bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM | Lần xem 752 | Lần tải 46

ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC KEÁ TOAÙN QUAÛN TRÒ

Giaûng vieân:
TS. Leâ Ñình Tröïc
ÑT: 08.38 491231; ÑTDÑ : 0913.777318;
E-mail: trucld@ueh.edu.vn hoaëc trucld62@yahoo.com;
Website: http://faa.ueh.edu.vn/giang-vien/trucld/tai-lieu-giang-day
Lòch tieáp sinh vieân: saùng thöù hai (töø 09g ñeán 10g30) haøng tuaàn taïi vaên phoøng Boä moân Keá toaùn quaûn trò (B219) (279 Nguyeãn Tri Phöông Quaän 10, TP. Hoà Chí Minh).

Moâ taû moân hoïc:
Keá toaùn quaûn trò cung caáp cho sinh vieân caùc kyõ naêng thu thaäp, xöû lyù vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò noäi boä doanh nghieäp ñeå ra caùc quyeát ñònh kinh doanh.
Noäi dung cô baûn cuûa moân hoïc naøy lieân quan ñeán caùc lónh vöïc:
- Caùc heä thoáng tính giaù thaønh
- Hoaïch ñònh
- Kieåm soaùt
- Phaân tích quyeát ñònh
Phaàn moät cuûa moân hoïc - caùc heä thoáng tính giaù thaønh – ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû moân hoïc Keá toaùn chi phí.
Phaàn hai cuûa moân hoïc – nhöõng noäi dung coøn laïi - seõ ñöôïc ñeà caäp trong hoïc phaàn naøy.
Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn:
Sau khi hoaøn taát hoïc phaàn naøy, sinh vieân coù theå:
- Laäp ñöôïc döï toaùn toång hôïp cho moät doanh nghieäp.
- Kieåm soaùt chi phí saûn xuaát thoâng qua phaân tích cheânh leäch.
- Söû duïng ñöôïc caùc coâng cuï cuûa keá toaùn quaûn trò ñeå thu thaäp, xöû lyù vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò noäi boä doanh nghieäp ñeå ra caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán ñaùnh giaù thaønh quaû cuûa caùc boä phaän; ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù boä phaän; löïa choïn caùc phöông aùn kinh doanh; xaùc ñònh giaù baùn cuûa saûn phaåm môùi; xaùc ñònh giaù trò cuûa caùc dòch vuï.
Caùc kieán thöùc caên baûn caàn hoïc tröôùc: Keá toaùn taøi chính, Keá toaùn chi phí
Giaùo trình, taøi lieäu:
a) Taøi lieäu chính:
Taäp theå taùc giaû Boä moân keá toaùn quaûn trò - Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh Khoa Keá toaùn Kieåm toaùn Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP Hoà Chí Minh, Keá toaùn quaûn trò, NXB. Lao ñoäng, Naêm 2011. Toùm taét baøi giaûng vaø baøi taäp do giaûng vieân bieân soaïn.
b) Taøi lieäu tham khaûo:
Taäp theå taùc giaû Boä moân Keá toaùn quaûn trò - Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh (Khoa Keá toaùn Kieåm toaùn Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP Hoà Chí Minh), Keáù toaùn chi phí, NXB. Lao ñoäng, Naêm 2010 Belverd E. Needles, Henry R. Anderson, James C. Caldwell; Principles of Accounting (Fifth Edition); Houghton Mifflin Company; 1993 Ray H. Ga
ison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer; Managerial Accounting (14th Edition); The McGraw-Hill Companies, Inc., 2012 Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster; Cost Accounting: A Managerial Emphasis (Twelfth Edition); Prentice – Hall, Inc; 2006 Noäi dung toùm taét hoïc phaàn:
Chöông 1: Giôùi thieäu veà keá toaùn quaûn trò
Chöông 2: Söï öùng xöû cuûa chi phí vaø Phaân tích moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän
Chöông 3: Quaù trình döï toaùn
Chöông 4: Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí
Chöông 5: Ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù
Chöông 6: Phaân tích baùo caùo boä phaän
Chöông 7: Phaân tích quyeát ñònh quaûn lyù
Chöông 8: Ñònh giaù saûn phaåm vaø dòch vuï
Noäi dung chi tieát hoïc phaàn:
Chöông 1: Giôùi thieäu veà keá toaùn quaûn trò Muïc tieâu:
 Hieåu ñöôïc keá toaùn quaûn trò laø gì.
 Phaân bieät ñöôïc keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính
 Phaân bieät doanh nghieäp thöông maïi vaø doanh nghieäp saûn xuaát döôùi giaùc ñoä keá toaùn
 Phaân bieät caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát
 Phaân bieät caùc khaùi nieäm giaù thaønh
 Bieát caùc kyõ naêng cô baûn khi laäp caùc baùo caùo
Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:
 Keá toaùn quaûn trò laø gì?
