bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM | Lần xem 3204 | Lần tải 534
  • Download images Đề thi C++ có đáp án
  • Download images Đề thi C++ có đáp án
  • Download images Đề thi C++ có đáp án
  • Download images Đề thi C++ có đáp án
Đề
thi
học
kỳ
II
môn
KTLTc
Đề
2
Ca
2
Câu 1:
c = a % b;
c = a++ + --b;
= ++c + --a;
*Với a=9; b=5
=> a=9; b=23; c=14
*Với a=10; b=20
=> a=10; b=40; c=30
Câu 2:
int a, b, c;
if((a*b)%2==0)
{
}
else
{
if(a
)
c=a%2;
else
c=b/2;
if(a>5)
c=a+b;
}
else
c=a-b;
Với a=15; b=2 => c=1
Với a=3; b=5 => c=-2
Câu 3:
int n, s, i;
for(i=1; i
{
}
if(n%i!=0)
s+=i;
else
s--;
Với n=10; s=1 => s=18
Với n=15; s=3 => s=39
Câu 4:
int XXX(int x,int &y)
{
if(x%2==0)
x=x+y;
y=y-x;
eturn x;
}
void main()
{
int a,b,kq;
cin
a
;
kq=XXX(a,b);
}
*Với a=7; b=3
=> a=7; b=-4; c=7
*Với a=4; b=24
=> a=4; b=-4; c=28
Câu 5: Viết vòng lặp For thay cho vòng lặp While
int i=1, n=20, s=0;
while(i
{
if(n%i==0)
s=s+i;
else
s=s-i;
i++;
}
int i=1, n=20, s=0;
for( ; i
{
if(n%i==0)
s=s+i;
else
s=s-i;
}
eturn s;
Câu 6. Chuyển từ int về kiểu giá trị trả về là True hoặc False (Mình viết bài chuyển
đổi thôi nhé)!
ool BBB(int x)
{
int i, d=0;
for(i=1; i
if(x%i==0)
d++;
}
if(d==2)
eturn true;
eturn false;
Viết code chương trình code (4 hàm 4 điểm - mỗi hàm 1 điểm)
a. Viết hàm nhập vào kích thước mảng n (10
void Nhap(int &n)
{
do
{
cout
cin
n;
if(n=100)
cout
}while(n=100);
}
. Viết hàm nhập phần tử vào mảng.
void NhapMang(int a[],int n)
{
for(int i=0; i
{
cout
cin
a[i];
}
}
c. Viết hàm đếm các phần tử dương có trong mảng.
int DemDuong(int a[],int n)
{
int dem=0;
for(int i=0; i
if(a[i]>0)
dem++;
eturn dem;
}
d. Viết hàm main() cho tất cả các hàm trên.
void main()
{
int a[100], n, kq;
Nhap(n);
NhapMang(a,n);
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:36 AM

Đề thi c++
 

769980.pdf
Kích thước: 166.06 kb
Lần tải: 0 lần
Download