bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM | Lần xem 640 | Lần tải 17
  • Download images Đáp án đề thi Đại số B1 2010-2011A


 

 2
2
Ñaùp aùn ñeà thi Ñaïi soá tuyeán tính, naêm 2010-2011, ca 1
Thang ñieåm: caâu 1, 2, 5, 6: 1.5 ñieåm. Caùc caâu coøn laïi 1 ñieåm.
Neáu caùch laøm ñuùng maø ñaùp aùn sai, thì vaãn cho ñieåm tuøy theo möùc ñoä.
Caâu 1. det
5 z = zk = 10

= − + i = √
π/ +k π +i
i
π/ +i i π/ .
π/ +k π ,k = ,
,...,
.
Caâu 2. X = A−1 BT −

I, A−1 = 


  −
 Suy ra X =  −


Caâu 3. Ñöa veà baäc thang, giaûi ra ñöôïc nghieäm toång quaùt X = α+
Caâu 4. Ñoä daøi veùcto ||u|| = u,u = + + + + =
β,−α −β,α,β .
Caâu 5. Coù nhieàu caùch laøm. Tìm f , , = , , ,f
− ,− ,− , suy ra ma traän cuûa f trong chính taéc laø A = 
,
, =

,− ,−

,f
,
,
=


ÖÙng vôùi trò rieâng λ1 =
, giaûi heä
A−
I X =
, ta coù nghieäm X =
α,
α−β,β T. Suy ra taát caû
caùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ1 =
laø X =
α,
α − β,β
Caâu 6. f
,
,
=
,
,
, suy ra [f
,
,
]E =
− ,
,−
T;
f , , = , , , suy ra [f , , ]E = , , T  
f , , = , , , suy ra [f , , ]E = , , T. Ma traän caàn tìm: A =  
  −
Caâu 7. Ma traän cuûa daïng toaøn phöông: A = . Cheùo hoùa tröïc giao A = PDPT, trong
 

ñoù D =
 
, P = 

.
Daïng chính taéc caàn tìm: f y1,y2
=
y1 +
y2. Pheùp ñoåi bieán X = PY.
Caâu 8. Ta coù A3 X1
= A A AX1
= A AX2
= AX3 = X1. Suy ra X1 laø veùcto rieâng cuûa A3 öùng
vôùi trò rieâng λ1 =
.
Töông töï 2 veùcto X2,X3 ñeàu laø veùcto rieâng cuûa A3 öùng vôùi trò rieâng λ1 =
.
Vì X1,X2,X3 ñoäc laäp tuyeán tính neân Boäi hình hoïc cuûa λ1 baèng 3.
Suy ra A3 chæ coù moät trò rieâng
vaø A3 = I.
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:42 AM

Đây là đáp án của đề thi Ca1 Đại số B1 2010-2011, giúp các bạn có cơ sở để kiểm tra kết quả
778107.pdf
Kích thước: 43.1 kb
Lần tải: 0 lần
Download