bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM | Lần xem 572 | Lần tải 11
Đề tài: Con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt
Nam
LỜI MỞ ĐẦU
Sau
hai
cuộc
kháng
chiến
trường
kỳ
chống
giặc
ngoại
xâm

giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó
là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới
với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã
chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó
khăn. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa
chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng
để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chon. Tuy
nhiên để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng
đường đầy gian lao và thử thách, đó là bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam
có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới, đó là bước
quá độ để chúng ta tiến đến chế độ mới, chế độ Cộng sản chủ nghĩa, chế
độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc, ấm no và công bằng. Tuy
nhiên từ
giờ
đến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc
phải làm, bao
nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông gai,
đòi hỏi chúng ta phải có được phương hướng đúng đắn. Phải nêu được rõ
nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm. Để
có thể làm được điều đó,
chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường quá độ để
tiến lên CNXH. Và để có thể làm được điều đó thì tất cả chúng ta cùng
phải đồng lòng, chung sức vun đắp nó. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ
chúng em, thì nhiệm vụ càng nhiều và thêm phần nặng gánh, đòi hỏi
chúng em phải cố gắng, nỗ lực hết mình để góp phần vào cùng đất nước
1
tiến lên. Đó chính là lý do khiến em chọn đề tài này. Em mong rằng sau
đề tài mà mình làm, em có thể biết rõ hơn về con đường mà chúng ta
đang đi, nhận thức về nó sâu sắc hơn sẽ có thể hiểu được nhiệm vụ mà cả
nước ta phải làm, con đường mà chúng ta phải vượt qua.
Qua đề tài này, em muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã
giúp em hiểu sâu sắc hơn con đường mà cả nước ta đang tiến đến .Những
lời giảng của thầy giúp em biết thêm những khó khăn và thử thách mà cả
nước đang phải trải qua trên con đường tiến lên CNXH. Với đề tài này,
em muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát
triển của đất nước
Trong quá trình thực hiện đề tài, em cũng đã rất cố gắng,nhưng sự
cố gắng đó không thể không có những thiếu xót, vì thế em mong thầy có
thể làm cho nó trở nên đầy đủ hơn.
2
PHẦN I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
1.1. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ:
a. Những định nghĩa về thời kỳ này:
Thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến
cách mạng
sâu sắc, triệt để và toàn diện từ xã hội cũ sang xã hội mới xã hội xã hội
chủ nghĩa. Nó diễn ra trong toàn bộ các lĩnh vực đời sống của xã hội, tạo
a các tiền đề vật chất và tinh thần cần thiết để hình thành một xã hội mà
trong đó những nguyên tắc căn bản của xã hội xã hội chủ nghĩa từng
ước được thực hiện.
Thời kỳ quá độ này lại chia làm nhiều bước quá độ nhỏ, bao nhiêu
ước là tùy thuộc vào điêu kiện cụ thể của từng nước. Song đối với các
nước càng lạc hậu mà đi lên CNXH thì thời kỳ quá độ càng kéo dài và
càng chia làm nhiều bước quá độ nhỏ.Thời kỳ quá độ bắt đầu từ khi giai
cấp vô sản giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong về cơ
ản cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội.. Đấu tranh giai cấp quyết liệt
trong tương qua mới, với những nội dung mới và những phương pháp
mới, nhằm cải tạo triệt để, toàn diện xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
XHCN về căn bản trong tất cả các lĩnh vực. Do đó, thời kì quá độ lên
CNXH đương nhiên gặp khó khăn, phức tạp và phải lâu dài. Tuy vậy,
khó khăn trong thời kì quá độ là khó khăn trong sự trưởng thành, khó
khăn nhất định sẽ vượt qua được. Vì sự ra đời của CNXH hoàn toàn phù
hợp với sự phát triển khách quan của lịch sử xã hội .
Thời kì quá độ lên CNXH thể hiện rõ nhất những đặc thù của các
loại nước và mỗi nước. Do sự khác nhau về điểm xuất phát, về trình độ
3
bởi admin lúc Fri, Apr 20 '18 2:41 PM


Đề tài: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Với đề tài nghiên cứu dưới đây: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, bài tiểu luận môn Triết học dưới đây có thể giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị đề tài và tài liệu tham khảo cho bài tiểu luận hết môn sắp tới của mình. Chúc các bạn có một bài tiểu luận được đánh giá cao!


LỜI MỞ ĐẦU


Sau hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống giặc ngoại xâm và giành được độc lập, đất nước ta tiếp tục con đường mình đã lựa chọn đó là con đường đi lên CNXH, chúng ta đang vững bước tiến vào thế kỷ mới với những thách thức và khó khăn mới với con đường mà chúng ta đã chọn, nhưng không vì thế mà ta chịu lùi bước,chịu khuất phục trước khó khăn.


Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã lựa chọn, chúng ta đề ra nhiệm vụ để hoàn thành nó và những phương hướng để dẫn chúng ta tới thắng lợi trên con đường mà chúng ta đã chon. Tuy nhiên để tiến đến được CNXH chúng ta còn phải trải qua nhiều chặng đường đầy gian lao và thử thách, đó là bước quá độ để Tổ quốc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới, đó là bước quá độ để chúng ta tiến đến chế độ mới, chế độ Cộng sản chủ nghĩa, chế độ mà mọi người đều được hưởng hạnh phúc, ấm no và công bằng.


Tuy nhiên từ giờ đến đó chúng ta còn bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiệm vụ phải hoàn tất. Con đường mà chúng ta đang đi đầy chông gai, đòi hỏi chúng ta phải có được phương hướng đúng đắn. Phải nêu được rõ nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta cần làm. Để có thể làm được điều đó, chúng ta cần có nhận thức đúng đắn về CNXH và con đường quá độ để tiến lên CNXH.


Và để có thể làm được điều đó thì tất cả chúng ta cùng phải đồng lòng, chung sức vun đắp nó. Đặc biệt là đối với thế hệ trẻ chúng em, thì nhiệm vụ càng nhiều và thêm phần nặng gánh, đòi hỏi chúng em phải cố gắng, nỗ lực hết mình để góp phần vào cùng đất nước tiến lên. Đó chính là lý do khiến em chọn đề tài này.


Em mong rằng sau đề tài mà mình làm, em có thể biết rõ hơn về con đường mà chúng ta đang đi, nhận thức về nó sâu sắc hơn sẽ có thể hiểu được nhiệm vụ mà cả nước ta phải làm, con đường mà chúng ta phải vượt qua.


Qua đề tài này, em muốn gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo đã giúp em hiểu sâu sắc hơn con đường mà cả nước ta đang tiến đến. Những lời giảng của thầy giúp em biết thêm những khó khăn và thử thách mà cả nước đang phải trải qua trên con đường tiến lên CNXH. Với đề tài này, em muốn góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước


Trong quá trình thực hiện đề tài, em cũng đã rất cố gắng,nhưng sự cố gắng đó không thể không có những thiếu xót, vì thế em mong thầy có thể làm cho nó trở nên đầy đủ hơn.


.pdf con-duong-di-len-chu-nghi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 2 lần
Download
.pdf con-duong-di-len-chu-nghi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 2 lần
Download
.doc con-duong-di-len-chu-nghi ...
Kích thước: bytes
Lần tải: 2 lần
Download