 So saùnh keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính
 Doanh nghieäp thöông maïi vaø doanh nghieäp saûn xuaát
 Caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát
 Tính giaù thaønh ñôn vò
 Baùo caùo
Kieán thöùc coát loõi caàn naém vöõng:
 Phaân bieät keá toaùn quaûn trò vaø keá toaùn taøi chính
 Phöông phaùp tính chi phí vaät lieäu söû duïng
 Phöông phaùp tính toång giaù thaønh saûn phaåm saûn xuaát trong kyø
 Phöông phaùp tính giaù voán haøng baùn trong kyø
 Kyõ naêng trình baøy baùo caùo
Caâu hoûi:
Keá toaùn quaûn trò laø gì? Phaân bieät keá toaùn quaûn trò vôùi keá toaùn taøi chính? So saùnh giaù voán haøng baùn cuûa doanh nghieäp thöông maïi vôùi giaù voán haøng baùn cuûa doanh nghieäp saûn xuaát? Ñònh nghóa vaø cho ví duï veà 3 khoûan muïc cuûa chi phí saûn xuaát? Laäp baùo caùo giaù thaønh vaø baùo caùo keát quaû kinh doanh cho moät doanh nghieäp saûn xuaát? Baøi taäp: Baøi taäp chöông 1 cuûa taøi lieäu chính.
Chöông 2: Söï öùng xöû cuûa chi phí vaø Phaân tích moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän Muïc tieâu:
 Phaân bieät bieán phí, ñònh phí vaø chi phí hoãn hôïp  Bieát caùch taùch bieán phí vaø ñònh phí ra khoûi chi phí hoãn hôïp theo ba phöông phaùp: cao thaáp; ñoà thò phaân taùn; bình phöông beù nhaát  Naém vöõng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä giöõa chi phí - khoái löôïng - lôïi nhuaän (CVP)  Vaän duïng moái quan heä CVP ñeå phaân tích ñieåm hoøa voán  Naém vöõng kyõ thuaät tính toaùn vaø yù nghóa kinh teá cuûa caùc thuaät ngöõ lieân quan ñeán Soá dö ñaûm phí  Öùng duïng phaân tích CVP:  Hoaïch ñònh lôïi nhuaän  Choïn keát caáu chi phí  Phaân tích keát caáu haøng baùn  Choïn phöông aùn kinh doanh  Naém vöõng caùc giaû thieát khi phaân tích CVP Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:
 Söï öùng xöû cuûa chi phí
 Phaân tích moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän (CVP)
Moái quan heä giöõa chi phí – khoái löôïng – lôïi nhuaän (CVP) Phaân tích ñieåm hoøa voán Soá dö ñaûm phí Hoaïch ñònh lôïi nhuaän Choïn keát caáu chi phí
 Soá dö an toaøn
 Keát caáu chi phí vaø oån ñònh lôïi nhuaän
 Ñoøn baåy hoaït ñoäng
Phaân tích keát caáu haøng baùn Choïn phöông aùn kinh doanh
 Caùc giaû thieát khi phaân tích CVP
Kieán thöùc coát loõi caàn naém vöõng:
 Phaân bieät bieán phí, ñònh phí, baùn bieán phí vaø chi phí hoãn hôïp
 Bieåu thöùc theå hieän moái quan heä giöõa chi phí - khoái löôïng - lôïi nhuaän (CVP) vaø öùng duïng cuûa noù
Caâu hoûi:
Phaân bieät bieán phí, ñònh phí vaø chi phí hoãn hôïp? Phöông phaùp taùch bieán phí vaø ñònh phí ra khoûi chi phí hoãn hôïp? Vaän duïng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä CVP ñeå phaân tích ñieåm hoøa voán? Vaän duïng caùc khaùi nieäm lieân quan ñeán soá dö ñaûm phí ñeå xaây döïng caùc coâng thöùc tính soá löôïng saûn phaåm tieâu thuï hoøa voán vaø doanh thu hoøa voán? Vaän duïng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä CVP ñeå hoaïch ñònh lôïi nhuaän. Vaän duïng bieåu thöùc theå hieän moái quan heä CVP ñeå choïn phöông aùn kinh doanh. Baøi taäp: Baøi taäp chöông 2 cuûa taøi lieäu chính.
Chöông 3: Quaù trình döï toaùn Muïc tieâu:
 Bieát ñöôïc muïc tieâu cuûa döï toaùn.
 Bieát ñöôïc trình töï vaø kyõ thuaät laäp moät döï toaùn toång theå
Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:
 Döï toaùn laø gì?
 Quaù trình laäp döï toaùn toång theå
Kieán thöùc coát loõi caàn naém vöõng: YÙ nghóa, nguyeân taéc vaø phöông phaùp laäp döï toaùn
Caâu hoûi:
Muïc tieâu cuûa döï toaùn laø gì? Trình töï vaø phöông phaùp laäp döï toaùn toång theå? Baøi taäp: Baøi taäp chöông 3 cuûa taøi lieäu chính
Chöông 4: Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí Muïc tieâu:
 Bieát caùch xaây döïng giaù thaønh ñònh möùc.
