 
11
 
 
 
 
21
 
 
 
 
31
 
 
 
 
41
 
 
 
 
2
 
 
 
 
12
 
 
 
 
22
 
 
 
 
32
 
 
 
 
42
 
 
 
 
3
 
 
 
 
13
 
 
 
 
23
 
 
 
 
33
 
 
 
 
43
 
 
 
 
4
 
 
 
 
14
 
 
 
 
24
 
 
 
 
34
 
 
 
 
44
 
 
 
 
5
 
 
 
 
15
 
 
 
 
25
 
 
 
 
35
 
 
 
 
45
 
 
 
 
6
 
 
 
 
16
 
 
 
 
26
 
 
 
 
36
 
 
 
 
46
 
 
 
 
7
 
 
 
 
17
 
 
 
 
27
 
 
 
 
37
 
 

1

 


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

đề thi trắc nghiệm môn mạng máy tính UIT
774651.doc
Kích thước: 187.5 kb
Lần tải: 0 lần
Download