bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 678 | Lần tải 55
  • Download images Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Download images Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Download images Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Download images Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông
  • Download images Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: KINH TẾ VĨ MÔ
Số tín chỉ : 4
SỬ DỤNG CHO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
CHƯƠNG I:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC
1/ Ba vấn đề kinh tế : sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai sẽ áp dụng
a Chỉ áp dụng cho xã hội kém phát triển
c
d
Cho tất cả các xã hội, trong mọi giai đoạn phát triển hay mọi chế độ chính trị
Chỉ áp dụng cho xã hội tư bản chủ nghĩa
Chủ yếu cho các xã hội mà nền kinh tế hoạt động theo nguyên tắc kế hoạch hoá tập
trung
2/ Đường cầu hàng hoá X cho biết
a Bao nhiêu hàng hoá X sẽ được chi mua tại mức giá cân bằng
Số lượng hàng hoá X được mọi người mua trong từng thời kỳ theo mỗi mức giá khi các
c
nhân tố khác tác động đến cầu không đổi
Số lượng hàng hoá X được cung cấp trong từng thời kỳ theo mỗi mức giá khi các nhân
tố tác động đến mỗi mức giá được giữ nguyên
d
Số tiền chi mua hàng sẽ thay đổi như thế nào khi giá của nó thay đổi
3/ Đường cung hàng hoá X cho biết
a Số lượng hàng hoá X được sản xuất ra tương ứng với từng mức giá trong một khoảng
thời gian với các nhân tố khác ảnh hưởng tới cung không thay đổi
c
d
Là lượng hàng hoá X tưng ứng với từng mức giá
Lượng cung thay đổi khi giá cả thay đổi
Số lượng hàng hoá X được sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định
4/ Lượng cầu hàng biểu thị
a Lượng cầu hàng hoá X tỷ lệ nghịch với giá cả
c
Là lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua tại mức giá cân bằng
Giá cả thay đổi thì lượng cầu thay đổi
d
Số lượng hàng hoá X được người tiêu dùng mua tại một mức giá trong một khoảng thời
gian nhất định
5/ Nếu đường cầu hàng hoá X dịch chuyển sang phải, thì một cách giải thích hợp lý nhất đối
với sự dịch chuyển đó là
a Mức giá hàng hoá X giảm xuống làm cho người tiêu dùng mua nhiều hàng hoá X hơn
c
Vì Giá hàng hoá X tăng lên làm cho người tiêu dùng mua ít hàng hoá này hơn
Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi theo hướng họ thích hàng hoá này hơn và họ muốn
mua so với trước tại mọi mức giá
d
Về một lý do nào đó làm cho cung hàng hoá giảm xuống
6/ Đường cầu hàng hoá X dịch chuyển sang trái là do
a Vì lượng cung hàng X đã giảm xuống
1
c
Người tiêu dùng thích mua hàng hoá thay thế với sản phẩm X hơn tại mỗi một mức giá
Giá cả của hàng hoá X tăng lên làm cho người tiêu dùng mua ít hàng hoá này hơn so
d
với trước
Vì thị hiếu người tiêu dùng đã thay đổi
7/ Sự kiện không làm dịch chuyển đường cầu về thịt bò là:
a Thu nhập bằng tiền của người sử dụng thịt bò tăng lên
Một sự thay đổi về sở thích của người tiêu dùng đối với thịt bò
c
d
Một sự quảng cảo mạnh mẽ của những người bán sản phẩm cạnh tranh với thịt bò
Giá thịt bò giảm xuống
2
CHƯƠNG II:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
1/ Kinh tế vĩ mô là môn khoa học nghiên cứu:
a Các quan hệ kinh tế của các ngành trong nền kinh tế
Một hệ thống kinh tế thống nhất
c
d
Nền kinh tế với tư cách một tổng thể, một hệ thống lớn, các tổng lượng phản ánh hoạt
động của một nền kinh tế tổng thể
Các thị trường từng ngành
2/ Kinh tế vĩ mô nghiên cứu
a Tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ, Mức giá cả chung, lạm phát; tỷ lệ thất nghiệp và
cán cân thanh toán; tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế
Tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ tăng trưởng
c
d
Mức giá cả chung và lạm phát
Tổng sản lượng hàng hoá và dịch vụ
3/ Tổng cầu hàng hoá và dịch vụ của một nước không phụ thuộc vào các quyết định của
a Chính phủ và các hãng sản xuất
Các nhà cung ứng hàng hoá và dịch vụ
c
d
Các hộ gia đình
Người nước ngoài
4/ Biến số nào sau đây có thể thay đổi không gây ra sự dịch chuyển của đường tổng cầu
a Mức giá
c
d
Lãi suất
Thuế suất
Kỳ vọng về lạm phát
5/ Biến số nào sau đây có thể thay đổi không gây ra sự dịch chuyển của đường tổng cung
a Các chính sách của chính phủ thay đổi
c
Lãi suất
Giá cả các yếu tố đầu vào
d
Mức giá cả chung
6/ Vì đường tổng cung trong dài hạn là thẳng đứng, do đó trong dài hạn
a
c
Thu nhập quốc dân thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cầu
Thu nhập quốc dân thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cung dài hạn
Thu nhập quốc dân thực tế được quy định bởi tổng cung, còn mức giá được quy định
d
ởi tổng cầu
Thu nhập quốc dân thực tế được quy định bởi tổng cầu, còn mức giá được quyết định
ởi tổng cung
7/ Đường tổng cung thẳng đứng hàm ý rằng
a
Tăng giá sẽ khuyến khích đổi mới công nghệ và do vậy thúc đẩy tốc độ tăng trưởng
kinh tế
Không thể có được tốc độ tăng của sản lượng trong ngắn hạn lớn hơn tốc độ tăng trung
c
d
ình của sản lượng trong dài hạn
Tăng giá sẽ không ảnh hưởng gì đến sản lượng của nền kinh tế
Tăng giá sẽ cho phép nền kinh tế đạt được mức sản lượng cao hơn
8/ Đường tổng cung ngắn hạn không dịch chuyển lên phía trên vì lý do sau:
a
c
Giá cả nguyên liệu thô thiết yếu tăng
Giảm năng suất lao động
Mức giá tăng
d
Tiền lương tăng
3
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Đề thi Kinh tế vĩ mô Học viện bưu chính viễn thông Hệ đại học từ xa
.pdf 773913.pdf
Kích thước: 611.31 kb
Lần tải: 0 lần
Download