 Bieát caùch laäp moät döï toaùn linh hoaït vaø hieåu ñöôïc tính chaát linh hoïat cuûa moät döï toaùn linh hoïat.
 Bieát caùch phaân tích bieán ñoäng cuûa caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát nhaèm kieåm soaùt chi phí toát hôn cho caùc kyø sau.
Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:
 Giaù thaønh ñònh möùc
 Döï toaùn linh hoaït
 Phaân tích bieán ñoäng cuûa chi phí saûn xuaát
Bieán ñoäng cuûa chi phí vaät lieäu tröïc tieáp Bieán ñoäng cuûa chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Bieán ñoäng cuûa chi phí saûn xuaát chung
Kieán thöùc coát loõi caàn naém vöõng:
 Phöông phaùp xaây döïng giaù thaønh ñònh möùc
 Phöông phaùp laäp döï toaùn linh hoaït
 Phöông phaùp ñieàu chænh döï toaùn theo möùc hoaït ñoäng thöïc teá
 Phöông phaùp phaân tích caùc khoaûn cheânh leäch chi phí saûn xuaát
Caâu hoûi:
Giaù thaønh ñònh möùc laø gì? Döï toaùn linh hoaït laø gì? Muïc ñích? Caùc coâng thöùc tính caùc cheânh leäch? YÙ nghóa cuûa töøng cheânh leäch? Baøi taäp: Baøi taäp chöông 4 cuûa taøi lieäu chính
Chöông 5: Ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù Muïc tieâu:
 Bieát caùch söû duïng keá toaùn traùch nhieäm nhö moät coâng cuï ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm traùch nhieäm khaùc nhau
 Bieát caùch söû duïng ROI vaø RI nhö nhöõng coâng cuï ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö
 Bieát caùch ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao coù lôïi nhaát trong moät toå chöùc phaân quyeàn
Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:
 Keá toaùn traùch nhieäm
 Caùc coâng cuï keá toaùn khaùc ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö:
Tyû leä hoaøn voán ñaàu tö (ROI) Lôïi töùc coøn laïi (RI)
 Ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao
Kieán thöùc coát loõi caàn naém vöõng:
 Phöông phaùp laäp moät baùo caùo thuoäc lónh vöïc keá toaùn traùch nhieäm ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm traùch nhieäm khaùc nhau
 Phöông phaùp tính ROI vaø söû duïng ROI ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö
 Phöông phaùp tính RI vaø söû duïng RI ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö
 Naém vöõng nguyeân taéc ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao
Caâu hoûi:
Phaân bieät thoâng tin coù theå kieåm soaùt vaø thoâng tin khoâng theå kieåm soaùt. Keá toaùn traùch nhieäm laø gì? Coâng thöùc tính ROI? Caùc giaûi phaùp ñeå caûi thieän ROI? Öu, nhöôïc ñieåm cuûa ROI trong vieäc söû duïng ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù? Coâng thöùc tính RI? Caùc giaûi phaùp ñeå caûi thieän RI? Öu, nhöôïc ñieåm cuûa RI trong vieäc söû duïng ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù? Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöômg phaùp ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao theo chi phí? Giaûi thích nguyeân taéc ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao? Phaân bieät giaù chuyeån giao toái thieåu vaø giaù chuyeån giao? Khi naøo giaù chuyeån giao toái thieåu baèng bieán phí ñôn vò saûn phaåm chuyeån giao? Khi naøo phöông phaùp ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao theo thöông löôïng ñöôïc söû duïng? Baøi taäp: Baøi taäp chöông 5 cuûa taøi lieäu chính
Chöông 6: Phaân tích baùo caùo boä phaän Muïc tieâu:
 Bieát caùch laäp baùo caùo boä phaän
 Bieát caùch phaân tích baùo caùo boä phaän ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû cuûa boä phaän vaø thaønh quaû quaûn lyù boä phaän
Chi tieát caùc ñeà muïc cuûa chöông:
 Boä phaän laø gì?
 Baùo caùo boä phaän
 Phaân tích baùo caùo boä phaän
Kieán thöùc coát loõi caàn naém vöõng:
 Phöông phaùp laäp baùo caùo boä phaän
 Phöông phaùp phaân tích baùo caùo boä phaän
Caâu hoûi:
Ñònh nghóa boä phaän? Phaân bieät baùo caùo boä phaän vôùi baùo caùo keát quaû kinh doanh khaùc? Phaân bieät ñònh phí boä phaän vaø ñònh phí chung? Phaân bieät soá döï boä phaän coù theå kieåm soaùt vaø soá dö boä phaän? Vì sao khoâng phaân boå ñònh phí chung cho caùc boä phaän khi laäp baùo caùo boä phaän? Ñaùnh giaù thaønh quaû cuûa caùc boä phaän - ñeå ra caùc quyeát ñònh ngaén haïn - thoâng qua chæ tieâu naøo treân baùo caùo boä phaän?
1
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:41 AM

Tài liêu cung cấp dề cương ôn thi môn Kế toán quản trị
.doc 777437.doc
Kích thước: 87 kb
Lần tải: 0 lần
Download