bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM | Lần xem 200 | Lần tải 0
  • Download images "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
  • Download images "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
  • Download images "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
  • Download images "Crop" hình nhanh chóng và tự do trên Photoshop
bởi admin lúc Mon, Apr 16 '18 11:33 AM

Step 1 Ta có bức ảnh cần crop Step 2 Tạo một llayer mới Bằng cách cầm và kéo backgorund cũ xuống biểu tượng tạo layer mới như thế này
43757.pdf
Kích thước: 132.8 kb
Lần tải: 0 lần
Download