bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 546 | Lần tải 23
  • Download images Đề thi Giải tích

a)
lim
lim3
2Đề 1
Câu 1 :
Tính
ln(1+2x −3x2 + x3)
x1 ln(1−6x −x2 +7x3)
)
ln(1+3sin2x)
x0 ln(1−2x2 )
Câu 2 :
a)
Kiểm tra tính liên tục của hàm số
1
f(x) = x.ex
0
khi x 0.
khi x=0
)
Viết công thức Maclaurint của f(x) = e-2x đến cấp n.
c)
Cho hàm số g(x) = x2.ex . Tính đạo hàm cấp n của g(x).
Câu 3 :
a)
Tìm y’(0), y’’(0) biết
x = e2y −e−2y
)
Tìm cực trị của hàm số f(x,y) = 2x4 −y4 −x2 +2y2
Câu 4:
a)
Tính
I= min(x3,x)dx
0
)
Tính
+
J=
2 ln2 (x +
1
x2 −1)
dx.
x2 −1
Câu 5 : Giải các phương trình vi phân sau :
a)
y''−3y'−4y = 4e2x
)
y'−2xy= x
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Đề thi mẫu môn Giải tích trường ĐH Ngân hàng
773897.pdf
Kích thước: 175.34 kb
Lần tải: 0 lần
Download