bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 387 | Lần tải 17
  • Download images Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng
  • Download images Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
KHOA TÀI CHÍNH
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: THUẾ
Áp dụng cho hệ: Đại học chính quy
Thời gian làm bài: 90 phút
Người ra đề: Bùi Thị Mến
Người duyệt đề:
Ngày chọn đề: 12/6/2010
Đại diện phong khảo thí:
Đề số: 4
Phần I: Ly thuyết
Câu 1: (2 điểm)
Nêu nội dung của phương pháp khấu trừ thuế GTGT? Ưu nhược điểm của phương pháp này?
Câu 2: (2 điểm)
Doanh nghiệp tư nhân A phát sinh số thuế GTGT phải nộp của tháng 4/N là 15 triệu đồng. Đến hạn
nộp
thuế doanh nghiệp chưa nộp.
Số thuế GTGT phải nộp của tháng 5/N là -22 triệu đồng (âm 22 triệu đồng) do thuế đầu vào lớn hơn
thuế
đầu ra. Hỏi: trong tinh huống này DN A có được bù trừ số thuế phải nộp của 2 tháng không? Tại sao?
Phần II: Bài tập
Bài 1: (3 điểm)
Công ty X trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:
1. Nhập khẩu một TSCĐ, giá bán tại cửa khẩu xuất 5,4 tỷ đồng. Phí vận chuyển và bảo hiểm quốc té
ằng 1% giá xuất, TSCĐ này được miễn thuế GTGT.
2. Nhập khẩu 600 tấn nguyên liệu M (chịu thuế TTĐB) theo giá CIF: 3,8 triệu đồng/tấn đểsản xuất
thuốc lá.
3. Xuất kho 480 tấn nguyên liệu M để sản xuất ra 30.000 cây thuốc lá thành phẩm. Trong kỳ công
ty đ. xuất khẩu được 15.000 cây với giá 80.000 đồng/cây. Số con lại tiêu thụ trong nước với giá
93.000 đồng/cây (chưa thuế GTGT)
4. Thuế nhập khẩu TSCĐ 1%, thuế nhập khẩu M 30%; thuế xuất khẩu thuốc lá 5%; thuế tiêu thụđặc
iệt thuốc lá, nguyên liệu M là 55%, thuế GTGT các mặt hàng kinh doanh 10%.
Đầu kỳ công ty không có nguyên liệu tồn kho. Định mức tiêu hao nguyên liệu là 0,025 kg thuốc lá sợi
cho
1 bao thuốc lá (10 cây/bao). Công ty chấp hành tốt chế độ kế toán, hóa đơn chứng từhợp pháp. Nộp
thuế GTGT theo PPKT. Doanh nghiệp đ. nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu. Trị giá nhập khẩu xác
định
theo PP trị giá giao dịch.
Yêu cầu: Xác định các loại thuế Công ty X phải nộp liên quan đến tinh hinh trên?
Bài 2: (3 điểm)
Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu: (ĐVT: triệu đồng)
- Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 152.400 (chưa thuế GTGT)
- Tổng chi phí phân bổ cho doanh thu tiêu thụ, có hóa đơn chứng từhợp pháp: 133.500, bao gồm
o Chi xây dựng nhà xưởng sản xuất: 300
SvnhForum.com – Diên đan chinh thưc sinh viên Hoc viên Ngân hang
Page 1
o Chi tài trợ cho một dự án xây dựng cơ sở giáo dục dưới dạng góp vốn đầu tư: 520 trđ
o L.i vay vốn pháp định: 100.
o L.i vay vốn sản xuất kinh doanh (của nhân viên trong công ty): 200 trđ
o Chi phí quảng cáo, tiếp thị, giao dịch…: 150 trđ (doanh nghiệp đ. hoạt động được 12
năm)
o Thuế , phí phải nộp ngân sách: 500 trđ
o Các khoản chi khác được coi là hợp l.
- Chênh lệch từ mua bán chứng khoán: 100
Doanh nghiệp không được ưu đ.i thuế và áp dụng thuế suất thuế TNDN 25%; L.i suất vay vốn của
nhân
viên trong doanh nghiệp là 20%/năm; lai suất cơ bản của NHNN VN công bố tại thời điểm k. kết hợp
đồng vay là 8%/năm. Doanh nghiệp đăng ky nộp thuế GTGT theo PPKT. Doanh nghiệp đa nộp đủvốn
điều lệ.
Yêu cầu: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm?
SvnhForum.com – Diên đan chinh thưc sinh viên Hoc viên Ngân hang
Page 2
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Đề thi kết thúc học phần môn thuế năm 2010 Học viện Ngân hàng
777656.pdf
Kích thước: 65.34 kb
Lần tải: 0 lần
Download