bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM | Lần xem 254 | Lần tải 19

XÂY DỰNG VÀ CẤU HÌNH ISA 2006
A - MÔ HÌNHB- GIỚI THIỆU
Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như :
- Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet
- Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet

Giải pháp thích hợp cho các nhu cầu trên là sử dụng các Firewall (bức tường lửa). Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft : Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)

C- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
Phát triển từ hệ thống Domain của bài Lab-5, bài Lab này sử dụng thêm 1 máy tính độc lập ,dùng Windows Server 2003 để triển khai ISA-2K6
Các bước triển khai bao gồm :
- Cấu hình thông số TCP/IP và cài đặt ISA-2K6
- Cấu hình các ISA-Clients trong mạng nội bộ
- Khai báo trên ISA-2K6 các thành phần trong mạng nội bộ như :VIP, USER, SERVER
- Thiết lập các Access Rules, Application Filer trên ISA-2K6 để kiểm soát các giao dịch
- Cấu hình ISA-2K6 để nhận biết và ngăn chặn các tấn công từ bên ngoài Internet
- Thực hiện thống kê, báo cáo về các giao dịch thông qua ISA-2K6

D- TRIỂN KHAI CHI TIẾT
I. Chuẩn bị
Bài lab gồm 5 PC:
Server,VIP,Users,Router và ISA
1. Nâng cấp Domain Controller trên máy ServerB1.Đặt IP Address
Interface Name
IP Address
Subnet Mark
Default Gateway
Prefe
ed DNS
Lan-3
192.168.3.2
255.255.255.0
192.168.3.1
192.168.3.2
B2.StartRun:DCPROMO
Domain Name:nhatnghe.local


2. Cấu hình Routing trên máy Router
B1.Đặt IP Address cho các Interface
Interface Name
IP Address
Subnet Mark
Default Gateway
Prefe
ed DNS
Cross
192.168.5.2
255.255.255.0
Trắng
Trắng
Lan-2
192.168.2.1
255.255.255.0
Trắng
Trắng
Lan-3
192.168.3.1
255.255.255.0
Trắng
Trắng
Lan-4
192.168.4.1
255.255.255.0
Trắng
Trắng
B2.Enable Lan Routing
StartProgramsAdministrative ToolsRouting and Remote AccessB3.Tạo Static Route3. Join domain các máy VIP,USERS vào nhatnghe.local
B1. IP Address
PC
IP Address
Subnet Mark
Default Gateway
Prefe
ed DNS
VIP
192.168.2.2
255.255.255.0
192.168.2.1
192.168.3.2
Users
192.168.4.2
255.255.255.0
192.168.4.1
192.168.3.2
B2.My ComputerPropertiesTab Computer NameClick Change
Member Of Domain: nhatnghe.local


II. Cài đặt ISA Server 2006 trên máy ISA
1.Cấu hình Route trên máy ISA
B1.Đặt IP Address
Interface Name
IP Address
Subnet Mark
Default Gateway
Prefe
ed DNS
Cross
192.168.5.1
255.255.255.0
Trắng
192.168.3.2
Lan
192.168.1.2
255.255.255.0
Trắng
Trắng
B2. Tạo các route
Start\Run:CMD.
*Nhập các lệnh tạo route sau:
Route add –p 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1
Route add –p 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1
Route add –p 192.168.4.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.2 metric 1
Route add –p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 metric 1
*Để xem Routing Table, nhập lệnh
route print2.Cài đặt ISA Server
Từ Source ISA2006 chạy file:ISAAutorun.exe


3.Cài đặt Firewall client trên cácmáy SERVER,VIP,USERS
Từ source ISA2006ClientChạy file: ISACient.exe


bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:38 AM

Khi kết nối hệ thống mạng nội bộ để giao dịch với Internet ,các Công ty thường có yêu cầu như : - Kiểm soát các giao dịch thực hiện giữa mạng nội bộ và Internet - Ngăn chặn các tấn công, thâm nhập trái phép từ Internet Giải pháp thích hợp cho các nhu cầu trên là sử dụng các Firewall (bức tường lửa). Bài Lab này giới thiệu việc cài đặt và triển khai phần mềm Firewall của Microsoft : Internet Security and Acceleration 2006 (ISA-2K6)
.doc 774541.doc
Kích thước: 2.95 mb
Lần tải: 0 lần
Download