• Download images Đề thi kết thúc học phần môn  Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Download images Đề thi kết thúc học phần môn  Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM
  • Download images Đề thi kết thúc học phần môn  Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA TOÁN THỐNG KÊ
ĐỀ THI KẾT THÚC HOC PHẦN K37
MÔN: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Thời gian làm bài: 75 phút
Mã đề thi 483
Họ và tên :......................................................................
Ngày sinh :..............................MSSV :..........................
CHỮ KÝ GT1
CHỮ KÝ GT2
Lớp
:..................................... STT : ………...................
THÍ SINH CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG RỒI ĐÁNH DẤU CHÉO (X) VÀO BẢNG TRẢ LỜI :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ĐIỂM
A
B
C
D

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho các tập hợp sau đây
W1 = {(a, b, c, d) / b – c = 3}, W2 = {(a, b, c, d) / a = b + c}, W3 = {(a, b, c, d) / a = 0, b = d}
Trường hợp nào, các tập hợp là không gian con của 4
A. W1 , W2 , W3
B. W2 , W3
C. W1 , W2
D. W1 , W3
Câu 2: Cho hệ phương trình tuyến tính AX = B (I) và hệ phương trình tuyến tính thuần nhất liên kết
AX = 0 (II). Chọn mệnh đề đúng
A. Hệ (I) có nghiệm thì (II) có vô số nghiệm
B. Tập nghiệm của hệ (I) là không gian con thì B = 0
C. Hệ (II) có nghiệm duy nhất thì hệ (I) có nghiệm
D. Hệ (II) có vô số nghiệm thì hệ (I) có nghiệm
Câu 3: Cho hệ phương trình thuần nhất
 x
2x
 x
 x
+
+
+
+
4y
7y
5y
2y
+
+
+
+
2z
3z
3z
mz
+
+

+
t
4t
t
5t
=
=
=
=
0
0
0
0
với m là tham số thực. Không gian nghiệm của hệ này có số chiều là lớn nhất khi
A. m 0
B. m = 1
C. m 1
D. m = 0
Câu 4: Cho A là ma trận vuông cấp 4 có hạng là 3. Chọn mệnh đề sai
A. det(A) = 0
B. Không gian con sinh bởi hệ các vectơ dòng của A là không gian con của 3
C. Hệ vectơ dòng của ma trận A là hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính
D. Trong hệ vectơ cột của A có một cột là tổ hợp tuyến tính của các cột còn lại.
Câu 5: Cho hệ vectơ U = {u1 = (2,1,3,0), u2 = (1,1,4,1), u3 = (0,0,0,0)}. Gọi L(U) là không gian vectơ
con sinh bởi hệ U. Chọn mệnh đề sai
A. L(U) \ {u3} không phải là một không gian vectơ
B. Các vectơ của L(U) đều là tổ hợp tuyến tính của u1, u2
C. Vectơ u4 = (1,2,1, 1) ∈ L(U).
D. dim L(U) = 2
Câu 6: Gọi M là một ma trận vuông cấp 3. Đặt
Trang 1/3 - Mã đề thi 483
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
2
0
A = 1,
2
3 6
B = 4, C = 7
5 8
1 0
Nếu M.A = 0 và M.B = 1 thì
0 0
0
A. M.C = 0
1
 1 
B. M.C = 1
 0 
1
C. M.C =  2 
 0 
 9 
D. M.C = 10
11
Câu 7: Cho L = {X = (mx , 2mx + 3 + m) / x ∈ } 2 với m là tham số thực. Với giá trị nào của m
thì L là một không gian con của 2
A. m = 3
B. Không có m
C. m = 3
D. m = 0
Câu 8: Cho U và V là hai không gian con của không gian 4 . Tập hợp nào sau đây là không gian con
của 4
A. U V
B. U \ {0}
C. U V
D. U \ V
Câu 9: Cho A là một ma trận vuông cấp 4 có det(A) = 2. Gọi A* là ma trận phụ hợp của ma trận A thì
A. det(2A*) = 128
B. det(2A*) = 16
C. det(2A*) = 4
D. Cả ba câu trên đều sai
Câu 10: Cho A là ma trận vuông cấp n thỏa điều kiện A2 – 3A + I = 0 (I là ma trận đơn vị cấp n). Khi đó
A. A-1 = 3I – A B. A-1 = A – 3I C. A-1 = A D. A-1 = – A
Câu 11: Nếu A là ma trận vuông cấp 3 và det(A) = 10 thì ta có det(3A-1) là
A. 9/10
B. 3/10
C. 1/30
D. 27/10
Câu 12: Cho V là không gian con của 3 và dimV = 1. Mệnh nào sau đây là sai
A. V có vô số cơ sở
B. Mọi hệ véctơ con của V đều phụ thuộc tuyến tính
C. Mỗi véc tơ bất kỳ khác 0 của V đều tạo thành cơ sở của V
D. Hai véc tơ bất kỳ khác 0 của V đều tạo thành hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính
Câu 13: Giả sử A và B là các ma trận vuông cấp n thỏa mãn B.A = 0 và A 0, B 0 (0 là ma trận
không). Khi đó
A. A và B đều suy biến.
C. (A.B)2 = 0
B. B2A2 = 0
D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 14: Cho hệ vectơ S = {(3,m,3), (3,0,9), (3,3,3)} (với m là tham số thực). Hệ S là hệ vectơ phụ thuộc
tuyến tính khi và chỉ khi
A. m = 3
B. m = 9
C. m = 3
D. m = 9
-----------------------------------------------

PHẦN TỰ LUẬN
1

Bài 1: Cho A = 3
4
1
1
6
1
2
3
7
7
3 
4 
11
10
a)
Tìm hạng của A.
)
Tính định thức của A
Trang 2/3 - Mã đề thi 483
Bài 2: Trong mô hình Input – Output mở, cho ma trận hệ số đầu vào:
0,1
A = 0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
a)
Cho sản lượng của ngành 2, ngành 3 lần lượt là 100, 100 và yêu cầu của ngành mở đối với ngành
)
2 là 50. Tìm sản lượng của ngành 1.
Tìm sản lượng của 3 ngành, biết yêu cầu của ngành mở đối với 3 ngành là D = (11,38,17).
Trang 3/3 - Mã đề thi 483
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Đề thi kết thúc học phần môn Đại số tuyến tính năm 2013 trường Đại học Kinh tế TP.HCM
.pdf 777632.pdf
Kích thước: 94.59 kb
Lần tải: 0 lần
Download