bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 504 | Lần tải 14
  • Download images Đề thi đại số B1 2010 - 2011


−i

 

+ x
x
2
2
ÑEÀ THI HOÏC KYØ I NAÊM HOÏC 2010-2011
Moân hoïc: Ñaïi soá tuyeán tính.
Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt. Ñeà thi goàm 8 caâu.
Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu.
HÌNH THÖÙC THI: TÖÏ LUAÄN. CA 1

Caâu 1 : Cho ma traän A =
+
+
i
i

+ i . Ñaët z =det A . Tính 5 z.

Caâu 2 : Cho hai ma traän A =  −

  −
 vaø B = 


 .

Tìm ma traän X thoûa I +AX = BT.
 x1 + x2
Caâu 3 : Giaûi heä phöông trình x1 + x2
1 2
x1 + x2
x3
x3
x3
x3
x4
x4
x4
x4
=
=
=
=
Caâu 4 : Trong IR3, cho tích voâ höôùng
x,y
=
x1,x2,x3 ,
y1,y2,y3
=
x1y1 +
x1y2 +
x2y1 +
x2y2 +x3y3.
Tìm ñoä daøi cuûa veùcto u =
,
,−
.
Caâu 5 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieát
f
,
,
=
− ,− ,−
,f
,
,
=
,
,
,f
,
,
=
,
,
.
Tìm taát caû caùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ1 =
.
Caâu 6 : Cho aùnh xaï tuyeán tính f : IR3 −→ IR3, bieát
f x
= f x1,x2,x3
=
x1 +x2 −
x3,x1 +
x2 +x3,x1 −
x3 .
Tìm ma traän cuûa f trong cô sôû E = {
,
,
,
,
,
;
,
,
}
Caâu 7 : Ñöa daïng toaøn phöông f x1,x2
GIAO. Neâu roõ pheùp ñoåi bieán.
=
x1 −
x1x2 +
x2 veà daïng chính taéc baèng bieán ñoåi TRÖÏC
Caâu 8 : Cho ma traän vuoâng thöïc A caáp 3, X1,X2,X3 ∈ IR3 laø 3 veùcto coät, ñoäc laäp tuyeán tính. Bieát
A  X1 = X2,A X2 = X3,A X3 = X1. Tìm taát caû trò rieâng vaø veùcto rieâng cuûa A3.
CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Đây là đề thi đại số B1 2010 - 2011, tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên theo của các trường đại học tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi thật.
778106.pdf
Kích thước: 42.6 kb
Lần tải: 0 lần
Download